Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

Κοινά, είναι γνωστός σαν ο Αντίχριστος, ο άνθρωπος που θα εμφανιστεί για να ενώσει και να κυβερνήσει για μικρό χρονικό διάστημα τον κόσμο. Η Γραφή όμως τον ονομάζει «ο άνθρωπος τής αμαρτίας», «ο υιός τής απωλείας», «ο άνομος», «θηρίον» (Β΄Θες.β:3,8 & Αποκ.ιγ:1-5).

Α. Η άνοδος του Αντίχριστου.

Παρόλο που η Γραφή τον ονομάζει έτσι, η κοινωνία προφανώς θα τον ονομάσει με διαφορετικό όνομα. Για τον κόσμο θα είναι «η απάντηση». Θα είναι η προσωποποίηση της απάντησης σ’ ένα κόσμο γεμάτο από εγκλήματα, πολέμους, ερήμωση, όλεθρο, πόνο, που διακαώς ποθεί ένα χέρι βοήθειας για να τον οδηγήσει έξω από τα αξιοθρήνητα διλήμματα του.


«Παρετήρουν τά κέρατα καί ιδού, έτερον μικρόν κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν τού οποίου τρία εκ τών πρώτων κεράτων εξερριζώθησαν· καί ιδού, εν τώ κέρατι τούτω ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου καί στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα» (Δαν.ζ:8).

Ο προφήτης Δανιήλ είχε αποκάλυψη από το Θεό και τη μεταδίδει σ’ εμάς. Τέσσερις κοσμοκρατορίες υπήρξαν από τις μέρες του μέχρι που ο Κύριος θα έρθει σαν λίθος αποκομμένος άνευ χειρών (Δαν.β:45). Ο Κύριος θα χτυπήσει την τότε υπάρχουσα παγκόσμια κυβέρνηση στη βάση της και θα εγκαθιδρύσει τη δική Του βασιλεία (Δαν.η).

Ο άνθρωπος της αμαρτίας που θα ξεκινήσει σαν ένας εξέχων ηγέτης του έθνους του, θα πάρει τις υπεράνθρωπες δυνάμεις του από τον δράκοντα, το Σατανά (Αποκ.ιγ:2,4). Ο Σατανάς θα έχει κατά τέτοιο τρόπο εξαπατήσει τις διάνοιες των άλλων - μέσα απ’ αυτό τον άνθρωπο - που τρία έθνη θα υποταχτούν στην εξουσία του.

Η οξυδέρκεια του ανθρώπου της αμαρτίας θα προβληθεί με τέτοιο έξοχο τρόπο, που πολύ γρήγορα η προσοχή όλου του κόσμου θα επικεντρωθεί σ’ αυτόν. Κυριολεκτικά θα έχει όλο τον κόσμο στα πόδια του. Η εξουσία και η δημοτικότητά του θα τον ωθήσουν τόσο ψηλά ώστε να ανακηρυχτεί παγκόσμιος κυβερνήτης. Στο ζενίθ της δύναμής αυτού του ανθρώπου, ο Σατανάς θα προσπαθήσει να εκπληρώσει την παλιά αυταπάτη του, να γίνει ίσος με το Θεό.

Θα οδηγήσει αυτό τον άνθρωπο να αμαρτήσει με μια πρωτοφανή ιδιοποίηση εξουσίας.

«ώστε νά καθήση εις τόν ναόν τού Θεού ως Θεός, αποδεικνύων έαυτόν ότι είναι Θεός» (Β΄Θες.β:4).

«Καί θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί τής γής, τών οποίων τά ονόματα δέν εγράφησαν εν τώ βιβλίω τής ζωής τού  Αρνίου τού εσφαγμένου από καταβολής κόσμου» (Αποκ.ιγ:8).

Β. Τα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου.

Ο Αντίχριστος απεικονίζεται συχνά σαν ένας σκληρός, καταχθόνιος, άνομος τύραννος που θα κυβερνήσει με σκληρό και καταπιεστικό τρόπο. Ωστόσο αυτή δεν είναι η μόνη Γραφική εικόνα του. 

Σύμφωνα με το Δαν.ια:21 θα είναι ένας ανήθικος άνθρωπος: «Καί αντ' αυτού θέλει σηκωθή εξουθενημένος τις, εις τόν οποίον δέν θέλουσι δώσει τιμήν βασιλικήν· αλλά θέλει ελθεί ειρηνικώς καί κυριεύσει τό βασίλειον εν κολακείαις».

