Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ (1)“Διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς” (Κολ. β:9).

Η αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός είναι τόσο σταθερά θεμελιωμένη μέσα στη Γραφή όσο και η αλήθεια ότι ο Θεός είναι Ένας. Η Γραφή διδάσκει ότι ο Ιησούς είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θ’ ασχοληθούμε με το πρώτο θέμα, ενώ στο κεφάλαιο 5 με το δεύτερο.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε και θα συζητήσουμε τις βιβλικές αποδείξεις ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός.

Η Παλαιά Διαθήκη βεβαιώνει ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός

1.   Στον Ησαΐα θ:6 έχουμε μία από τις ισχυρότερες αποδείξεις ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός: “Διότι παιδίον εγγενήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είσθαι επί τόν ώμον αυτού και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης.” Οι όροι “παιδίον” και “υιός” αναφέρονται στη φανέρωση του “ισχυρού Θεού” και του “αιώνιου Πατέρα”.


2.   Ο Ησαΐας προφήτευσε ότι ο Μεσσίας θα ονομαζόταν Εμμανουήλ, δηλαδή, ο Θεός μαζί μας (Ησ.ζ:14, Ματθ.α:22-23).

3.   Ο Ησαΐας χαρακτηρίζει το Μεσσία σαν κλάδο απ’ τον Ιεσσαί (πατέρας του Δαβίδ) και ρίζα του Ιεσσαί (Ησ.ια:1, 10, δες επίσης Αποκάλυψη κα:16). Ο Ιησούς, το κατά σάρκα ήταν απόγονος (κλάδος) του Ιεσσαί και του Δαβίδ, αλλά κατά τη θεϊκή Του φύση ήταν ο Δημιουργός τους και η πηγή της ζωής (ρίζα). Ο Ιησούς χρησιμοποίησε αυτή την έννοια για ν’ αντικρούσει τους Φαρισαίους όταν ανέφερε τον Ψαλμό ρι:1 και ρώτησε, στην ουσία: “Πως λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει τον Μεσσία Κύριο αφού ο Μεσσίας έπρεπε να είναι γιος (απόγονος) του Δαβίδ;” (Ματθ.κβ:41-46).

4.   Το Ησ.λε:4-6 φανερώνει ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός: “Ιδού, ο Θεός σας... αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει.” Παρακάτω σ’ αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται ότι όταν έρθει ο Θεός τα μάτια των τυφλών θα ανοιχτούν, τα αυτιά των κουφών θα ακούσουν, ο χωλός θα πηδά και η γλώσσα του μουγκού θα ψάλλει. Ο Ιησούς συνέδεσε αυτό το εδάφιο της Γραφής με τον εαυτό Του (Λουκ.ζ:22) και φυσικά, η διακονία Του είχε ως αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω.

5.   Στο Ησ.μ:3 διαβάζουμε ότι κάποιος θα έκραζε στην έρημο, “Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμω τας τρίβους του Θεού ημών.” Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εκπλήρωσε αυτή τη προφητεία όταν ετοίμασε την οδό για τον Ιησού (Ματθ.γ:3), έτσι ο Ιησούς είναι ο ΚΥΡΙΟΣ (Γιάχβε) και ο Θεός μας.

6.   Το Μιχ.ε:2 αποδεικνύει ότι ο Μεσσίας είναι ο Θεός. “Και συ, Βηθλεέμ Εφραθά...εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ δια να είναι ηγούμενος εν τω Ισραήλ, του οποίου αι έξοδοι είναι απ’ αρχής, από ημερών αιώνος.”

Βλέπουμε λοιπόν ότι η Π. Διαθήκη διδάσκει καθαρά ότι ο Μεσσίας και ο Σωτήρας που θα ερχόταν θα ήταν ο ίδιος ο Θεός.

Η Καινή Διαθήκη διακηρύττει ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός

1.   Ο Θωμάς ομολόγησε τον Ιησού σαν τον Κύριό του και το Θεό του (Ιωάν.κ:28)

2.   Σύμφωνα με το Πρ.κ:28, η εκκλησία αγοράστηκε με το αίμα του Θεού, δηλαδή το αίμα του Ιησού.

3.   Ο Παύλος χαρακτήρισε τον Ιησού σαν “μεγάλο Θεό και Σωτήρα ημών Ιησού Χριστό” (Τιτ.β:13).

4.   Ο Πέτρος μιλώντας για Αυτόν είπε, “Θεού ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού” (Β’ Πέτρ.α:1).

5.   Τα σώματά μας είναι ναοί του Θεού (Α’ Κορ.γ:16-17) και ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι Αυτός που κατοικεί στις καρδιές μας (Εφεσ.γ:17).

