Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Σεαυτόν αγνόν τήρει

Β΄Κορ.ε:20 «Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβεις, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός δι' ημών δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγητε προς τον Θεόν».

Είμαστε πρέσβεις Χριστού. Ο πρέσβης αντιπροσωπεύει το κράτος του, τον αρχηγό του. Η στάση του και η συμπεριφορά του θα πρέπει να είναι αντάξια εκείνου που αντιπροσωπεύει. Ο δικός μας αρχηγός είναι καθαρός και Άγιος. 
Όσοι δεχτήκαμε το Χριστό σαν σωτήρα, πήραμε ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ & ΥΙΟΘΕΣΙΑ (τέκνα Θεού). Καθήκον μας είναι να Τον ευαρεστούμε και να προσπαθούμε να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν.

Β΄Τιμ.β:20 «Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άλλα μεν προς χρήσιντιμίαν, άλλα δε προς άτιμον».

Είναι προτιμότερο και πιο ευχάριστο σ’ Αυτόν, να χρησιμοποιεί εκείνους που έχουν καθαριστεί γι’ αυτό το σκοπό.

Σήμερα, είναι ιδιαίτερα σπουδαίο για ένα νέο Χριστιανό, να διατηρεί τον εαυτό του (το σώμα του) αγνό.

Ζούμε σ’ ένα κόσμο γεμάτο από πονηρές απολαύσεις: ναρκωτικά, οινοπνευματώδη, σεξουαλικές καταχρήσεις.

Ο διάβολος προσπαθεί να μολύνει την ύπαρξή μας μέσα από το σώμα μας.

Απρόσεκτη στάση απέναντι σε όλα αυτά, μπορεί να υποδουλώσει όποιον θέλει να «παίξει» μαζί τους.

Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δύο Κυρίους.

Ακόμα και η σκέψη μας μπορεί να μολυνθεί από εικόνες που βλέπουμε. Πρέπει ν’ αποφεύγουμε τέτοια ύλη.

Β΄Τιμ.β:22 «Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτει την δικαιοσύνην, την πίστιν, την αγάπην, την ειρήνην μετά των επικαλουμένων τον Κύριον εκ καθαράς καρδίας».

Ένας τρόπος να το καταφέρει κανείς αυτό, είναι να έχει φίλους ανάμεσα σ’ εκείνους που επικαλούνται τον Κύριο.

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

1. Αναγνώρισε ότι η αγνότητα είναι ο καλλίτερος δρόμος.

Ματθ.ε:8 «Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν».

Μη συμβιβάζεσαι με «αθώες» αμαρτίες.

Όταν αποβλέπουμε στα αγαθά αυτού του κόσμου, χάνουμε τα αληθινά αγαθά.

2. Μάθε τι ο Θεός περιμένει από εσένα.

Β΄Τιμ.γ:16 «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης».

3. Ομολόγησε κάθε γνωστή αμαρτία.

Α΄Ιωάν.α:9 «Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας».

Πρέπει να παραδεχτούμε τις αμαρτίες μας σαν αμαρτίες και να τις εξομολογηθούμε στο Θεό για να μας καθαρίσει.

4. Εγκατέλειψε τις κακές σκέψεις

Πολλές φορές δικαιολογούμε τις αμαρτίες μας που μπορεί να είναι απλά σκέψεις.

Α΄Πέτρ.α:22 «Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους εκ καθαράς καρδίας».

Όμως πρέπει να αναγνωριστούν και να εξομολογηθούν. Κι όταν ο Θεός μας καθαρίσει, να γεμίσουμε με καθαρές σκέψεις.

Φιλ.δ:8 «Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε».

Ματθ.ε:27-30 «Ηκούσατε ότι ερρέθη εις τους αρχαίους, μη μοιχεύσης. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο βλέπων γυναίκα διά να επιθυμήση αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού.Εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζη, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σού διότι σε συμφέρει να χαθή εν των μελών σου και να μη ριφθή όλον το σώμα σου εις την γέενναν. Και εάν η δεξιά σου χειρ σε σκανδαλίζη, έκκοψον αυτήν και ρίψον από σού διότι σε συμφέρει να χαθή εν των μελών σου, και να μη ριφθή όλον το σώμα σου εις την γέενναν».

Να μη θεωρούμε τη μακροθυμία του Θεού καθυστέρηση.

Β΄Πέτρ.γ:9 «Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν».

Α΄Τιμ.ε:22«….σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει».

Α΄Ιωάν.γ:3 «Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός».

Α΄Τιμ.δ:12 «Μηδείς ας μη καταφρονή την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών εις λόγον, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστιν, εις καθαρότητα».

Α΄Τιμ.ε:2 «Πρεσβύτερον μη επιπλήξης, αλλά πρότρεπε ως πατέρα, τους νεωτέρους ως αδελφούς,τας πρεσβυτέρας ως μητέρας, τας νεωτέρας ως αδελφάς μετά πάσης καθαρότητος»

Α΄Θες.δ:1-8 «Όθεν του λοιπού, αδελφοί, σας παρακαλούμεν και σας προτρέπομεν διά του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παρ' ημών το πως πρέπει να περιπατήτε και να αρέσκητε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύητε εις το μάλλον διότι εξεύρετε ποίας παραγγελίας εδώκαμεν εις εσάς διά του Κυρίου Ιησού.Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχησθε από της πορνείας,να εξεύρη έκαστος υμών να κρατή το εαυτού σκεύος εν αγιασμώ και τιμή, ουχί εις πάθος επιθυμίας καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα τον Θεόν, να μη υπερβαίνη τις και αδική τον αδελφόν αυτού εις το πράγμα τούτο, διότι ο Θεός είναι εκδικητής διά πάντα ταύτα, καθώς και σας προείπομεν και διά μαρτυριών εβεβαιώσαμεν. Διότι ο Θεός δεν εκάλεσεν ημάς προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν. Όθεν ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπον, αλλά τον Θεόν, όστις και έδωκε το Πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς»

Ρωμ.ς:19 «…. Διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσίαν και εις την ανομίαν προς την ανομίαν, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνην προς αγιασμόν»

Α΄Κορ.ς:13 «Τα φαγητά είναι διά την κοιλίαν και η κοιλία διά τα φαγητά πλην ο Θεός και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει το δε σώμα δεν είναι διά την πορνείαν, αλλά διά τον Κύριον, και ο Κύριος διά το σώμα»


Ματθ.ς:22 «Ο λύχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου ήναι καθαρός, όλον το σώμα σου θέλει είσθαι φωτεινόν