Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Ο Ιησούς είναι ο ΠατέραςΕάν υπάρχει μόνο ένας Θεός και αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας (Μαλάχ.β:10) και αν ο Ιησούς είναι ο Θεός, τότε το λογικό συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας. Σε όσους πιστεύουν, κατά κάποιο τρόπο, ότι ο Ιησούς μπορεί να είναι Θεός αλλά όχι ο Πατέρας, θα δώσουμε περισσότερες Βιβλικές αποδείξεις ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας, πράγμα που θα εδραιώσει το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός. Αληθινά, δύο εδάφια της Γραφής αρκούν για να το αποδείξουν.

1.   Στο Ησ.θ:6 ο Υιός αποκαλείται ο αιώνιος Πατέρας. Ο Ιησούς είναι ο Υιός που αναφέρεται στις προφητείες και υπάρχει ένας μόνο Πατέρας (Μαλαχ.β:10, Εφεσ.δ:6), έτσι ο Ιησούς πρέπει να είναι ο Θεός Πατέρας.


2.   Το Κολ.β:9 διακηρύττει ότι όλο το πλήρωμα της θεότητας κατοικεί μέσα στον Ιησού. Η θεότητα περιλαμβάνει το ρόλο του Πατέρα, έτσι ο Πατέρας πρέπει να κατοικεί μέσα στον Ιησού. Εκτός από αυτά τα δύο εδάφια, ο Ίδιος ο Ιησούς δίδαξε ότι ήταν ο Πατέρας. Κάποτε, όταν μιλούσε για τον Πατέρα, οι Φαρισαίοι ρώτησαν, “Που είναι ο Πατήρ σου; Απεκρίθη ο Ιησούς, Ούτε εμέ εξεύρετε, ούτε τον Πατέρα μου. Εάν ηξεύρετε εμέ, ηθέλετε εξεύρει και τον Πατέρα μου” (Ιωάν.η:19). Ο Ιησούς συνέχισε, “Σας είπον λοιπόν ...αν δεν πιστεύσητε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν ταις αμαρτίαις υμών” (Ιωάν.η:24). Ο Ιησούς πραγματικά ταύτιζε τον Εαυτό Του με το “ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΩΝ” της Εξόδου γ:14. Οι Εβραίοι που δεν καταλάβαιναν τι ήθελε να πει, ρώτησαν, “Συ τις είσαι;” Ο Ιησούς τους απάντησε, “Ο,τι σας λέγω απ’ αρχής” (Ιωάν.η:25). Ωστόσο, “δεν ενόησαν ότι έλεγε προς αυτούς περί του Πατρός” (Ιωάν.η:27). Με άλλα λόγια, ο Ιησούς προσπαθούσε να τους πει ότι Αυτός ήταν ο Πατέρας και το ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΩΝ και ότι αν δεν Τον δέχονταν σαν Θεό θα πέθαιναν με τις αμαρτίες τους.

3.   Σε κάποιο άλλο σημείο ο Ιησούς είπε, “Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα” (Ιωάν.ι:30). Μερικοί προσπαθούν να πουν ότι ήταν ένα με τον Πατέρα, όπως ένας άνδρας και μια γυναίκα είναι ένα ή όπως δύο άνθρωποι μπορεί να είναι ένα όταν βρίσκονται σε συμφωνία. Αυτή η ερμηνεία επιχειρεί να αποδυναμώσει την ένταση του ισχυρισμού του Ιησού. Παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλα εδάφια που στηρίζουν πλήρως το ότι ο Ιησούς δεν ήταν μόνο ο Υιός σαν άνθρωπος αλλά και ο Πατέρας σαν Θεός.

4.   Για παράδειγμα, ο Ιησούς δήλωσε στο Ιωάν.ιβ:45, “Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με”. Με άλλα λόγια, αν κάποιος δει τον Ιησού σαν Θεό, βλέπει τον Πατέρα.

