Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Ο Ιησούς είναι ο Γιάχβε
Τα εδάφια της Γραφής που αποδεικνύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας δεν αποδυναμώνουν τα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Ιησούς είναι ο ένας Θεός. Πιο κάτω παραθέτουμε 12 εδάφια που αποδεικνύουν ειδικά ότι ο Ιησούς είναι ο Γιάχβε-ο ένας Θεός της Παλαιάς Διαθήκης.

1.   Στο Ησ.ν:3 έχουμε την προφητεία ότι κάποιος θα φώναζε στην έρημο, «Ετοιμάσατε την οδόν του ΚΥΡΙΟΥ» (Γιάχβε) και στο Ματθ.γ:3 λέει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν η εκπλήρωση αυτής της προφητείας. Φυσικά, ξέρουμε ότι ο Ιωάννης ετοίμασε το δρόμο για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εφόσον το όνομα Γιάχβε ήταν το άγιο όνομα για τον ένα Θεό, η Γραφή δε μπορεί να το χρησιμοποιεί για κανένα άλλο πέρα από τον Άγιο του Ισραήλ και εδώ αναφέρεται στον Ιησού.


2.   Στο Μαλαχ.γ:1 λέει, «Ο Γιάχβε, τον οποίον σεις ζητείτε, εξαίφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι ο άγγελος της διαθήκης». Αυτό εκπληρώθηκε από τον Ιησού, είτε πρόκειται, κυριολεκτικά, για το Ναό, είτε για το σώμα του Ιησού (Ιωάν.β:21).

3.   Στον Ιερ.κγ:5-6 μιλάει για ένα δίκαιο Βλαστό από τον Δαυίδ - μια καθαρή αναφορά στο Μεσσία - και Τον ονομάζει «Ο ΚΥΡΙΟΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΜΩΝ». (Δες επίσης Ιερεμία λγ:15-16). Με άλλα λόγια, ο Ιησούς είναι ο «Ο Γιάχβε η δικαιοσύνη ημών».

4.   Ο Ησαΐας μιλώντας για τον Γιάχβε λέει: “Ο βραχίων αυτού ενήργησεν εις αυτόν σωτηρίαν” (Ησ.νθ:16) και “ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι’ αυτόν” (Ησ.μ:10). Το Ης.νγ:1-2 περιγράφει το Μεσσία σαν την αποκάλυψη του βραχίονα του Γιάχβε. Έτσι, ο Ιησούς ο Σωτήρας δεν είναι ένας άλλος Θεός, αλλά η φανέρωση του Γιάχβε σε ανθρώπινη σάρκα για να φέρει σωτηρία στον κόσμο.

5.   Ο Ησαΐας προφήτευσε ότι «η δόξα του Γιάχβε θέλει φανερωθή και πάσα σαρξ ομού θέλει ιδεί» (Ησ.μ:5). Εφόσον ο Γιάχβε είπε ότι δεν θα δώσει τη δόξα Του σε άλλον (Ησ.μβ:8, μη:11), ξέρουμε ότι αυτή η προφητεία θα μπορούσε να εκπληρωθεί μόνο αν αποκάλυπτε τον εαυτό του με κάποιο τρόπο. Πραγματικά, βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη ότι ο Ιησούς είχε την δόξα του Πατέρα (Ιωάν.α:14, Φιλιπ.β:11). Αυτός είναι ο Κύριος της δόξης (Α’ Κορ.β:8). Όταν ο Ιησούς επιστρέψει, θα έρθει «εν τη δόξη του Πατρός αυτού» (Ματθ.ις:27, Μαρκ. η:38). Αφού ο Ιησούς έχει την δόξα του Γιάχβε, πρέπει να είναι ο Γιάχβε.

6.   Ο Γιάχβε είπε, «Δια τούτο ο λαός μου θέλει γνωρίσει το όνομά μου, δια τούτο θέλει γνωρίσει εν εκείνη τη ημέρα, ότι εγώ είμαι ο λαλών, ιδού εγώ» (Ησ.νβ:6). Ωστόσο, εμείς ξέρουμε ότι ο Ιησούς διακήρυξε τον Πατέρα, φανέρωσε και εξάγγειλε το όνομα του Πατέρα (Ιωάν.α:18, ιζ:6, ιζ:26). Ο Ιησούς απήγγειλε το όνομα του Γιάχβε (Ψαλμ.κβ:22, Εβρ.β:12). Γι’ αυτό, πρέπει να είναι ο Γιάχβε.

