Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Αναγέννηση


Αναγέννηση σημαίνει καινούρια γέννηση. Είναι κάτι περισσότερο από μεταρρύθμιση ή αναδιάρθρωση της παλιάς φύσης. Ο αναγεννημένος άνθρωπος παίρνει μια καινούρια, άγια φύση, που έχει εξουσία απέ­ναντι στην παλιά αμαρτωλή φύση. Η νέα γέννηση περιλαμβάνει δύο στοιχεία: (1) κατάργηση της δύναμης της παλιάς φύσης (Β΄Κορ.ε:17) και (2) μετάδοση νέας φύσης, που στην πραγματικότητα είναι η ίδια η φύση του Θεού (Εφες.δ:24, Κολ.γ:10, Β’ Πέτρ.α:4).

Αυτή η νέα φύση αλλάζει τις επιθυμίες και τη συμπεριφορά (Εφες.δ:23-32) και δίνει δύναμη να ζήσεις μια νέα ζωή (Πράξ.α:8, Ρωμ.η:4). Η νέα γέννηση δεν εξαλείφει την αμαρτωλή φύση, ο χριστιανός τώρα έχει δύο φύσεις, τη σάρκα (αμαρτωλή ή σαρκική φύση) και το Πνεύμα. Αν ακο­λουθεί τις επιθυμίες της σάρκας ή εξαρτάται από τη δύναμη της σάρ­κας, δεν μπορεί να ζήσει μια νικηφόρα άγια ζωή (Ρωμ.ζ:21-25, η:12-13,  Γαλ.ε:19-21). Αν όμως ζει κατά το Πνεύμα, μπορεί να απολαύσει μια νι­κηφόρα ζωή κατά της αμαρτίας (Ρωμ.η:1-4), Γαλ.ε:22-23, Α’ Ιωάν.γ:9). Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρηθεί σωσμένος χωρίς το έργο της αναγέννησης στη ζωή του (Ιωάν.γ:3-7, Γαλ.ς:15).

Η αναγέννηση προέρχεται από τη χάρη του Θεού (Ιωάν.α:13, Τίτ.γ:5, Ιάκ.α:18) και ενεργείται με την πίστη του ανθρώπου (Ιωάν.α:12-13). Η σύλληψη έγινε με το λόγο του Θεού, το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού (Α’ Κορ.δ:15, Ιάκ.α:18, Α’ Πέτρ.α:23). Ακούγοντας το λόγο, φυτεύτηκε ο σπόρος της σωτηρίας, αλλά για να αναπτυχθεί σε αναγέννηση πρέπει ν’ ανταποκριθούμε με πίστη υπακούοντας το Πράξ.β:38. 

Όταν μετανο­ούμε και βαπτιζόμαστε στο νερό, η παλιά φύση πεθαίνει και θάβεται, που σημαίνει ότι ο παλιός τρόπος ζωής και η εξουσία της αμαρτίας κα­ταργείται (Ρωμ.ς:1-7). Με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύμα­τος μεταδίδε­ται η νέα φύση και μια μόνιμη δύναμη ώστε να κρατάμε τον παλαιό άνθρωπο νεκρό (Ρωμ.η:8-9, 13). Το βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι τα δύο στοιχεία που περιλαμ­βάνει η ανα­γέννηση.


Η αναγέννηση συμβαίνει όταν μετανοούμε, βαπτιζόμαστε στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού και παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Το έργο της αναγέννησης μας ωφελεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χριστιανικής μας ζωής, παρέχοντάς μας θείες επιθυμίες, πνευματική καθοδήγηση και δύναμη να υπερνικούμε καθημερινά την αμαρτία.