5.   Στο Ιωάν.ιδ:7 ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του, “Εάν εγνωρίζετε εμέ, και τον Πατέρα μου ηθέλετε γνωρίσει και από του νυν γνωρίζετε αυτόν, και είδετε αυτόν.”  Ακούγοντας αυτή τη δήλωση, ο Φίλιππος ζήτησε, “Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα, και αρκεί εις ημάς” (Ιωάν.ιδ:8). Δηλαδή, ζήτησε από τον Ιησού να τους δείξει τον Πατέρα και τότε θα ήταν ικανοποιημένοι. Η απάντηση του Ιησού ήταν, “Τόσον καιρόν είμαι μεθ’ υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα, και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα; Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί, και ο Πατήρ είναι εν εμοί; τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ’ εμαυτού δεν λαλώ, αλλ’ ο Πατήρ ο μένων εν εμοί, αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετέ μοι ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί, και ο Πατήρ είναι εν εμοί, ει δε μοι, δια τα έργα αυτά πιστεύετέ μοι” (Ιωάν.ιδ:9-11). Αυτή η διακήρυξη είναι κάτι περισσότερο από μια απλή σχέση συμφωνίας, αλλά πρέπει να την δούμε σαν την ομολογία του Χριστού ότι είναι ο Πατέρας που φανερώθηκε εν σαρκί. Όπως πολλοί άνθρωποι σήμερα, ο Φίλιππος δεν είχε κατανοήσει ότι ο Πατέρας είναι ένα Πνεύμα αόρατο και ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να γίνει ορατός ήταν μέσω του προσώπου του Ιησού Χριστού.

6.   Ο Ιησούς είπε, “Ο Πατήρ είναι εν εμοί, και εγώ εν αυτώ” (Ιωάν.ι:38).

7.   Ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι θα είναι ο Πατέρας όλων αυτών που θα νικήσουν (Αποκ.κα:6-7).

8.   Στο Ιωάν.ιδ:18 ο Ιησούς είπε, “Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς.” Η Ελληνική λέξη “ορφανός” ερμηνεύετε από το Strong’s Exhaustive Concordance σαν “στερημένος (ορφανά), π.χ. χωρίς γονείς”. Ο Ιησούς, μιλώντας σαν ο Πατέρας, υποσχέθηκε ότι δεν θα άφηνε τους μαθητές Του χωρίς Πατέρα.

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες συγκρίσεις, σαν επιπλέον αποδείξεις ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας.

1.   Ο Ιησούς προφήτευσε ότι θα ανάσταινε το ίδιο Του το σώμα από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες (Ιωάν.β:19-21) και ο Πέτρος κήρυξε ότι ο Θεός ανάστησε τον Ιησού από τους νεκρούς (Πρ.β:24).

2.   Ο Ιησούς είπε ότι θα έστελνε τον Παράκλητο σε εμάς (Ιωάν.ις:7), αλλά είπε ακόμα ότι ο Πατέρας θα έστελνε τον Παράκλητο (Ιωάν.ιδ:26).

3.   Μόνο ο Πατέρας μπορεί να ελκύσει τους ανθρώπους στο Θεό (Ιωάν.ς:44), ωστόσο ο Ιησούς είπε ότι Αυτός θα ελκύσει τους πάντες (Ιωάν.ιβ:32).

4.   Ο Ιησούς θα αναστήσει όλους τους πιστούς την εσχάτη ημέρα (Ιωάν.ς:40), αλλά ο Θεός Πατέρας ζωοποιεί (δίνει ζωή) τους νεκρούς και θα τους αναστήσει (Ρωμ.δ:17, Α’ Κορ.ς:14).

5.   Ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι θα απαντάει στις προσευχές των πιστών (Ιωάν.ιδ:14) αλλά είπε ακόμα ότι ο Πατέρας θα απαντάει στις προσευχές (Ιωάν.ις:23).

6.   Ο Χριστός μας αγιάζει (Εφεσ.ε:26) και ο Πατέρας μας αγιάζει (Ιούδ.α).

7.   Στην Α’ Ιωάν.γ:1 αναφέρεται ότι ο Πατέρας μας αγάπησε και φανερώθηκε για να μας καθαρίσει από την αμαρτία, αλλά εμείς ξέρουμε ότι ήταν ο Χριστός που φανερώθηκε στον κόσμο για να εξαλείψει την αμαρτία (Ιωάν.α:29-31).

Μπορούμε εύκολα να τα καταλάβουμε αυτά αν κατανοήσουμε ότι ο Ιησούς έχει διπλή φύση. Είναι συγχρόνως Πνεύμα και σάρκα, Θεός και άνθρωπος, Πατέρας και Υιός. Από την ανθρώπινη πλευρά είναι ο Υιός του ανθρώπου, ενώ από τη θεϊκή πλευρά είναι ο Υιός του Θεού και ο Πατέρας που κατοικεί εν σαρκί. (Δες κεφ.5 για περισσότερα σχετικά με τον Υιό και κεφ.6 για περισσότερα σχετικά με τον Πατέρα, Υιό και Πνεύμα).