Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Ο λόγος του Θεού (28)

ΕΣΔΡΑΣ

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ.

Τα βιβλία αυτά εξιστορούν την επιστροφή και την αποκατάσταση των Ιουδαίων και της Ιερουσαλήμ, μετά από τα 70 χρόνια της Βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας.
Χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

1. Τα ιστορικά, που είναι ο Έσδρα, ο Νεεμία και η Εσθήρ.

2. Τα προφητικά που είναι ο Αγγαίος, ο Ζαχαρίας και ο Μαλαχίας.


Το βιβλίο του Έσδρα και του Νεεμία στα Εβραϊκά, είναι ένα βιβλίο και είναι η συνέχεια του Β' Χρον.νς:22-23 με Έσδρα α:1.

ΤΙΤΛΟΣ.

Το βιβλίο πήρε την ονομασία του από τον κύριο χαρακτήρα του τον Έσδρα, που θα πει «βοήθεια ή βοηθός», ο οποίος ήταν γραμματέας στον Ισραήλ.

Ήταν απόγονος του Χελκία του Αρχιερέα (Έσδρ.ζ:1) ο οποίος βρήκε ένα αντίγραφο του Νόμου του Θεού τον καιρό του Ιωσία (Β' Χρον.3*:ΐΑ)

Σαν ιερέας, δεν μπορούσε να υπηρετήσει τον Κύριο τον καιρό της αιχμαλωσίας, αλλά έδωσε τον χρόνο του στην μελέτη του λόγου του Θεού. Εσδ. ζ:6 «ούτος ο Έσδρας ανέβη από της Βαβυλώνος, ων γραμματεύς έμπειρος εις τον νόμον του Μωϋσέως, τον οποίον έδωκε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ· και ο βασιλεύς εχάρισεν εις αυτόν πάντα τα αιτήματα αυτού, κατά την επ' αυτόν χείρα Κυρίου του Θεού αυτού». Ακόμη το βλέπουμε στο ζ:10 «...Επειδή ο Έσδρας είχεν ετοιμάσει την καρδίαν αυτού εις το να εκζητή τον νόμον του Κυρίου, και να εκτελή και να διδάσκη εις τον Ισραήλ διατάγματα και κρίσεις».

Ο Έσδρας οδήγησε την δεύτερη ομάδα των Ιουδαίων από την Βαβυλώνα στην κατεστραμμένη Ιερουσαλήμ, όπου τους δίδαξε τον νόμο και αργότερα συνεργάστηκε μαζί με τον Νεεμία.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Κατά τα φαινόμενα, είναι ο Έσδρας και αυτό υποστηρίζει και η Ιουδαϊκή παράδοση.

Το βιβλίο γράφτηκε το 456 π.Χ. ή και λίγο αργότερα.

Το θέμα του βιβλίου είναι η «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ».

Υπάρχουν 11 άμεσες αναφορές στην εκπλήρωση του λόγου του Κυρίου: α:1, γ:2, ς:14, ς:18, ζ:6,10,14,26, θ:4, ι:3,5.

Το κατεξοχήν εδάφιο είναι το θ:4 και ι:3 «Τότε συνήχθησαν προς εμέ πάντες οι τρέμοντες εις τους λόγους του Θεού του Ισραήλ, διά την παράβασιν των μετοικισθέντων· και εκαθήμην εκστατικός έως της εσπερινής προσφοράς» (βλ. Νεεμ.η:3,8)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Η πρώτη ομάδα, περίπου 5.000 άτομα, το 536 π.Χ. επιστρέφει από την Βαβυλώνα κάτω από την αιγίδα του Ζοροβάβελ (κεφ.α-ς). Ο Ζοροβάβελ που θα πει «από την Βαβυλώνα», είχε και το Βαβυλωνιακό όνομα «Σασαβασσάρ» (α:8,11, ε:14-16). Ο Περσικός τίτλος του ήταν «θιρσαθά».

   · Δίδεται διαταγή από το βασιλιά Κύρο να ξαναχτιστεί ο Ναός, (κεφ.α).

   · Επιστροφή της πρώτης ομάδας με αρχηγό τον Ζοροβάβελ (κεφ.β).

   · Ο Ναός ξαναχτίζεται (κεφ.γ).

   · Το χτίσιμο του Ναού σταματά με διάταγμα του Αρταξέρξη εξαιτίας της εχθρότητας των λαών γύρω από την Ιερουσαλήμ (Σαμαρείτες και άλλοι ανάμεικτοι) (κεφ.δ).

   · Ανανέωση του διατάγματος για το χτίσιμο του Ναού από τον Δαρείο και αποπεράτωση (κεφ.ε-ς).

   · Όλη αυτή η διαδικασία κράτησε 20 χρόνια. Μετά από αυτό μεσολαβεί ένα κενό 60 χρόνων όπου λαμβάνει χώρα το βιβλίο της Εσθήρ. Μετά από αυτό επιστρέφει ο Έσδρας.

Μια δεύτερη ομάδα, περίπου 1.500 άνδρες, χώρια οι γυναίκες, οδηγείται από τον Έσδρα το 457 π.Χ. (κεφ.ζ-η).

Στη συνέχεια ακολουθεί μία αναζωπύρωση με την εκβολή των ξένων γυναικών που πήραν οι Ισραηλίτες από άλλα έθνη (κεφ.θ-ι).

Τελικά από τα πολλά εκατομμύρια Ιουδαίων και Ισραηλιτών που έφυγαν στην αιχμαλωσία, μόνον 50.000 γύρισαν και από αυτούς οι περισσότεροι ήταν Ιουδαίοι.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ.

Ο γυρισμός από την Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ, συμβολίζει την επιστροφή αυτών που κάποτε είχαν πιστέψει στον Κύριο αλλά ξαναγύρισαν στον κόσμο (α:3).

Η επανοικοδόμηση του θυσιαστηρίου, συμβολίζει την ανανέωση της αφιέρωσης μας στον Κύριο (γ:1-6). Ο νέος Ναός συμβολίζει τον πνευματικό οίκο του Θεού που είναι η εκκλησία (Εφες.β:20).