Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

ένα αρχαίο πραξικόπημα

Αριθμοί κεφ ιστ' 

"..Καί ο Κορέ, ..και ο Δαθάν και ο Αβειρών, ...στασίασαν,και εσηκώθησαν εναντίον του Μωϋσέως μετά των.. αρχηγών της συναγωγής, συγκλήτων της βουλής, ανδρών ονομαστών·
 και μαζεύτηκαν ενάντια στον Μωυσή, και ενάντια στον Ααρών, και τους είπαν: Αρκεί σε σας, επειδή ολόκληρη η συναγωγή, όλοι είναι άγιοι, και ο Κύριος είναι μεταξύ τους· και γιατί υψώνεστε ψηλότερα από τη συναγωγή τού Κυρίου; 
Και όταν ο Μωυσής το άκουσε, έπεσε με το πρόσωπό του επάνω στη γη·
....Και ο Μωυσής είπε στον Κορέ: Ακούστε, τώρα, γιοι τού Λευί. 
Μικρό πράγμα είναι τούτο σε σας, ότι σας ξεχώρισε ο Θεός τού Ισραήλ από τη συναγωγή τού Ισραήλ, για να σας φέρει κοντά του, να εκτελείτε την υπηρεσία τής σκηνής τού Κυρίου, και να στέκεστε μπροστά στη συναγωγή, για να τους υπηρετείτε;
Και αφού σε έφερε κοντά του, και όλους τους αδελφούς σου, τους γιους τού Λευί, μαζί σου, εσείς ζητάτε και την ιερατεία;
 Έτσι κάνεις, εσύ και ολόκληρη η συνοδεία σου, που είστε συναθροισμένοι ενάντια στον Κύριο· και ποιος είναι ο Ααρών, ώστε να γογγύζετε εναντίον του;
Και ο Μωυσής έστειλε να καλέσει τον Δαθάν και τον Αβειρών,... κι εκείνοι είπαν: Δεν ανεβαίνουμε·..μικρό είναι αυτό, ότι μας ανέβασες από τη γη που ρέει γάλα και μέλι, για να μας θανατώσεις στην έρημο, κι ακόμα, θέλεις να μας κατεξουσιάζεις σαν άρχοντας;
Εξάλλου, εσύ δεν μας έφερες σε γη που ρέει γάλα και μέλι, ούτε μας έδωσες κληρονομιά χωραφιών και αμπελώνων· θέλεις να βγάλεις τα μάτια αυτών των ανθρώπων;...
Και ο Μωυσής βαρυθύμησε υπερβολικά, και είπε στον Κύριο: Μη επιβλέψεις στην προσφορά τους, ούτε ένα γαϊδούρι δεν πήρα απ' αυτούς, ούτε έβλαψα κάποιον απ' αυτούς.
Και ο Μωυσής είπε στον Κορέ: Εσύ και ολόκληρη η συναγωγη σου, να είστε μπροστά στον Κύριο, εσύ, κι αυτοί, και ο Ααρών, αύριο·
...Και ο Κορέ συγκέντρωσε εναντίον τους ολόκληρη τη συναγωγή στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου....και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
...Μίλησε στη συναγωγή, λέγοντας, Αναχωρήστε από τη σκηνή τού Κορέ, του Δαθάν, και του Αβειρών, από ολόγυρά τους.