Παρακολουθώντας κανείς την επικαιρότητα, εύκολα μπορεί να διακρίνει πόσο εύκολα γίνονται σήμερα αποδεκτές διάφορες αμαρτωλές συμπεριφορές ανθρώπων που βρίσκονται σε αξιώματα. Δήμαρχοι, υπουργοί και πρωθυπουργοί μπορεί να κατηγορούνται για ομοφυλοφιλικές τάσεις και να παραμένουν στις θέσεις τους. Η συζυγική απιστία είναι τόσο κοινή πια στους πολιτικούς, που γίνεται αποδεκτή από την κοινωνία, τους ψηφοφόρους.
Αυτός «ο άνθρωπος της ανομίας» θα έχει μια τόσο θελκτική προσωπικότητα και το χάρισμα να πλανά τους ανθρώπους.
«θέλει ελθεί ειρηνικώς καί κυριεύσει τό βασίλειον εν κολακείαις…. Καί τούς ανομούντας εις τήν διαθήκην θέλει διαφθείρει εν κολακείαις» (Δαν.ια:21,32).

Ο ηγέτης αυτός θα έχει «στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα» (Δαν.ζ:8). Στόμα «λαλούν μεγάλα πράγματα» (Δαν.ζ:20). Ανάμεσα στα «μεγάλα πράγματα» που θα λέει ο «υιός της απωλείας», θα είναι λόγια ενάντια στον Ύψιστο Θεό: «Καί θέλει λαλήσει λόγους εναντίον τού  Υψίστου» (Δαν.ζ:25).

«καί εδόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα καί βλαφημίας· καί εδόθη εις αυτό εξουσία νά κάμη πόλεμον τεσσαράκοντα δύο μήνας. Καί ήνοιξε τό στόμα αυτού εις βλαφημίαν εναντίον τού Θεού, νά βλαφημήση τό όνομα αυτού καί τήν σκηνήν αυτού καί τούς κατοικούντας εν τώ ουρανώ» (Αποκ.ιγ:5-6).

Οι Γραφές δεν υπονοούν ότι ο Αντίχριστος θα είναι άθεος. Θα είναι ένα ψευδοθρησκευόμενο άτομο που θα χρησιμοποιεί τις θρησκευτικές τάσεις των ανθρώπων προς ίδιον όφελος προκειμένου να αποτελειώσει την πλάνη.

Για τους ορθόδοξους Εβραίους, καθώς θα λατρεύει «το Θεό» σύμφωνα με τις επιταγές του Μωσαϊκού Νόμου, θα είναι αρχικά ανεκτός μέχρι φαινομενικά συμπαθητικός. Θα «στερεώσει την διαθήκην» για μια βδομάδα (7 χρόνια) και θα επιτρέψει στους Εβραίους να θυσιάζουν ζώα στον Γιάχβε, το πρώτο μισό της εβδομάδας.

«Καί θέλει στερεώσει τήν διαθήκην εις πολλούς εν μια έβδομάδι· καί εν τώ ημίσει τής έβδομάδος θέλει παύσει η θυσία καί η προσφορά, καί επί τό πτερύγιον τού  Ιερού θέλει είσθαι τό βδέλυγμα τής ερημώσεως, καί έως τής συντελείας τού καιρού θέλει δοθή διορία επί τήν ερήμωσιν» (Δαν.θ:27).

Ο Αντίχριστος θα έχει ένα πολύ δυνατό προφήτη ο οποίος θα ενθαρρύνει τη λατρεία στον ψευδόχριστο. Αυτός ο ψευδοπροφήτης, θα έχει εξουσία να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό, κάτι που θα μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Ο ψευδοπροφήτης θα είναι ένα μέρος της μεγάλης πλάνης, γιατί θα κάνει μεγάλα θαύματα με τα οποία θα πλανήσει τον περισσότερο πληθυσμό της γης (Αποκ.ιγ:11-14).

«Καί είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ τής γής, καί είχε κέρατα δύο όμοια μέ αρνίου, καί ελάλει ως δράκων. Καί ενήργει όλην τήν εξουσίαν τού πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Καί έκαμε τήν γήν καί τούς κατοικούντας εν αυτή νά προσκυνήσωσι τό θηρίον τό πρώτον, τού οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. Καί έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε καί πύρ έκαμνε νά καταβαίνη εκ τού ουρανού εις τήν γήν ενώπιον τών ανθρώπων. Καί επλάνα τούς κατοικούντας επί τής γής διά τά σημεία, τά οποία εδόθησαν εις αυτό νά κάμη ενώπιον τού θηρίου, λέγον πρός τούς κατοικούντας επί τής γής νά κάμωσιν εικόνα εις τό θηρίον, τό οποίον έχει τήν πληγήν τής μαχαίρας καί έζησε».

