Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

καταργείται για ομογενείς και μετανάστες το δικαιώμα συμμετοχής στα κοινά

Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών καταργούνται οι διατάξεις του  που αφορούν τη συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών,στην ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.


Αρ. 15:15-16 εις νόμος θέλει είσθαι διά σας τους εκ της συναγωγής και διά τον ξένον τον παροικούντα μεταξύ σας, νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς σας· καθώς σεις, ούτω θέλει είσθαι και ο ξένος ενώπιον του Κυρίου· εις νόμος και μία διάταξις θέλει είσθαι διά σας και διά τον ξένον τον παροικούντα μεταξύ σας.