Και ο Μωυσής σηκώθηκε, και πήγε στον Δαθάν και τον Αβειρών· .... και μίλησε στη συναγωγή, λέγοντας: Αποχωριστείτε αμέσως από τις σκηνές των ασεβών αυτών ανθρώπων, και μη αγγίξετε τίποτε από όσα είναι δικά τους, για να μη αφανιστείτε μέσα σε όλες τις αμαρτίες τους.
Αναχώρησαν, λοιπόν, από τη σκηνή τού Κορέ, του Δαθάν, και του Αβειρών, ολόγυρα· και ο Δαθάν και ο Αβειρών βγήκαν, και στάθηκαν στη θύρα των σκηνών τους, και οι γυναίκες τους, και οι γιοι τους, και οι συγγενειές τους.
Και ο Μωυσής είπε: Από τούτο θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος με απέστειλε για να πράξω όλα αυτά τα έργα, και ότι δεν έπραξα από τον εαυτό μου.
...Και ως έπαυσε λαλών πάντας τους λόγους τούτους, εσχίσθη το έδαφος το υποκάτω αυτών.
Και άνοιξε η γη το στόμα της, και κατάπιε αυτούς, και τις οικογένειές τους, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν μαζί με τον Κορέ, και ολόκληρη την περιουσία τους.
Κι αυτοί κατέβηκαν ζωντανοί στον άδη, και όλα τα δικά τους, και η γη έκλεισε από πάνω τους· και αφανίστηκαν μέσα από τη συναγωγή. 
...Και βγήκε φωτιά από τον Κύριο, και κατέφαγε τους..άνδρες, που πρόσφεραν το θυμίαμα. 
Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας: πες στον Ελεάζαρ, τον γιο τού Ααρών, του ιερέα, να πάρει τα θυμιατήρια από την πυρκαγιά, και τη φωτιά να τη σκορπίσεις εκεί· επειδή, είναι αγιασμένα,τα θυμιατήρια αυτών που αμάρτησαν ενάντια στις ψυχές τους· και ας τα κάνουν πλάκες για σκέπασμα του θυσιαστηρίου· επειδή, αυτοί τα πρόσφεραν μπροστά στον Κύριο, γι' αυτό είναι αγιασμένα· και θα είναι για σημείο στους γιους Ισραήλ.
....σε υπόμνηση στους γιους Ισραήλ, ώστε κανένας αλλογενής, που δεν είναι από το σπέρμα τού Ααρών, να μη πλησιάζει για να προσφέρει θυμίαμα μπροστά στον Κύριο, για να μη γίνει όπως ο Κορέ, και όπως η συνοδεία του, καθώς ο Κύριος είπε σ' αυτόν, διαμέσου του Μωυσή.
Την δε ακόλουθον ημέραν πάσα η συναγωγή των υιών Ισραήλ εγόγγυσαν εναντίον του Μωϋσέως και του Ααρών, λέγοντες, Σεις εφονεύσατε τον λαόν του Κυρίου. 
Κι ενώ η συναγωγή ήταν συναθροισμένη ενάντια στον Μωυσή, και ενάντια στον Ααρών, ανέβλεψαν προς τη σκηνή τού μαρτυρίου, και να, η νεφέλη τη σκέπασε, και φάνηκε η δόξα τού Κυρίου.
Αποσυρθείτε μέσα απ' αυτή τη συναγωγή, για να τους αφανίσω μονομιάς.


Και έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη.
....Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών: Πάρε το θυμιατήριο, και βάλε σ' αυτό φωτιά από το θυσιαστήριο, και βάλε επάνω θυμίαμα, και πήγαινε γρήγορα στη συναγωγή, και κάνε εξιλέωση γι' αυτούς· επειδή, βγήκε οργή από τον Κύριο· η πληγή άρχισε. 
Και ο Ααρών πήρε το θυμιατήριο, όπως είπε ο Μωυσής, και έτρεξε στο μέσον της συναγωγής· και να, η πληγή είχε αρχίσει στον λαό· και έβαλε θυμίαμα, και έκανε εξιλέωση για τον λαό.
Και στάθηκε ανάμεσα σ' εκείνους που πέθαναν και στους ζωντανούς, και η θραύση σταμάτησε. 
Ήσαν δε οι αποθανόντες εις την θραύσιν δεκατέσσαρες χιλιάδες και επτακόσιοι, εκτός των αποθανόντων εξ αιτίας του Κορέ.
Και επέστρεψε ο Ααρών στον Μωυσή, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου· και η θραύση σταμάτησε.."