Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Στο τέλος όλοι θα γονατίσουν.

Φιλ.β:9-11 Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα, διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός.


Στο τέλος όλοι θα γονατίσουν.

Όχι μπροστά σε μια σημαία, σ’ ένα πρόεδρο ή οτιδήποτε άλλο!

Αλλά  εις το όνομα του Ιησού. Και θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός (όχι θεού υιού - Γιατί άραγε;)


Μέχρι τότε, ας λένε ότι θέλουν….