Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

εταιρία παροχής υπηρεσιών..


Η κρατική εκκλησία είναι ευέλικτη , έχει τα μεγαλεία της και τα "τυχερά" της . Φυσικά το "σέρβις" έχει και το αντίστοιχο κοστολόγιο..   


..και για όσους χλευάζουν τον διπλανό τιμοκατάλογο , να θυμίσουμε και τις πεντηκοστιανές εταιρίες παροχής ευχών , θεραπειών , νηστειών , θαυμάτων , χαρισμάτων κλπ...