Αυτός ο θαυματοποιός προφήτης θα οδηγήσει τον κόσμο σε λατρεία και τη συγκεκριμένη στιγμή θα στρέψει αυτή τη λατρεία στο πρόσωπο του Αντίχριστου.

Ο Αντίχριστος λοιπόν, αντί να χλευάσει και να προσπαθήσει να εξαλείψει τη θρησκεία, θα την ενθαρρύνει σαν ένα άλλο μέσο για να πετύχει το σκοπό του. Όμως, τότε, τι σημαίνουν τα λόγια της Γραφής: «Καί ήνοιξε τό στόμα αυτού εις βλαφημίαν εναντίον τού Θεού» (Αποκ.ιγ:6);

Συνήθως, όταν λέμε βλασφημία, εννοούμε ότι κάποιος μιλάει βέβηλα, με ασέβεια και διεστραμμένα ενάντια στο Θεό και για άγια πράγματα. Υπάρχει όμως μια τελείως διαφορετική άποψη για τη βλασφημία.

Ο Ιησούς Χριστός, καθόσον ήταν ο Θεός εν σαρκί, κράτησε ψηλά ότι ήταν αληθινά άγιο. Η φωνή που ακούστηκε από τον ουρανό, είπε γι’ Αυτόν: «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τόν οποίον ευηρεστήθην» (Ματθ.γ:17). Ο ίδιος ο Ιησούς είπε: «εγώ κάμνω πάντοτε τά αρεστά εις αυτόν» (Ιωάν.η:29).

Ακόμα, ο Ιησούς σε διάφορες περιπτώσεις, κατηγορήθηκε για βλασφημία. Όταν Τον έφεραν στον αρχιερέα Καϊάφα, του ζητήθηκε να ξεκαθαρίσει αν ήταν ο Χριστός, ο Γιος του Θεού. Προσέξτε την απάντηση που έδωσε:

«Σύ είπας· πλήν σάς λέγω, Εις τό έξής θέλετε ιδεί τόν Υιόν τού ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών τής δυνάμεως καί ερχόμενον επί τών νεφελών τού ουρανού» (Ματθ.κς:64).

Η αντίδραση του Καϊάφα:

«Τότε ο αρχιερεύς διέσχισε τά ιμάτια αυτού, λέγων ότι εβλασφήμησε· τί χρείαν έχομεν πλέον μαρτύρων; ιδού, τώρα ηκούσατε τήν βλασφημίαν αυτού» (κς:65).
             
Ο Ιησούς κατηγορήθηκε για βλασφημία τη στιγμή που σε καμία περίπτωση δεν είπε βέβηλα λόγια για το θεό ή για άγια πράγματα. Συλλογιστείτε επίσης την περίπτωση που οι Εβραίοι έπιασαν πέτρες να λιθοβολήσουν τον Ιησού.

«Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς· Πολλά καλά έργα έδειξα εις εσάς εκ του Πατρός μου· διά ποίον έργον εξ αυτών με λιθοβολείτε;» (Ιωάν.ι:32).
            
 Η απάντηση των Εβραίων απεικονίζει επίσης αυτή την άλλη άποψη της βλασφημίας που σπάνια γίνεται κατανοητή.

«Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, λέγοντες· Περί καλού έργου δεν σε λιθοβολούμεν, αλλά περί βλασφημίας, και διότι συ άνθρωπος ων κάμνεις σεαυτόν Θεόν» (Ιωάν.ι:33).
             
Αυτό που τους είχε πει ο Ιησούς ήταν: «Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα» (Ιωάν.ι:30). Η κατηγορία που Του απέδωσαν; Βλασφημία! (Δες Ιωάν.ι:36). Γιατί; Επειδή ενώ ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, απέδιδε στον Εαυτό Του χαρακτηριστικά και δύναμη που ανήκαν μόνο στο Θεό. Ήταν η ίδια βάση πάνω στην οποία ο Καϊάφας κατηγόρησε τον Ιησού για βλασφημία. Ωστόσο, ο Ιησούς Χριστός σε καμιά περίπτωση δεν θα διεκδικούσε δυνάμεις ή θεότητα που δεν του ανήκαν. Ήταν ο Θεός με μορφή ανθρώπου – ο Θεός που φανερώθηκε εν σαρκί!
             
