Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018

Υπάρχει κάποιο σημείο ότι έχεις λάβει το Άγιο Πνεύμα;Πιστεύουμε ότι το αρχικό σημείο ότι κάποιος βαπτίστηκε με το Άγιο Πνεύμα είναι η ομιλία σε άγνωστες γλώσσες.

«Αρχικό» σημαίνει είσοδος, αρχή ή ξεκίνημα, η πρώτη απόδειξη. Θυμηθείτε, ότι υπάρχουν πολλά σημεία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή ενός ατόμου, αλλά μιλάμε για την πρώτη απόδειξη ή αρχή. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές ότι το Άγιο Πνεύμα θα μαρτυρούσε όταν θα ερχόταν και αυτοί περίμεναν αυτό το αποδεικτικό στοιχείο. Οι μαθητές είχαν ήδη αγάπη, αφιέρωση και ομοψυχία. Τι είναι αυτό που όλοι έκαναν που δεν το είχαν κάνει προηγουμένως;


Πράξ.β:4 και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν.

Αυτό είναι το σημείο ότι κάποιος έχει λάβει το Άγιο Πνεύμα. Το βλέπουμε στο δέκατο κεφάλαιο των Πράξεων, όταν οι Εθνικοί έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Οι αμφισβητούντες Εβραίοι, ήξεραν ότι οι εθνικοί είχαν λάβει κι αυτοί το Άγιο Πνεύμα, όχι λόγω της χαράς τους, όχι λόγω της αγάπης του Θεού μέσα στις καρδιές τους, αλλά διότι ήκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας (Πράξ.ι:46). Το αρχικό σημείο: μιλούσαν σε γλώσσες.

Ο Πέτρος είπε, «Και ενώ ήρχισα να λαλώ, το Πνεύμα το Άγιον επήλθεν επ' αυτούς καθώς και εφ' ημάς κατ' αρχάς». Πώς το Άγιο Πνεύμα επέπεσε σ’ αυτούς στην αρχή; Με την ομιλία σε ξένες γλώσσες. «Τότε ενεθυμήθην τον λόγον του Κυρίου, ότι έλεγεν· Ιωάννης μεν εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω. Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκεν εις αυτούς την ίσην δωρεάν ως και εις ημάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, εγώ τις ήμην ώστε να δυνηθώ να εμποδίσω τον Θεόν;» (Πράξ.ια:15-17);