Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Ευαγγελισμός

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο ευαγγελισμός ήταν κάτι φυσιολογικό για κάθε μαθητή του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μίλησε στον Ανδρέα για τον Ιησού, αυτός μίλησε στον Πέτρο, κι ο Πέτρος στο Φίλιππο. Ο Φίλιππος με τη σειρά του μίλησε στο Ναθαναήλ. Ο Ιωάννης σύστησε τον Ιησού στον αδελφό του Ιάκωβο. Η γυναίκα στο πηγάδι της Σαμάρειας πήγε στην πόλη της κι έφερε εκατοντάδες ψυχές στο Χριστό. Πολλά χρόνια αργότερα, ο διάκονος Φίλιππος πήγε στη Σαμάρεια, κήρυξε και πίστεψαν χιλιάδες που βαπτίστηκαν κι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα (Πραξ.η:12-17).

Ο Ιησούς εκπαίδευσε προσωπικά 70 μαθητές που τους έστειλε δύο - δύο κι από πόρτα σε πόρτα να ευαγγελίσουν τα καλά νέα στους ανθρώπους (Λουκ.ι:1-8). Αυτοί οι μαθητές ήταν αυτό που ο Ιησούς είπε να ζητάνε στην προσευχή: «Έλεγε λοιπόν προς αυτούς, Ο μεν θερισμός είναι πολύς, οι δε εργάται ολίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού να αποστείλη εργάτας εις τον θερισμόν αυτού» (Λουκ.ι:2).

Ο Ιησούς ποτέ δεν είπε στους μαθητές Του να προσεύχονται και να ζητάνε απ’ το Θεό να τους διδάξει να ψάλουν, αλλά ούτε πώς να κηρύττουν. Ακόμα ποτέ δεν τους είπε να προσευχηθούν για να τους δείξει ο Θεός πώς να οικοδομήσουν την εκκλησία. Όμως ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του και σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνεσαι κι εσύ κι εγώ, να προσευχόμαστε στο Θεό να στείλει ΕΡΓΑΤΕΣ στο χωράφι για να σώσουν ψυχές.

Ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές Του έξω, να κάνουν αυτό που Αυτός έκανε. Σκόπευε ο κάθε μαθητής να γίνει ένας ψαράς ψυχών όπως Αυτός ήταν. Ας προσέξουμε τί είπε: «Έλθετε οπίσω μου, και θέλω σας κάμει αλιείς ανθρώπων» (Ματθ.δ:19 & Μαρκ.α:17). Ο Ιησούς έδωσε το παράδειγμα που πρέπει ν’ ακολουθήσουν όλοι οι μαθητές Του. Η Γραφή λέει: «Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον ΔΙΑ ΝΑ ΣΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ, των οποίων πρώτος είμαι εγώ» (Α’ Τιμ.α:15). Αν ο Ιησούς ήρθε για να σώσει αμαρτωλούς και μας λέει ν’ ακολουθήσουμε τα βήματά Του, τότε κι εμείς πρέπει ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ.

Όπως ο Ιησούς περπάτησε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και στις ακτές της Γαλιλαίας μαρτυρώντας στον καθένα για την ερχόμενη βασιλεία του Θεού, έτσι κι εμείς πρέπει να περπατήσουμε. «Όστις λέγει ότι μένει εν αυτώ, ΧΡΕΩΣΤΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΕΚΕΙΝΟΣ (ο Ιησούς) περιεπάτησε, ΚΑΙ ΟΥΤΟΣ ούτω να περιπατή» (Α’ Ιωαν.β:6).

Η λέξη ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ σημαίνει σαν το Χριστό. Έτσι λοιπόν, κάποιος που είναι σαν το Χριστό, θα κάνει ό,τι Αυτός έκανε. Μερικοί «Χριστιανοί» θα δικαιολογηθούν λέγοντας: «Λυπάμαι, δεν μπορώ να βγω έξω και να μιλήσω στους ανθρώπους, δεν είμαι γι’ αυτή τη δουλειά». Αν είσαι σαν το Χριστό, μπορείς να κάνεις τα πάντα δι’ Αυτού (Φιλιπ.δ:13).

Οι πρώτοι μαθητές το είχαν καταλάβει αυτό κι έκαναν αυτό που ο Κύριος τους είχε πει. Ακολουθούσαν λοιπόν τον Ιησού όπου πήγαινε ευαγγελζοντας τη σωτηρία της ψυχής. Αυτοί ακολούθησαν το παράδειγμά Του. Ήξεραν ότι σκοπός τους ήταν να κερδίσουν ψυχές. «Και είπε προς αυτούς, Υπάγετε εις όλον τον κόσμον, και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσην......Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου, και βεβαιούντος το κήρυγμα διά των επακολουθούντων θαυμάτων. Αμήν» (Μαρκ.ις:15,20).