Ο Αντίχριστος θα διαπράξει πραγματική βλασφημία. Θα είναι ένας απλός θνητός, όχι θεός και πολύ περισσότερο δεν θα είναι ο αληθινός Θεός. Οι υπερφυσικές δυνάμεις του δεν θα έχουν θεία προέλευση αλλά σατανική κάλυψη.
             
Ο Σατανάς, θέλοντας να εκπληρώσει την παλιά ψευδαίσθησή του ότι είναι ίσος με το Θεό, θα κυριαρχήσει κατά τέτοιο τρόπο πάνω στον άνθρωπο της αμαρτίας και θα τον παρακινήσει έτσι ώστε να τον οδηγήσει στο αποκορύφωμα της βλασφημίας. Θα αντισταθεί στην αληθινή δύναμη του Θεού και στο λαό του Θεού (τους δίκαιους Εβραίους εκείνης της εποχής) «αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός» (Β’ Θες.β:4). Ένας θνητός άνθρωπος θα διακηρύττει ότι είναι ο Θεός!

Γ. Η βασιλεία πάνω στη Γη.

Εξαιτίας της χαρισματικής προσωπικότητάς του, των απαντήσεων που θα έχει (μόνο φαινομενικά) για τα διλήμματα του κόσμου, και των δυνάμεων που θα του δοθούν από το Σατανά ώστε να κάνει θαύματα, η δημοτικότητά του θα εκτιναχτεί ανάμεσα στους ανθρώπους του κόσμου. Η δύναμή του θα επεκταθεί πολύ γρήγορα. Κερδίζοντας τον έλεγχο του έθνους του, η επιρροή του θα επεκταθεί σε άλλα τρία έθνη ώστε να τα ελέγχει. Κυβερνώντας σωστά αυτά τα έθνη, θα ανακηρυχτεί ηγέτης της αναβιωμένης Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Θα συνεχίσει να υπερέχει και όλος ο κόσμος θα θαυμάζει το θηρίο.
            
Οι δυνάμεις του θα είναι τέτοιας ανώτερης τάξης απ’ οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δύναμη, που οι άνθρωποι θ’ αρχίσουν να τον λατρεύουν λέγοντας: «Τις όμοιος με το θηρίον; τις δύναται να πολεμήση με αυτό;» (Αποκ.ιγ:4,7). Αυτή η δύναμη που ο υιός της απωλείας θα έχει πάνω στον κόσμο θα είναι καταπληκτική, αλλά σύντομη.
             
Η Γραφή έχει ήδη διακηρύξει τον χρονικό ορίζοντα που θα έχει η κοσμική εξουσία του αντίχριστού. Θα διαρκέσει 42 μήνες ή 31/2 χρόνια και μετά θα τελειώσει (Αποκ.ιβ:6 ,14  ιγ:5).

Δ. Το σημάδι του θηρίου.

Υπάρχουν τρεις κύριες περιοχές που καθορίζουν τις πράξεις των ανθρώπων και την πορεία της ζωής:

  1. Θρησκεία
  2. Οικονομία
  3. Πολιτική
Ένας παγκόσμιος ηγέτης, για να επικρατήσει πάνω σε όλα τα έθνη, πρέπει να επιτύχει ενότητα και στους τρεις παραπάνω τομείς. Πολύ σοβαρές προσπάθειες έχουν γίνει και γίνονται (παγκοσμιοποίηση) για να επιτευχθεί ενότητα σ’ αυτές τις περιοχές. Στη Νέα Υόρκη εδρεύει και δραστηριοποιείται ο οργανισμός «Αμερικανική κίνηση για την παγκόσμια κυβέρνηση Inc.» που έχει παραρτήματα σε όλο τον κόσμο.

Ενώ όλες αυτές οι προσπάθειες γίνονται σε όλο τον κόσμο με γοργούς ρυθμούς, η τεχνολογία και η ζωή η ίδια μικραίνει τον κόσμο και μας έχει κάνει γείτονες με όλα τα έθνη. Η εθνική εξάρτηση από το διεθνές εμπόριο έχει βαθιές ρίζες και καθημερινά εδραιώνεται περισσότερο. Αυτό το γεγονός από μόνο του δημιουργεί περισσότερες απαιτήσεις για ένα διεθνές νομισματικό σύστημα. Ένα σύστημα που θα καταργήσει την αστάθεια και τη νομισματική υποτίμηση μεμονωμένων κρατών.

