Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Προς Ρωμαίους (058)

Ρωμ.ι:19 Αλλά λέγω, Μη δεν εγνώρισεν ο Ισραήλ; Πρώτος ο Μωϋσής λέγει· Εγώ θέλω σας παροξύνει εις ζηλοτυπίαν με τους μη έθνος, Θέλω σας παροργίσει με έθνος ασύνετον.

Η Εβραϊκή απιστία οφείλεται σε έλλειψη γνώσης; Όχι, είχαν επαρκή γνώση της αλήθειας (ακόμα και στις δικές τους Γραφές). Στην πραγματικότητα, οι Γραφές ανέφεραν ότι ο Θεός θα στραφεί στους εθνικούς. Ο Παύλος χρησιμοποιεί το Δευτ.λβ:21 και εξάγει μια αρχή από αυτό.


Λόγω της ειδωλολατρίας των Εβραίων, ο Θεός είπε ότι θα στραφεί σ’ εκείνους που δεν ήταν εκλεκτοί, που δεν είχαν πνευματική κατανόηση. Θα τους χρησιμοποιούσε για να κάνει τον Ισραήλ να ζηλέψει και να θυμώσει. Εάν ο Ισραήλ έβλεπε τις ευλογίες του Θεού στους Εθνικούς, ίσως αυτό θα τους ωθούσε να εκζητήσουν τον Θεό ειλικρινά και να λάβουν τις ίδιες ευλογίες, που είχαν στερηθεί (Ρωμ.ια:11,14).

Ρωμ.ι:20 Ο δε Ησαΐας αποτολμά και λέγει· Ευρέθην παρά των μη ζητούντων με, εφανερώθην εις τους μη ερωτώντας περί εμού.

Ξανά, το εδάφιο αυτό χρησιμοποιεί το Ησαΐας ξε:1 βγάζοντας πάλι μια αρχή από αυτό. Ο Ησαΐας προχωράει ακόμη περισσότερο από ό, τι ο Μωυσής, λέγοντας ότι ο Θεός θα στραφεί στους Εθνικούς και θα τους ευλογήσει έστω κι αν δεν ήταν ο λαός της Διαθήκης. Αν και δεν Τον εκζήτησαν  αρχικά (θ:30), θα τους αποκαλυφτεί.

Ρωμ.ι:21 Προς δε τον Ισραήλ λέγει· Όλην την ημέραν εξέτεινα τας χείρας μου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα.

Την ίδια στιγμή, ο Θεός ήταν πολύ υπομονετικός στον επαναστάτη Ισραήλ. Όπως περιγράφει ο Ησαΐας ξε:2, Εξήπλωσα τας χείρας μου όλην την ημέραν προς λαόν απειθή, περιπατούντα εν οδώ ουχί καλή, οπίσω των διαβουλίων αυτών.

Η ανυπακοή και το πείσμα δηλώνουν απιστία. Εν ολίγοις, ο Θεός δεν απέρριψε αυθαίρετα τον Ισραήλ· Ήταν πολύ υπομονετικός μαζί τους. Ο Θεός τους απέρριψε εξαιτίας της απιστίας και ανυπακοής τους. Ο Ισραήλ απέτυχε επειδή δεν ακολούθησαν την υπακοή της πίστης.