Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ
Ματθ.κδ:14 Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος
Λουκ.κδ:47 Και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινομένης αρχής από Ιερουσαλήμ.
Πραξ.β:42 Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία...
Το ευαγγέλιο είναι “τα καλά νέα” της σωτηρίας. Η λέξη “αποστολικό” απλά αναφέρεται στους αποστόλους. Ωστόσο, ο όρος, “αποστολικό ευαγγέλιο” σημαίνει τα καλά νέα της σωτηρίας που κήρυξαν οι απόστολοι.
Στο Ματθ.κδ:14 ο Ιησούς μίλησε για “τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας” που θα κηρυχτεί σ’ όλο τον κόσμο. Μετά, ξαναείπε ότι “η μετάνοια και η άφεσις των αμαρτιών” θα κηρυχτεί στ’ όνομά Του μεταξύ των εθνών. Μπορούμε να καταλήξουμε, ότι το “ευαγγέλιο της βασιλείας” είναι το μήνυμα της “μετάνοιας και άφεσις των αμαρτιών” που πρέπει να κηρύττεται στ’ όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το μήνυμα που οι απόστολοι κήρυξαν και γι’ αυτό είναι το αποστολικό ευαγγέλιο.

Β. ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Ματθ.ις:19 Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών και ό,τι εάν δέσης επί της γής, θέλει είσθαι δεδεμένον εν τοις ουρανοίς και ό,τι αν λύσης επί της γής, θέλει είσθαι λελυμένον εν τοις ουρανοίς.
Μερικοί μπορεί να νομίζουν ότι ο απόστολος Πέτρος κυριολεκτικά έχει κάποια κλειδιά και στέκεται στην πύλη του ουρανού για να ανοίγει σ’ αυτούς που είναι να μπουν μέσα. Αυτό βέβαια απέχει πολύ από την αλήθεια. Τα κλειδιά που αναφέρονται εδώ είναι κλειδιά του ευαγγελίου. Στον Πέτρο εμπιστεύτηκε η ευθύνη να κηρύξει το ευαγγέλιο που θα ξεκλείδωνε την πόρτα της σωτηρίας για τους αμαρτωλούς. Χρησιμοποίησε αυτά τα κλειδιά στις εξής περιπτώσεις:
·     Στους Εβραίους             Πραξ.β:38
·     Στους Σαμαρείτες          Πραξ.η:14-17
·     Στους Εθνικούς              Πραξ.ι

Αφού ο απόστολος Πέτρος είχε αυτά τα κλειδιά του ευαγγελίου που μπορούσαν να ξεκλειδώσουν την πόρτα της σωτηρίας στους Ιουδαίους, τους Σαμαρείτες και τους εθνικούς, θα μελετήσουμε πολύ καλά το μήνυμα που κήρυξε.

Γ. ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Πράξ.β:38 Και ο Πέτρος είπε πρός αυτούς, μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος
Οι Εβραίοι την ημέρα της Πεντηκοστής σώθηκαν επειδή πίστεψαν και υπάκουσαν το αποστολικό ευαγγέλιο.
Για να προμηθεύσει σωτηρία ο Ιησούς, έπρεπε να:
·     Πεθάνει
·     Θαφτεί
·     Αναστηθεί
Ο θάνατος ή ταφή και η ανάσταση ήταν στοιχεία απαραίτητα για την προμήθεια της σωτηρίας, αλλά είναι το ίδιο απαραίτητα για τη λήψη της σωτηρίας. Για να είμαστε σωσμένοι, πρέπει να ομοιωθούμε με τον Ιησού στο θάνατο, την ταφή και την ανάσταση. Αυτό ακριβώς ήταν και το μήνυμα του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής:
·     Θάνατος              Μετάνοια
·     Ταφή                     Βάπτισμα στο νερό στ’ όνομα του Ιησού
·     Ανάσταση            Βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο
Στις Πράξ.β:38 ο απόστολος Πέτρος γύρισε τα κλειδιά κι άνοιξε την πόρτα της σωτηρίας στους Εβραίους και 3.000 ψυχές σώθηκαν. Αυτό είναι το μήνυμα που σώζει και σήμερα.