7.   O Γιάχβε είπε «Ώμοσα εις εμαυτόν ο λόγος εξήλθεν εκ του στόματός μου εν δικαιοσύνη και δεν θέλει επιστραφή, Ότι παν γόνυ θέλει κάμψει εις εμέ, πάσα γλώσσα θέλει ομνύει εις εμέ» (Ησ.με:23). Ο Παύλος ανέφερε αυτό το εδάφιο για να αποδείξει ότι όλοι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού (Ρωμ.ιδ:10-11). Ο Παύλος έγραψε επίσης, «διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων» (Φιλιπ.β:10).

8.   Ο Ζαχαρίας έχει πειστικές αποδείξεις ότι ο Ιησούς είναι ο Γιάχβε. Ξεκινάει με τα λόγια: «Ούτω λέγει Γιάχβε ο Ελοχάϊ μου» και στο εδ.12 λέει: «Και έστησαν τον μισθόν μου τριάκοντα αργύρια». Στο Ζαχ.ιβ:10 ο Γιάχβε λέει: «και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν». Φυσικά ήταν ο Ιησούς που πουλήθηκε 30 αργύρια και Τον εξεκέντησαν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά (Ματθ.κς:14-16, Ιωάν.ιθ:34).  Στο Ζαχ.ιβ:8 λέει, αναφερόμενος στον Μεσσία, «Ο οίκος του Δαβίδ ως Θεός». Ο Ζαχαρίας επίσης έγραψε, «Και ο Γιάχβε θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ως ότε επολέμησεν εν τη ημέρα της μάχης. Και οι πόδες αυτού θέλουσι σταθή κατά την ημέραν εκείνην επί του όρους των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ ανατολών· και το όρος των ελαιών θέλει σχισθή κατά το μέσον αυτού προς ανατολάς και προς δυσμάς και θέλει γείνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα· και το ήμισυ του όρους θέλει συρθή προς βορράν και το ήμισυ αυτού προς νότον. Και θέλετε καταφύγει εις την κοιλάδα των ορέων μου· διότι η κοιλάς των ορέων θέλει φθάνει έως εις Ασάλ· και θέλετε φύγει, καθώς εφύγετε απ' έμπροσθεν του σεισμού εν ταις ημέραις Οζίου του βασιλέως του Ιούδα· και Γιάχβε ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι άγιοι» (Ζαχ.ιδ:3-5). Όλοι ξέρουμε ότι Αυτός που θα έρθει, Αυτός που θα πατήσει πάνω στο όρος των ελαιών σαν Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων και το όρος θα σχισθεί, Αυτός με τον οποίο θα έρθουν όλοι οι άγιοι και θα πολεμήσει όλα τα έθνη είναι ο Ιησούς κατά τη δεύτερη έλευση (Πράξ.α:9-12, Α’ Τιμ.ς:14-16, Αποκ.ιθ:11-16).

9.   Όταν ο Παύλος, ο μορφωμένος Εβραίος, ο Φαρισαίος εκ Φαρισαίου, ο φανατικός διώκτης των χριστιανών, χτυπήθηκε στο δρόμο προς τη Δαμασκό με ένα εκτυφλωτικό φως από το Θεό, ρώτησε, «Τις είσαι, Κύριε;» Σαν Εβραίος, ήξερε μόνο ένα Θεό και Κύριο και έκανε την ερώτηση, «Ποιος είσαι, Γιάχβε;» Ο Κύριος απάντησε, «Εγώ είμαι Ιησούς» (Πρ.θ:5).

10.Παρόλο που ο Μωυσής είχε σχέση με τον Γιάχβε, στο Εβρ.ια:26 λέει ότι ο Μωυσής «κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμόν μεγαλήτερον πλούτον παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς». Έτσι ο Θεός του Μωυσή ήταν ο Ιησούς Χριστός.

11.Ο Ψαλμός ξη:18 απεικονίζει μια σκηνή στην οποία ο Γιάχβε Ελοχίμ ανεβαίνει εις ύψος και αιχμαλωτίζει αιχμαλωσία, αλλά ξέρουμε ότι ο Ιησούς αναλήφθηκε και αιχμαλώτισε αιχμαλωσία. Στην πραγματικότητα το Εφες.δ:7-10 εφαρμόζει αυτή την προφητεία στον Ιησού.

12.Στην Αποκ.κβ:6 λέει, “Κύριος ο Θεός των αγίων προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού” στον Ιωάννη, αλλά στο εδάφιο 16 λέει, «Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας».

Υπάρχουν πολλά ακόμα εδάφια της Γραφής που ταυτίζουν τον Ιησού με τον ένα Θεό, τον Γιάχβε. Πιο κάτω παραθέτουμε έναν κατάλογο με εδάφια που περιγράφουν τον Γιάχβε με συγκεκριμένους τρόπους σε αντιστοιχία με άλλα εδάφια, τα οποία περιγράφουν τον Ιησού με τους ίδιους τρόπους. Έτσι, όλα αυτά τα εδάφια αποδεικνύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Γιάχβε.