Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

ΤΥΧΗ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ;

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΪΔΙΟΙ - ΑΠΑΡΑΛΛΑΚΤΟΙ...;
           
Η ατέλειωτη περιπέτεια της ζωής.

ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ από έρευνες, ότι κάθε άνθρωπος είναι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό ς από κάθε άλλον σύγχρονο ή προηγούμενο, που υπήρξε!

ΟΧΙ μόνο στις σκέψεις του, όχι μόνο στα συναισθήματά του και στις επιθυμίες του αλλά και στη χημική ταυτότητα του σώματός του. Η χημική ταυτότητα κάθε ανθρώπου εξαρτάται εκτός των άλλων και από το είδος των πρωτεϊνών (λευκωμάτων) πού κατασκευάζονται στο συγκεκριμένο άτομο. Είναι γνωστό ότι κάθε πρωτεΐνη αποτελείται από αμινοξέα συνδεόμενα μεταξύ τους. Στο σύνολο των πρωτεϊνών πού υπάρχουν σε όλα τα έμβια όντα έχουν βρεθεί μόνον 20 είδη αμινοξέων, από τα οποία σχηματίζονται οι πρωτεΐνες όλων των οργανισμών. Όπως με 24 μόνο γράμματα του αλφαβήτου μπορούμε να φτιάξουμε ανα­ρίθμητους τόμους συγγραμμάτων και βιβλίων, κατά τον ίδιο τρόπο μπορούν να σχηματισθούν αναρίθμητες πρωτεΐνες ανάλογα με:


q    τη σειρά τοποθετήσεώς τους,

q    με τον αριθμό τους

q    με το είδος των αμινοξέων, πού συμμετέχουν σε κάθε πρωτεΐνη.

Ποιος καθορίζει όμως από τον θεωρητικά δυσεξαρίθμητο αριθ­μό πρωτεϊνών (πού μπορεί να φτιάξει το κύτταρο ) τις συγκεκρι­μένες πρωτεΐνες, πού τις χρειάζεται και πού καθορίζουν τη χημική του ταυτότητα; Αυτό το καθορίζει ή γενετική εντολή πού υπάρχει στο D.Ν.Α. των χρωμοσωμάτων (υπάρχουν σε κάθε κύτταρο 46 χρωμοσώματα) του κυτταρικού πυρήνα. Πιο συγκεκριμένα έχει βρεθεί, ότι από τη σειρά διαδοχής (θέσεως) των οργανικών βάσεων (αδενίνη, γουανίνη, θυμίνη, κυτοσίνη) του D.N .Α., εξαρτάται το είδος, ή σειρά, και ο αριθμός των αμινοξέων πού χρειάζεται για τη σύνθεση των πρωτεϊνών του κυττάρου.

Ο διακεκριμένος γενετιστής H.J.Muller υπολόγισε, ότι στο ανθρώπινο D.N.Α. οι δυνατοί διαφορετικοί κατασκευαστικοί συνδυασμοί για πρωτεΐνες, ανέρχονται στον αριθμό 256 ακολουθούμενο από 2.400.000.000 μηδενικά (δύο δισεκατομμύρια τε­τρακόσια εκατομμύρια μηδενικά)!! Δηλαδή από πλευράς και μόνον πρωτεϊνών προβλέπεται τόσος μεγάλος αριθμός διαφορετικών ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και διαφορετι­κός.

Τώρα για να αντιληφθούμε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο αριθ­μός, ο εν λόγω γενετιστής σημειώνει, ότι για να τον γράψει, θα χρειάζονταν επί 45 χρόνια συνεχώς να γράφει, εργαζόμενος 24 ώρες κάθε μέρα! "ΝatiοnaΙ geographic", Σεπτέμβριος 1976).


ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ υπάρχουν δύο ανθρώπινες φωνές ίδιες σε … ένταση και ...συχνότητα. Η φωνή της γυναίκας ακούγεται σε απόσταση 3 χιλιομέτρων ενώ του άνδρα μόλις πού ακούγεται στα 1500 μέτρα. Από όλα τα επί γης πλάσματα μόνο η φωνή του ανθρώπου προσδίδει υλικό περίβλημα στον πνευματικό λόγο του, και μέσω των ηχητικών κυμάτων μεταβιβάζει τούς στοχα­σμούς στον εσωτερικό κόσμο του πλησίον. Η λαλιά του αν­θρώπου είναι εξαιρετικό προνόμιο και έκτακτο της προσωπικότητας του, ενώ τα ζώα εκβάλλουν μόνον άναρθρους φθόγγους. «Το πιο αληθινό, το πιο παλιό και το πιο όμορφο όργανο, αυτό στο οποίο η μουσική οφείλει την ύπαρξη της, είναι η ανθρώπινη φωνή», έλεγε ο Βάγκνερ.