Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Η θεότητα

Ο νους του ανθρώπου διαφθείρεται!

Το αποτέλεσμα είναι η πτώση από την απλότητα «της εις τον Χριστόν»!

Έτσι, κάποιοι έρχονται και κηρύττουν «άλλον Ιησούν», τον οποίον οι απόστολοι δεν κήρυξαν!

Ο φόβος ή το ενδεχόμενο του Παύλου για «άλλον Ιησούν» που ίσως μερικοί κηρύττουν, είναι μια αλήθεια και μια πραγματικότητα.


Εξωτερικά έχει τα ίδια ιστορικά χαρακτηριστικά, μα είναι ακρωτηριασμένος με μια ύποπτη διάθεση, που Τον στερεί από το μεγαλείο της ζωής, που θα επιθυμούσε τόσο πολύ να προσφέρει.

Η Αγία Γραφή αναφέρει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού:

 •  Είναι ο ων επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας
 • αυτός είναι ο πρώτος και ο έσχατος
 • είναι ο μεγάλος Θεός και Σωτήρας ημών Ιησούς Χριστός
 • Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος
 • είναι η ρίζα του Δαυίδ (Η ρίζα του Δαυίδ αναφέρεται στο Θεό που είναι Πατέρας όλων των ανθρώπων).
 • είναι ο Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ' ημών ο Θεός.
 • Είναι ο αιώνιος πατέρας
 • Το όνομά Του σημαίνει: ο Γιάχβε είναι σωτήρας
 • εν αυτώ κατοικεί ΠΑΝ το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς,
 • είναι η φανέρωση του Θεού εν σαρκί
 • είναι ο πρώτος και ο έσχατος
 • θα κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων
 • στο όνομά Του θα ελπίσουν όλα τα έθνη
 • όποιος επικαλείται ΜΟΝΟ το δικό Του όνομα σώζεται
 • εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος· αμήν.
 • εάν δεν πιστεύσεις ότι είναι ο εγώ ειμί, θέλεις αποθάνει εν ταις αμαρτίαις σου
 • ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι
 • ο Θωμάς ομολόγησε ότι είναι ο Κύριός του και ο Θεός του
 • είναι ο Θεός ημών και Σωτήρας Ιησούς Χριστός
 • είναι ο μακάριος και μόνος Δεσπότης, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων, και Κύριος των κυριευόντων, όστις μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτον, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδεν ουδέ δύναται να ίδη· εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον· αμήν.
 • είναι το Α και το Ω, αρχή και τέλος
 • συγχωρούσε αμαρτίες, κάτι που μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει
 • η εκκλησία αποκτήθηκε με το αίμα του Θεού
 • όταν ο Σαύλος ρώτησε Τις είσαι, Κύριε; ο Κύριος είπεν· Εγώ είμαι ο Ιησούς

Ο άλλος Ιησούς, λοιπόν, που κηρύττεται, δεν είναι ο ένδοξος ΕΓΩ ΕΙΜΙ, ο Πατέρας, αλλά το δεύτερο πρόσωπο, το 1/3 μιας θεότητας.