Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ

Ο λόγος του Θεού που έχει εξαπολυθεί εναντίον των εχθρών της αλήθειας θα έχει σαν αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο έργο καθαρισμού στο Ισραήλ. Στον Ιεζεκιήλ λθ οι επιζώντες Ισραηλίτες προμηθεύονται καύσιμα για 7 χρόνια, καίγοντας τα όπλα που απέμειναν μετά την καταστροφή.

Κάποιοι πιστεύουν ότι αναφέρεται στην εισβολή του Βόρειου βασιλείου  (Ρωσίας και των συμμάχων της) στο Ισραήλ. Ο Ιεζεκιήλ, στο κεφάλαιο λη και στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου λθ, ασχολείται ακριβώς μ’ αυτό. Προφανώς ο προφήτης μετακινήθηκε απ’ αυτό τον πόλεμο στον Αρμαγεδδώνα με την περιγραφή των ορνέων που τρώνε ένα μεγάλο δείπνο που τους ετοίμασε ο Κύριος (Ιεζ.λθ:17-20). Το μέγεθος αυτής της επιχείρησης καθαρισμού είναι ενδεικτικό μάχης των έσχατων καιρών. Για εφτά μήνες ολόκληρο το έθνος Ισραήλ θα ασχολείται με τον καθαρισμό της γης τους από τα εναπομείναντα του πολέμου (Ιεζ.λθ:12-15).


Α. Εβραϊκό υπόλοιπο απελευθερώνεται.

Ο Θεός θα τιμήσει τη διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ αν και οι Ισραηλίτες επανειλημμένα απείθησαν και αρνήθηκαν τον Κύριο. Ένα κάλυμμα απιστίας έκανε τον Ισραήλ να απορρίψει τον Ιησού σαν Μεσσία.

«Διότι δεν θέλω να αγνοήτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, διά να μη υψηλοφρονήτε, ότι τύφλωσις κατά μέρος έγεινεν εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθη το πλήρωμα των εθνών, και ούτω πας ο Ισραήλ θέλει σωθή, καθώς είναι γεγραμμένον· Θέλει ελθεί εκ Σιών ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τας ασεβείας από του Ιακώβ» (Ρωμ.ια:25-26).

Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ θα κάνει συνθήκη με τον Αντίχριστο στην αρχή της Μεγάλης Θλίψης, θα συμβεί μια θαυμαστή απελευθέρωση από τον Κύριο. Στα μισά της εβδομηκοστής εβδομάδας του Δανιήλ, ο Αντίχριστος θα σπάσει τη συμφωνία και θα στρέψει την οργή του ενάντια στο Ισραήλ (Δαν.θ:27). Το χέρι του Θεού θα διαφυλάξει θαυμαστά το υπόλοιπο σπέρμα στην ίδια περιοχή που τα τέκνα του Ισραήλ περιπλανιόταν στην έρημο. Ο Δανιήλ προφήτεψε σχετικά με την κατάκτηση του Αντίχριστου.

«θέλει εισέλθει έτι εις την γην της δόξης και πολλοί τόποι θέλουσι καταστραφή· ούτοι όμως θέλουσι διασωθή εκ της χειρός αυτού, ο Εδώμ και ο Μωάβ και οι πρώτοι των υιών Αμμών» (Δαν.ια:41).

Το υπόλοιπο θα προστατευθεί για το τελευταίο μέρος της Μεγάλης θλίψης. Ο Θεός θα τους έχει ικανώσει να αποφύγουν το χάραγμα και θα τους χρησιμοποιήσει να εποικήσουν  ξανά τη γη στη Χιλιετή Βασιλεία.

Όταν ο Ιησούς επιστρέψει στην ώρα Του για να γλιτώσει τους Ισραηλίτες από την εξόντωση, θα συμβεί μια πνευματική αφύπνιση.

«Και εάν τις είπη προς αυτόν, Τι είναι αι πληγαί αύται εν μέσω των χειρών σου; θέλει αποκριθή, Εκείναι, τας οποίας επληγώθην εν τω οίκω των φίλων μου» (Ζαχ.ιγ:6).