6.   Η επιστολή προς Κολοσσαείς δίνει έμφαση στη θεότητα του Χριστού. “Διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς” (Κολ.β:9, δες επίσης α:19). Σύμφωνα με αυτά τα εδάφια, ο Ιησούς δεν είναι απλά ένα μέρος του Θεού, αλλά το πλήρωμα της θεότητας (όλος ο Θεός) κατοικεί μέσα Του. Αν υπήρχαν διάφορα πρόσωπα μέσα στη θεότητα, σύμφωνα με το Κολ.β:9 θα κατοικούσαν όλα στη σωματική μορφή του Ιησού. Είμαστε πλήρεις μέσα σ’ Αυτόν (Κολ.β:10). Όλα όσα χρειαζόμαστε από το Θεό μπορούμε να τα βρούμε μόνο μέσα στον Ιησού Χριστό. (Για περισσότερη ανάλυση του Κολ.β:9 κι άλλες αποδείξεις για την θεότητα του Χριστού στην ίδια επιστολή, δες κεφ.9).

Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι η Κ. Διαθήκη βεβαιώνει την τέλεια θεότητα του Ιησού Χριστού.

Ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκί στο πρόσωπο του Ιησού

Η δήλωση ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός αναγκαστικά συνεπάγεται ότι ο Θεός ανέλαβε (πήρε) ανθρώπινη σάρκα. Αυτό, στην πραγματικότητα, είναι ό,τι μας λέει η Γραφή.

1.   Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν Πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη” (Α’ Τιμ.γ:16, δες το εδάφιο 15 για επιβεβαίωση ότι το θέμα του εδ.16 είναι ο Θεός). Ο Θεός φανερώθηκε (έγινε ορατός) εν σαρκί, ο Θεός δικαιώθηκε (φάνηκε ότι είναι δίκαιος) εν Πνεύματι, ο Θεός έγινε ορατός από αγγέλους, ο Θεός πιστεύθηκε στον κόσμο και ο Θεός ανελήφθει εν δόξη. Πώς και πότε έγιναν όλα αυτά; Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

2.   “Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος...Και ο Λόγος έγεινε σαρξ...” (Ιωάν.α:1,14). Κυριολεκτικά, ο Λόγος (Θεός) κατοίκησε ή σκήνωσε εν σαρκί. Πότε ο Θεός κατοίκησε ή ενδύθηκε σάρκα; Στον άνθρωπο Ιησού Χριστό. Αυτά τα εδάφια της Γραφής αποδεικνύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός - ότι είναι ο Θεός που φανερώθηκε (αποκαλύφθηκε, έγινε γνωστός, έγινε φανερός, παρουσιάστηκε, έδειξε τον εαυτό Του) εν σαρκί.
     
 Ο Θεός είναι Πνεύμα - χωρίς σάρκα και αίμα, μη ορατός από τον άνθρωπο. Για να γίνει ορατός και για να χύσει αθώο αίμα για τις αμαρτίες μας, έπρεπε να ενδυθεί σάρκα. (περισσότερα σχετικά με τις προθέσεις του Υιού δες κεφ.5). Ο Ιησούς δεν είναι ένας άλλος Θεός ή ένα μέρος του Θεού, αλλά είναι ο Θεός της Π. Διαθήκης που φανερώθηκε εν σαρκί. Είναι ο Πατέρας, είναι ο Γιάχβε που ήρθε εν σαρκί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, το οποίο είχε δημιουργήσει η αμαρτία του ανθρώπου. Ντύθηκε σάρκα όπως ένας άνθρωπος φοράει πάνω του ένα παλτό.
  
   Πολλά εδάφια της Γραφής διακηρύττουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός της Π. Διαθήκης ενδεδυμένος σάρκα, με σκοπό ν’ αποκαλύψει τον εαυτό Του και να συμφιλιωθεί με τον άνθρωπο.

3.   “Δηλονότι ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ, διαλλάσσων τον κόσμον προς εαυτόν” (Β’ Κορ.ε:19).

4.   “Ουδείς είδέ ποτέ τον Θεόν, ο Μονογενής Υιός, ο ων εις τον κόλπον του Πατρός εκείνος εφανέρωσεν {μίλησε, αποκάλυψε} αυτόν” (Ιωάν.α:18).

5.   “Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλαι προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκις και πολυτρόπως, εν ταις εσχάταις ημέραις ελάλησε προς ημάς δια του Υιού...όστις, ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού...” (Εβρ.α:1-3).

6.   Ο Ιησούς είναι “η εικών του Θεού του αοράτου” (Κολ.α:15, Β’ Κορ.δ:4).

7.   Αυτός είναι ο Θεός που φανερώθηκε σε σάρκα (Εβρ.ι:20). Όπως προφήτευσε ο Αβραάμ, χωρίς, μάλλον να καταλαβαίνει ακριβώς το νόημα των λόγων του, “ο Θεός θέλει προβλέψει εις εαυτόν το πρόβατον” (Γεν.κβ:8). Ο Θεός πραγματικά προμήθευσε ένα σώμα για τον εαυτό Του: “Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας, αλλ’ ητοίμασας εις εμέ σώμα” (Εβρ.ι:5).

8.   Ο Ιησούς ήταν ο κατασκευαστής του οίκου (ο Θεός Πατέρας και Δημιουργός) και επίσης ο υιός “επί τον οίκον αυτού”. (Εβρ.γ:3-6).

9.   Ήρθε στα πλάσματά Του και στον εκλεκτό λαό Του αλλά αυτοί δεν Τον αναγνώρισαν ούτε Τον δέχτηκαν (Ιωάν.α:10-11).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