Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ο λέων εβρύχησε• τις δεν θέλει φοβηθή; (Άμ. 3:8)

Ωσ. 11:10 οπίσω του Κυρίου πορεύσομαι· ως λέων θέλει βρυχάσθαι· και όταν αυτός βρυχηθή, τότε θέλουσι σπεύσει εκστατικά τέκνα υδάτων·