Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

«σεις τίνα με λέγετε ότι είμαι;»

Πριν από περίπου 2.000 χρόνια, ένα μωρό γεννήθηκε από μια γυναίκα που την έλεγαν Μαρία. Το μωρό ονομάστηκε Ιησούς. Η γέννηση του Ιησού δεν ήταν συνηθισμένη. Η Μαρία ήταν παρθένα, και γέννησε τον Ιησού από το Άγιο Πνεύμα. Η γέννηση αυτή ήταν ένα θαύμα. Δεν διάλεξε η Μαρία το όνομα του μωρού, γιατί του δόθηκε από τον ουρανό. Ένας άγγελος είπε στον Ιωσήφ, που επρόκειτο να γίνει ο σύζυγός της Μαρίας, «θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν· διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών» (Ματθ.α:21).

Ο Ιησούς ονομαζόταν και Εμμανουήλ που σημαίνει «Μεθ' ημών ο Θεός» (Ματθ.α:23). 

Ο άνθρωπος Ιησούς ήταν το μέσο που ο Θεός φανερώθηκε στους ανθρώπους για να τους σώσει από την ποινή της αμαρτίας.


ΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ;

Κάποτε όλοι θα πρέπει να ομολογήσουν ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. «και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός» (Φιλιπ.β:11). 

Το να υποστηρίζεις σήμερα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός, αυτό είναι σύνεση και σοφία.

Αν είναι Κύριός σου, θα είναι και Σωτήρας σου. Εάν περιμένεις μέχρι να υποχρεωθείς να Τον αποκαλέσεις Κύριο, θα είναι πολύ αργά. Θα τιμωρηθείς για τις αμαρτίες σου.

Ο Ιησούς, με πολλούς τρόπους, μας απέδειξε ότι είναι ο Κύριος ο Θεός. Αυτές οι αποδείξεις βρίσκονται στο μοναδικό βιβλίο αλήθειας, τη Βίβλο. Η πρώτη απόδειξη είναι η θαυματουργική γέννησή Του. Το μωρό, που ονομάστηκε Ιησούς, ήταν ο Θεός που φανερώθηκε εν σαρκί (Α΄ Τιμ.γ:16). Η διακονία του Ιησού και οι επιπτώσεις της στους ανθρώπους είναι επιπρόσθετη απόδειξη σχετικά με το ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός.

Η διακονία του Ιησού ήταν μια διακονία συμπόνιας και αγάπης για τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Ο Ιησούς, μιλώντας για τον εαυτό του είπε: «Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να σώση το απολωλός» (Λουκ.ιθ:10).

Στη διακονία του Ιησού περιλαμβάνονται πολλά θαύματα. Έκανε χωλούς να περπατήσουν, άνοιξε τα αυτιά κουφών, τυφλοί είδαν το φως τους, και ανέστησε νεκρούς.

Καθώς ήταν ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ορισμένοι άνθρωποι άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι ο Ιησούς ήταν ο Θεός.

Κάποτε ο Ιησούς ρώτησε τους μαθητές Του, «σεις τίνα με λέγετε ότι είμαι;» (Ματθ.ις:15). Ο Πέτρος απάντησε: «Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος». 

Ο Ιησούς χάρηκε που είχαν καταλάβει ποιος ήταν και είπε στον Πέτρο: «Μακάριος είσαι, Σίμων, υιέ του Ιωνά, διότι σαρξ και αίμα δεν σοι απεκάλυψε τούτο, αλλ' ο Πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς» (Ματθ.ις:17).

Αν θέλεις να ξέρεις ποιος είναι ο Ιησούς, πρέπει να ζητήσεις από το Πνεύμα του Θεού να σε βοηθήσει να καταλάβεις. Το Πνεύμα θα σου αποκαλύψει ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός που φανερώθηκε μέσα από σάρκα, για να μπορέσει να πλησιάσει τους ανθρώπους. Θα σου το δείξει μέσα από τις Γραφές και μιλώντας μέσα στην καρδιά σου.

Το Άγιο Πνεύμα, που είναι το πνεύμα του Ιησού, θ’ αρχίσει να διακονεί μέσα σου, φανερώνοντας την αλήθεια σχετικά με το ποιος είναι ο Ιησούς.

Καθώς θα συνειδητοποιείς ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός, αυτό θα σε γεμίζει με χαρά. Ο Θωμάς, ένας μαθητής του Ιησού, δεν πίστευε ότι ο Ιησούς αναστήθηκε μετά το θάνατό Του. Όμως, ο Ιησούς πραγματικά αναστήθηκε και φανερώθηκε στο Θωμά. Όταν αυτός Τον είδε, είπε, «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου»! Ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσας· μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν»! (Ιωάν.κ:28-29).

Άνθρωποι που δεν πίστευαν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός Τον θανάτωσαν. Νόμιζαν ότι έτσι θ’ αποδεικνυόταν ότι δεν είναι ο Θεός. Αλλά δεν είναι δυνατό να σκοτώσουν το Θεό! Αυτός που πέθανε ήταν ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Το αίμα του Ιησού, που χύθηκε πάνω στο σταυρό, χύθηκε για μας, ώστε να μπορούμε να έχουμε ζωή. Μετά από τρεις ημέρες ο Ιησούς αναστήθηκε, αποδεικνύοντας ότι αυτός είναι ο Θεός. Ο Ιησούς εξακολουθεί να είναι ζωντανός και σήμερα. Ανέβηκε στον ουρανό και έστειλε το Πνεύμα Του να κατοικήσει μέσα μας, αν πιστεύουμε σ’ Αυτόν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η Βίβλος λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχει μόνο ένας Κύριος ή μόνο ένας Θεός. «Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι· Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος» (Μάρκ.ιβ:29).

Προκειμένου να σωθείτε από την ποινή των αμαρτιών σας, πρέπει να αγαπήσετε Κύριο τον Θεό σας: «και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου· αύτη είναι η πρώτη εντολή» (Μάρκ.ιβ:30).

Αν αγαπάς τον Ιησού, θα φανερώσεις αυτή την αγάπη σου υπακούοντας στο ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το ευαγγέλιο ή τα καλά νέα του Ιησού Χριστού είναι η μετάνοια, το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού, και η λήψη του Αγίου Πνεύματος (Πράξ.β:38). «ταύτα δε εγράφησαν διά να πιστεύσητε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχητε ζωήν εν τω ονόματι αυτού» (Ιωάν.κ:31).