Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018

Συμβουλεύοντας τον Θεό!
Εμείς οι άνθρωποι είμαστε...... πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι που είναι πολύ πιο πάνω από τις δυνάμεις μας.

Πολλοί πιστοί θέλουν να υπηρετήσουν τον Θεό, αλλά μόνο σαν σύμβουλοι.

Ωχ! Ξέρω ότι μερικές φορές είμαι κι εγώ ένοχος σ’ αυτό...

Μερικές φορές κάνω κάτι χωρίς να προσευχηθώ και μετά ζητώ από τον Θεό να το ευλογήσει. Ή απλά υποθέτω ότι τα σχέδιά μου είναι και δικά Του σχέδια. Ή ενοχλούμαι όταν ο Θεός δεν κάνει τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο.


Μερικές φορές φτάνουμε στο σημείο να πούμε, «αν ήμουν ο Θεός, θα το έκανα έτσι», σαν ό, τι σχεδιάζουμε θα μπορούσε να είναι καλύτερο από τα σχέδιά Του! Πολλές φορές «συμβουλεύουμε» τον Θεό, τι να κάνει, πως να το κάνει, πότε να το κάνει....

Ο Θεός δεν χρειάζεται τις συμβουλές μου, ούτε τις δικές σου – εμείς μάλλον χρειαζόμαστε τις δικές Του.

Γι' αυτό η Γραφή λέει:

Ιακ.α:5,6 Εάν δε τις από σας ήναι ελλιπής σοφίας, ας ζητή παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος, και θέλει δοθή εις αυτόν. Ας ζητή όμως μετά πίστεως, χωρίς να διστάζη παντελώς· διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενον υπό ανέμων και συνταραττόμενον.

Ας ζητάμε και να πιστεύουμε!