Β. Το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης κρίνονται

Μόλις φαίνεται ότι ο Αντίχριστος και οι συνεργάτες του πετυχαίνουν το στόχο τους, την κατάκτηση του Ισραήλ, η επέμβαση του Κυρίου θα ανατρέψει τα σχέδιά τους. Οι δύο απεσταλμένοι του Σατανά θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα. Ο Ιωάννης περίγραψε την άνοδο αυτού του  συστήματος και τον κυβερνήτη του στο κεφάλαιο ιγ, μετά είδε το όνειρο της κατάκτησης όλου του κόσμου και την καταστροφή των δυνάμεών τους.

Επιπρόσθετα της κρίσης που αναγγέλθηκε στον παγκόσμιο «σούπερμαν» (τον παγκόσμιο δικτάτορα που ανέδειξε αυτό το σύστημα), ο ψευδοπροφήτης θα λογοκριθεί. Περιγράφεται σαν θηρίο που βγαίνει από τη γη, θα γίνει ο πρωθυπουργός η ο άνθρωπος των δημοσίων σχέσεων του Αντίχριστου.

Σαν ψευδοπροφήτης, θα καταπλήξει τις μάζες των ανθρώπων με θαυμάσια και τεράστια. Επειδή θα κατοικεί μέσα του σατανική δύναμη, θα εξασκήσει όλη τη δύναμη που είχε το πρώτο θηρίο. Θα απολαύσει τη χαρά να οδηγήσει τους κατοίκους της γης σε λατρεία του θηρίου. Θα καταφέρει διάφορα θαυμάσια όπως να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό και να κάνει την εικόνα του θηρίου να κινηθεί και μιλήσει. Καθώς η εξωτερική του εμφάνιση θα είναι σαν αρνί, θα προσπαθήσει να μιμηθεί το Αρνίο του Θεού, ενώ στην πραγματικότητα είναι αντιπρόσωπος του Σατανά.

Η παρέμβαση του Ιησού Χριστού θα επιφέρει μια πνοή θανάτου στις ραδιουργίες του Σατανά. Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης θα ριχτούν στη λίμνη του πυρός. Ο Σατανάς θα βρεθεί εκεί μετά από 1000 χρόνια. Αφού όλα αυτά τα χρόνια δεν θα έχουν κατακαεί, σημαίνει ότι ποτέ δεν θα συμβεί αυτό. Θα βασανίζονται στους αιώνες των αιώνων.

Γ. Ο Σατανάς δένεται

Ίσως το πιο ενδιαφέρον συμβάν σε όλα αυτά τα γεγονότα, είναι το δέσιμο του Σατανά. Από τη στιγμή που ο Εωσφόρος εγκατέλειψε το ρόλο για τον οποίο είχε δημιουργηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή που δένεται, το μόνο πράγμα που εργάστηκε πάνω στη γη ήταν όλεθρος και ερήμωση. Δια της αμαρτίας και της κακοήθειας, το θέλημα του Θεού παραγκωνίστηκε από το θέλημα του Σατανά. Μετά, επεδίωξε με επιτυχία να μολύνει την ανθρωπότητα. Φυτεύοντας το σπόρο της ανταρσίας στο Νεβρώδ, ξεκίνησε το σχέδιο για ένα παγκόσμιο σύστημα. Από το ξεκίνημά του εξαπλώθηκε και στη συνέχεια τέσσερεις εθνικές παγκόσμιες δυνάμεις κυριάρχησαν στο μυαλό, το πνεύμα και το σώμα των ανθρώπων.

Ο Ιησούς έδωσε στους μαθητές Του δύναμη κατά του Σατανά:

«Ιδού, δίδω εις εσάς την εξουσίαν του να πατήτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού, και ουδέν θέλει σας βλάψει» (Λουκ.ι:19).

Η εκκλησία δεν πρέπει να φοβάται τις απειλές του Σατανά γιατί είναι ψεύτης (Ιωάν.η:44).

Οι άγιοι του Θεού απολαμβάνουν τώρα ελευθερίες και νίκες που ο κόσμος δεν έχει ιδέα. Σ’ αυτή τη σύγκρουση μεταξύ καλού και κακού, το τελικό αποτέλεσμα είναι ήδη αποφασισμένο. Ποτέ δεν υπήρξε αμφιβολία για την έκβαση. Οι παγκόσμιες υποθέσεις είναι στα χέρια του Θεού. Μπορεί να φαίνετι ότι κάποια πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας πανικοβάλει, πρέπει να εμπιστευθούμε τον Κύριο.

