Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Απορίες:


Πως είναι δυνατόν, σε μια θεότητα, που αποτελείται από τρία πρόσωπα, (κατά τους υποστηρικτές αυτής της θεωρίας αυτά τα πρόσωπα είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα) τα οποία είναι ίσα, συνάναρχα, παντοδύναμα, πάνσοφα κτλ, κτλ, …….

1)    Η σωτηρία να μην υπάρχει «δι' ουδενός άλλου», παρά μόνο δια Ιησού Χριστού (Πράξ.δ:12); Ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούν να σώσουν; Γιατί να μην είναι «δεδομένον υπό τον ουρανόν» το όνομα του Πατέρα ή του Αγίου Πνεύματος «διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν»;


2)  Γιατί «παν ό,τι αν πράττουμε εν λόγω ή εν έργω, πάντα εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού να πράττουμε»; (Κολ.γ:17). Γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι στο όνομα του Πατέρα ή στο όνομα του Αγίου Πνεύματος;

3)   Ποιο είναι τελικά το όνομα του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος, εφόσον είναι πρόσωπα;

4)  Γιατί το βάπτισμα πρέπει να γίνεται μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστού; (Πράξ.β:38). Τουλάχιστον αυτό έκαναν όλοι οι απόστολοι του Χριστού και όλη η πρώτη εκκλησία.

5)  Γιατί πρέπει να ζητάμε μόνο στο όνομα του Ιησού; (Ιωάν.ιδ:14).

6)   Γιατί μόνο στον Χριστό «κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς»; (Κολ.β:9).

7)   Γιατί η Γραφή μας λέει (Β΄Κορ.ε:19) ότι «ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ» και πουθενά δεν διαβάζουμε ότι ο Θεός ήτο εν τω Αγίω Πνεύματι;

8)   Γιατί ο Θεός έδωσε το όνομά Του στον Χριστό και δεν το έδωσε στο Άγιο Πνεύμα; (Ιωάν.ιζ:11 κριτικό κείμενο).

9)   Γιατί ο Ιησούς έχει το «το υπέρ παν όνομα», και όχι ο Πατέρας η το Άγιο Πνεύμα; (Φιλιπ.β:9).

10) Γιατί ο Ιησούς λέει ότι είναι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, ο Παντοκράτωρ; (Αποκ.α:8,17).

11) Γιατί ο Ιησούς είναι «ο ων επί πάντων Θεός»; (Ρωμ.θ:5).

12) Γιατί ο Ιησούς είναι «ο μεγάλος Θεός και σωτήρας μας»; (Τίτ.β:13).

13) Γιατί, αν ο Ιησούς συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα (τρίτο πρόσωπο), λογίζεται σαν πατέρας του ο Θεός Πατέρας (πρώτο πρόσωπο) και όχι το Άγιο Πνεύμα (Ματθ.α:18, 20, Λουκ.α:35); Αυτός που συμβάλει στη σύλληψη ενός παιδιού, δεν είναι ο πατέρας του; Αν η σύλληψη έγινε εκ Πνεύματος Αγίου, τότε αυτό είναι ο πατέρας. Αν η συζήτηση είναι από ποιον συνέλαβε η Μαρία, τον Πατέρα ή το Άγιο Πνεύμα, γιατί η Γραφή δεν λέει κάτι τέτοιο; Λέει μόνο ότι συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου, και ότι ο πατέρας του Ιησού ήταν ο Θεός;

14) Γιατί μπορεί μόνο το δεύτερο πρόσωπο της τριάδας να γίνει άνθρωπος κι όχι τα άλλα δύο πρόσωπα, στο φως της τριαδικής διδασκαλίας περί ισότητας προσώπων; Γιατί μόνο ο Πατέρας και το Πνεύμα κατοικούν μέσα στον Ιησού (όπως συχνά αναφέρεται), ενώ ο «αιώνιος υιός» είναι στην πραγματικότητα η βασική θεότητα του Ιησού; Πως μπορεί κανείς να διαχωρίσει τα πρόσωπα χωρίς να ομολογεί τρεις θεούς, από τους οποίους μόνο ο ένας ενσαρκώθηκε και οι άλλοι δύο απλά ακολουθούν κατά πόδας;

15) Γιατί ποτέ ο Ιησούς δεν υποστήριξε ότι όποιος τον έβλεπε, έβλεπε την εικόνα του «αιώνιου υιού»; Αν ο Ιησούς είναι το «δεύτερο πρόσωπο» που έγινε σάρκα, τότε γιατί ποτέ δεν είπε «όποιος είδε εμένα είδε τον Υιό»; Γιατί δεν είπε, «όποιος είδε εμένα, είδε το Άγιο Πνεύμα»; Γιατί μόνο τον Πατέρα;

16) Πως γίνεται να γνωρίσουμε τον Πατέρα γνωρίζοντας τον Ιησού, αλλά να μην μπορούμε να γνωρίσουμε τον Ιησού (δεύτερο πρόσωπο) γνωρίζοντας τον Πατέρα, αν πραγματικά υπάρχει ισότητα προσώπων; (Ιωάν.η:19, ιδ:7, Β΄ Ιωάν.). Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Πνεύμα γνωρίζοντας τον Ιησού;

17) Γιατί μόνο στο όνομα του Ιησού εκβάλλουμε δαιμόνια;

18) Γιατί μόνο στο όνομα του Ιησού λαλούμε νέας γλώσσας; Τουλάχιστον γι’ αυτό το τελευταίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμαι το όνομα του Αγίου Πνεύματος; (Μάρκ.ις:17).

19) Γιατί πρέπει να χρίουμε τους ασθενείς με λάδι μόνο στο όνομα του Κυρίου; (Ιάκ.ε:14).


20) Γιατί στο δείπνο πρέπει να θυμόμαστε μόνο τον Χριστό;

21) Γιατί τέλος πάντων ο Ιησούς δεν μίλησε ποτέ για τη θεότητά Του - σαν θεός υιός - για το πρόσωπό Του, σαν μέρος της θεότητας....