Οι διακυμάνσεις των νομισμάτων των διαφόρων χωρών δημιουργεί δυσκολίες στο εμπόριο. Η λύση; Το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα που θα υιοθετηθεί απ’ όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό δεν είναι πια επιθυμία κάποιων οικονομολόγων, είναι μια πραγματικότητα που σύντομα θα εισηγηθεί σε όλο τον κόσμο.

Οι θρησκευτικές ρίζες που για χρόνια επηρέαζαν μεμονωμένες χώρες και πολιτισμούς θα ξεριζωθούν σθεναρά. Οι αλλαγές θα επηρεάσουν κάθε θρησκευτική πνευματική ανάπτυξη.

Τα ταξίδια ανά τον κόσμο έχουν φέρει ένα «άλλο τρόπο σκέψης» στους ανθρώπους. Την ίδια στιγμή που οι μεγαλύτεροι προσπαθούν να κρατήσουν τις παραδόσεις, οι νεώτεροι αποτολμούν να επιφέρουν αλλαγές στο ντύσιμο και στον τρόπο λειτουργίας. Δημιουργείται έτσι ένα ανακάτεμα που γκρεμίζει τους θρησκευτικούς φραγμούς και υποστηρίζει την ανεκτικότητα.

Έτσι, και στις τρεις περιοχές που προαναφέραμε, θρησκεία, οικονομία, πολιτική, η ενότητα προχωράει με λόγια και έργα. Ένα γεγονός που θα επισπεύσει δραματικά αυτή την ενότητα είναι ένας πόλεμος που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, κατά τον οποίο θα θανατωθεί το ¼ των κατοίκων της Γης (Αποκ.ς:3-8).

Για να στερεώσει την ενότητα που ο κόσμος θα αποζητά μετά απ’ αυτό τον τρομερό πόλεμο, θα ασκηθεί προσωπικός έλεγχος πάνω σε κάθε κάτοικο της Γης:

«Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών» (Αποκ.ιγ:16).

Το σύστημα του αριθμού του θηρίου ήδη προετοιμάζεται. Ο αριθμός αυτός, η Βίβλος μας λέει ότι θα είναι το 666, και τον βλέπουμε όλο και πιο συχνά σε διάφορες μορφές (Αποκ.ιγ:18).

Είτε θα τοποθετηθεί ανώδυνα με λέιζερ, είτε θα είναι χαραγμένο σ’ ένα τσιπ σιλικόνης που θα εμφυτεύεται κάτω από το δέρμα, με κάποιο τρόπο «το σημάδι» θα ισχύσει σε όλο τον κόσμο.

Η αποδοχή ή όχι αυτού του σημείου δεν θα είναι στην ελεύθερη εκλογή κανενός. Η απόφαση θα είναι του Αντίχριστου και θα εκτελεστεί από αυτούς που θα είναι σε εξουσία κάτω απ’ αυτόν. Βέβαια, η εφαρμογή δεν θα έχει το στυλ, «δέξου το χάραγμα ή θα πεθάνεις», αλλά θα είναι μια «κοινή αίσθηση» ότι μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί η εγκληματικότητα και ο πολίτης να είναι περισσότερο ασφαλής.

Θα σταματήσουν οι ληστείες, αφού κανείς πια δεν θα κουβαλάει χρήματα πάνω του. Μια κοινωνία χωρίς επιταγές, χωρίς μετρητά, θα συναλλάσσεται μέσω των computers και των τηλεφώνων (telebanking). Οι λογαριασμοί θα πληρώνονται πληκτρολογώντας στον υπολογιστή ή στο τηλέφωνο κάποια δεδομένα. Για όλα αυτά, θα ζητηθεί από τους ανθρώπους να έχουν χαραγμένη την ταυτότητά τους στο χέρι ή στο μέτωπο.

Το χάραγμα θα είναι τόσο ζωτικό, όσο και η αναπνοή. Όταν κάποιος δεν αναπνέει, πεθαίνει. Όταν κάποιος δεν θα έχει το χάραγμα, δεν θα μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει ή να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή.

«και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού» (Αποκ.ιγ:17).