«Και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, όστις είχε το κλειδίον της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην εν τη χειρί αυτού. Και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν τον αρχαίον, όστις είναι Διάβολος και Σατανάς, και έδεσεν αυτόν χίλια έτη, και έρριψεν αυτόν εις την άβυσσον και έκλεισεν αυτόν και εσφράγισεν επάνω αυτού, διά να μη πλανήση τα έθνη πλέον, εωσού πληρωθώσι τα χίλια έτη· και μετά ταύτα πρέπει να λυθή ολίγον καιρόν» (Αποκ.κ:1-3).

Δ. Ξεκινάει η Χιλιετηρίδα

Το αποτέλεσμα της ήττας του Αντίχριστου και του δεσίματος του Σατανά, θα είναι μια καταπληκτική αλλαγή σ’ όλο τον κόσμο. Χωρίς την επιρροή ή την παρουσία του διαβόλου, θα καλυτερεύσουν πολλά πράγματα. Δεν έχουμε ζήσει ούτε μια μέρα της ζωής μας, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Υπάρχει πάντοτε αντίσταση για κάθε τι σωστό που ξεκινάμε. Φαντάσου τη ζωή σου χωρίς το διάβολο!

Ο Κύριος θα ενώσει ξανά το κομμένο νήμα της κοινωνίας με το Ισραήλ. Σαν κεφαλή του έθνους, θα κυβερνήσει τον κόσμο με δικαιοσύνη. Το Ισραήλ, μαζί με τις εθνικές χώρες που θα έχουν επιζήσει (Δαν.ια:41), θα ζήσουν με ευημερία, μακροζωία και ειρήνη, η γαλήνη και η ηρεμία θα αποκατασταθούν. Το ξεκίνημα της Χιλιετηρίδας, θα είναι ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός για την ανθρωπότητα. Για την εκκλησία θα είναι ιδιαίτερη επιβράβευση, αφού θα βασιλεύσουμε και θα κυβερνήσουμε μαζί με τον Ιησού, τον Κύριό μας! Οι μάχες και οι δοκιμασίες που περνάμε σήμερα θα είναι ένα μακρινό παρελθόν.

Πολύ καιρό πριν, ξέσπασε η αντιπαλότητα ανάμεσα στο καλό και το κακό. Ο Θεός είναι η πηγή του καλού. Ο Σατανάς είναι ο υποκινητής του κακού και του λάθους. Και οι δύο δυνάμεις είχαν άτομα κλειδιά σε όλη την πορεία της ιστορίας. Η Βίβλος περιγράφει κάποιους χαρακτήρες που χρησιμοποιήθηκαν θαυμαστά από το Θεό για την πραγματοποίηση του θελήματός Του. Επίσης, υπάρχουν αυτοί που δόθηκαν στο να δουλεύουν το διάβολο.

Ο Νεβρώδ, ξεκίνησε ένα διεφθαρμένο πρόγραμμα, για να εφαρμόσει ένα παγκόσμιο σύστημα που περιλάμβανε μια ψευδοθρησκεία. Αυτό το σύστημα θα γεννήσει ένα παγκόσμιο δικτάτορα που θα θεωρηθεί από του Ισραηλίτες σαν ο Μεσσίας. Θα τον σέβονται με φανατικό ζήλο και οι ακόλουθοί του θα πάνε μακριά για να υποστηρίξουν την αναίσχυντη πλεκτάνη για μια παγκόσμια κυριαρχία.

Το Ισραήλ θα συμπεριλαμβάνεται στο κυρίως σχέδιο της εξαπάτησης. Η γρήγορη ύψωση του Αντίχριστου αμέσως μετά την αρπαγή της αληθινής εκκλησίας του Ιησού, θα πλανήσει πολλά έθνη. Στα μισά της Μεγάλης Θλίψης, το Ισραήλ θα δει καθαρά την πλάνη. Οι 144.000 Ισραηλίτες που σφραγίζονται, θα φέρουν μια πνευματική αναζωπύρωση στη χώρα τους, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την οργή του Αντίχριστου (Αποκ.ζ).

Σοβαρά διωγμένο, το Ισραήλ θα γλιτώσει την εκμηδένιση από την επιστροφή του Ιησού με τους Αγίους Του στη μάχη του Αρμαγεδδώνα.