Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

οι παλινωδίες των εξουσιαστών

Οπως είδαμε σε προηγούμενη αναδημοσίευση ο Χριστός της φαντασίας υπάρχει σε ορισμένους αδελφούς η θέση σχετικά με το εδάφιο στο κατά Ματθαίο ευαγγέλιο «πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη,βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγ. Πνεύματος» (28,19) , οτι "..ποτέ δεν είχε παραγγείλει κάτι τέτοιο ο Κύριος αλλά του το απέδωσε μετά η παράδοση της Εκκλησίας σε κάποιο προφορικό ή γραπτό στάδιό της.." 

Η άποψή αυτή έχει την βάση της στις παλινωδίες του Ευσέβιου Καισαρείας (264-340 μΧ) που αποτέλεσε τον εκπρόσωπο της πιο ακραίας τριαδικής ομάδας αρνούμενος αρχικά ακόμα και το «ομοούσιο» των υποτιθέμενων προσώπων της θεότητας ,( σε σχέση με την ομάδα του Αθανάσιου που εκπροσωπούσε την διαλλακτικότερη μερίδα της ίδιας θεολογικής μερίδας).

Ο Ευσέβιος συγγραφέας εκκλησιαστικής ιστορίας διεύθυνε την βιβλιοθήκη του Παμφίλου στην Αντιόχεια και είχε πρόσβαση στη μελέτη των αρχαίων χειρογράφων του πρώτου , του δευτέρου και του τρίτου αιώνα.
   
Ισως δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι οτι στην εκκλησιαστική του ιστορία γράφει οτι η εντολή του Χριστού  ήταν «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη εν τω ονόματί μου..»

 Το Ματθαίος 28:19 ο ίδιος το παραθέτει ως εξής : 
 « πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη εν τω ονόματί μου , διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν».
 Το Ματθαίος 24:14  το αναφέρει «..και κηρυχθήσεται τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσι τοις έθνεσι, και τότε ήξει το τέλος»

Δηλαδή το συγκεκριμένο εδάφιο δεν το συσχετίζει με το βάπτισμα , και πολύ περισσότερο με το «όνομα του Πατρός , του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»

Ο ίδιος ο Ευσέβιος αργότερα επικαλείται το Ματθαίος 28:19 με την μορφή που σήμερα το γνωρίζουμε όταν προσπαθούσε να επηρεάσει τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο υπέρ της υποστατικής θεολογίας.

Επίσης επικαλείται το ίδιο εδάφιο με την γνωστή του μορφή όταν  προσπαθούσε να υποστηρίξει την διδασκαλία των τριαδιστών κατά της εκκλησίας μας της τότε εποχής (βλέπε ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ -ΛΟΓΟΣ Α).

Τα αντιφατικά αυτά γεγονότα έκαναν πολλούς εκκλησιαστικούς συγγραφείς να πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο εδάφιο έχει παραποιηθεί από τριαδικούς πλαστογράφους  κατά την συνήθεια των εξουσιαστικών ομάδων (είτε αρειανικών,είτε αθανασιαδικών).

Επίσης πολλοί θεωρούν ότι σε όλα τα αρχαία χειρόγραφα το συγκεκριμένο εδάφιο σκόπιμα έχει καταστραφεί και δεν μπορούμε να το έχουμε σε αυθεντική έκδοση,

Πιστεύουμε οτι πρέπει να είμαστε πάντα ανοικτοί στην έρευνα των ιστορικών γεγονότων και κειμένων.
   
Φρονούμε όμως οτι τα συγκεκριμένα στοιχεία (παρότι είναι  σημαντικά), δεν αποτελούν από μόνα τους ακράδαντες αποδείξεις περί της παραποίησης του κειμένου της Καινής Διαθήκης  από τον Ευσέβιο.