Για το πώς μπορεί ν’ ακολουθεί κανείς το Χριστό, ο Ίδιος είχε μιλήσει πολλές φορές: «Έλεγε δε προς πάντας, Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν, και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ’ ημέραν, και ας με ακολουθή» (Λουκ.θ:23).

Έχεις ποτέ αναρωτηθεί τί σημαίνει «ακολουθώ το Χριστό»; Πώς ακολουθούμε τον Ιησού; Ακολουθούμε τον Ιησού όταν κάνουμε ό,τι Αυτός έκανε και βαδίζουμε στα χνάρια Του. Αυτός είπε: «Εάν εμέ υπηρετή τις, εμέ ας ακολουθή» (Ιωαν.ιβ:26). Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι ν’ ακολουθήσεις το Χριστό μέσα απ’ τις σελίδες των Ευαγγελίων και θα καταλάβεις τί σημαίνει «ακολουθώ το Χριστό».


Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΟΛΗ

Καί προσελθών ο  Ιησούς, ελάλησε πρός αυτούς, λέγων·  Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ καί επί γής. (Ματθ.κη:18)

Καί θέλει κηρυχθή τούτο τό ευαγγέλιον τής βασιλείας εν όλη τή οικουμένη πρός μαρτυρίαν εις πάντα τά έθνη, καί τότε θέλει ελθεί τό τέλος. (Ματθ.κδ:14)

Α. Κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του, ο Ιησούς, απέστειλε τους μαθητές Του καθώς και τους εβδομήντα, αλλά αυτά τα εδάφια αναφέρονται σ΄ εμάς σαν η ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΟΛΗ.

Β. Είναι το «φύλο πορείας» της εκκλησίας.

Γ. Είναι οι «τελευταίες οδηγίες» που ο Ιησούς έδωσε στους μαθητές Του πριν αναληφθεί. Οι τελευταίες οδηγίες είναι συχνά οι πιο σημαντικές.

Η «ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΟΛΗ» ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ:

Α. Της μεγάλης εξουσίας και δύναμης
Β. Της μεγάλης ευθύνης
Γ. Της μεγάλης εγγύησης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

Α. «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ καί επί γής» (Ματθ.κη:18)

1. Οι μαθητές είχαν δει πολλές αποδείξεις της δύναμής Του.
α. Σε ασθένειες (Βαρτίμαιος)
β. Σε θανάτους (Λάζαρος)
γ. Στα στοιχεία της φύσης (θάλασσα Γαλιλαίας)
δ. Σε δαιμονικές δυνάμεις (Γαδαρηνοί)

2. Οι μαθητές ήξεραν ότι δεν υπήρχε τίποτα αδύνατον μαζί Του.

Β. Μόνο ο Θεός μπορούσε να έχει την αξίωση: «Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα»

Γ. Η σωστή κατανόηση της θεότητας εξηγεί τη σημασία της μεγάλης δύναμης και εξουσίας αλλά και τη νομιμότητα κατοχής της απ’ τον Ιησού. Όλο το πλήρωμα της θεότητας κατοικεί σωματικά μέσα Του.

Δ. Αυτή η εξουσία και η δύναμη, κάνει δυνατό τον ευαγγελισμό των ανθρώπων.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ

Α. «Πάσα η εξουσία»…… γι’ αυτό ……..«Πορευθείτε»

• Εξαιτίας αυτής της υποστηρίζουσας δύναμης μπορούμε να πάμε παντού.

Β. Υποστηριζόμαστε από τις υποσχέσεις του Θεού και τις δυνάμεις του ουρανού – πρέσβεις.

• Κάποιοι λένε: «δεν μπορούμε», αλλά δεν πρέπει να κοιτάμε στη δική μας ικανότητα, αλλά στη δύναμη του Θεού.

Γ. Σκοπός μας είναι να μαθητεύσουμε τους ανθρώπους.

•  Τη σπουδαιότητα της σωτηρίας (1,2,3)
•  Να κάνουμε μαθητές μέχρι κι αυτοί με τη σειρά τους να γίνουν παραγωγικοί.

Δ. Πάσα η εξουσία – πάντα τα έθνη – πάντα όσα παρήγγειλα


ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τάς ημέρας έως τής συντελείας τού αιώνος -