Δ. ΟΙ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ
Πράξ.η:16,17  Διότι δεν είχεν έτι επιπέσει επ’ ουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τας χείρας επ’ αυτούς και ελάμβανον Πνεύμα Αγιον.
Καθώς μελετάμε το κεφ.η θα δούμε καθαρά πώς  σώθηκαν οι Σαμαρείτες:
·     Πίστη                                            εδαφ.12
·     Βάπτισμα                                     εδαφ.12
·     Λήψη Αγίου Πνεύματος          εδαφ.17

Ε. ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
Πράξ.ι:44  Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθεν το Πνεύμα το Αγιον επί πάντας τους ακούοντας τον λόγον.
Πράξ.ι:48  Και προσέταξεν αυτούς να βαπτισθώσιν εις το όνομα του Κυρίου.
Στη σωτηρία του Κορνήλιου και της οικογένειάς του, επαναλήφθηκαν τα τρία βήματα  που έγιναν απ’ τους Εβραίους (κεφ.β) και τους Σαμαρείτες (κεφ.η).
1.   Πίστεψαν στον Ιησού - εδαφ.43
2.   Έλαβαν το Άγιο Πνεύμα - εδαφ.44
3.   Βαπτίστηκαν στ’ όνομα του Κυρίου - εδαφ.48
Πρέπει να προσέξουμε τα λόγια του Πέτρου στο εδαφ.43 όπου λέγει ότι “δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεσιν αμαρτιών πάς ο πιστεύων εις αυτόν”  Ποιο είναι το όνομά Του;  Υπάρχει μόνο μία απάντηση - Ιησούς. Πότε μπορεί κανείς να ωφεληθεί (να του αφεθούν οι αμαρτίες) δια του ονόματος αυτού; Πάλι, υπάρχει μόνο μία απάντηση - όταν βαπτιστεί στ’ όνομα του Ιησού.

Ζ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Ιωάν.γ:5 Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και πνεύματος , δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.
Λουκ.ις:16 Από τότε η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάς τις βιάζεται να εισέλθη εις αυτήν
Πράξ.β:36 ...ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμεν αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον σεις εσταυρώσατε.
Η βασιλεία του Θεού, κατά την περίοδο της οικονομίας της χάρης, δεν είναι μια φυσική βασιλεία, αλλά πνευματική. Είναι ο Ιησούς που βασιλεύει στις καρδιές των αγίων Του. Στην πραγματικότητα, όταν ο Ιησούς είναι στο θρόνο της καρδιάς του ανθρώπου, βασιλεύει πολύ πιο αποτελεσματικά παρά σε μια φυσική βασιλεία.  Καθώς βασιλεύει στην καρδιά του ανθρώπου, ελέγχει τις επιθυμίες, τις φιλοδοξίες και τα συναισθήματα. Έτσι, μπορεί να κυβερνήσει σωστά και το θέλημά Του γίνεται.
Είναι γεγονός, ότι η είσοδος στη βασιλεία του Θεού είναι δια μέσου της νέας γέννησης, του έργου της αναγέννησης και της ολοκληρωτικής αλλαγής - μεταφοράς απ’ τη μια βασιλεία στην άλλη. Μπορούμε να καταλάβουμε τις απαιτήσεις για την είσοδο όταν μελετήσουμε το ευαγγελικό κήρυγμα του Πέτρου στον οποίο είχαν δοθεί τα κλειδιά της βασιλείας.
Το αποστολικό ευαγγέλιο φανερώνει πολύ καθαρά ότι υπάρχει μόνο ένας Βασιλιάς, που είναι ο Ιησούς, ο Κύριός μας. Η αλήθεια της θεότητας του Ιησού και η δύναμη του ονόματός Του είναι ουσιώδη στοιχεία του κηρύγματος που πρέπει ν’ ακούσει ο αμαρτωλός κόσμος.

Η. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
 Εφεσ.δ:4-5  Εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας είς Κύριος μία πίστις, εν βάπτισμα
Α’ Κορ.ιβ:13  Διότι ημείς πάντες δια του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι
Υπάρχουν εκατοντάδες εκκλησιαστικοί οργανισμοί και ομολογίες, αλλά υπάρχει μόνο μία εκκλησία.
Η εκκλησία είναι μία, άσχετα με τον τόπο, την περιοχή ή την απόσταση. Άσχετα με τη φυλή ή την εθνικότητα.  Άσχετα με το χρόνο. Τα μέλη της εκκλησίας που ζουν σήμερα, είναι μέλη της ίδιας εκκλησίας των αποστόλων. Είναι η ίδια και μοναδική εκκλησία άσχετα αν τα μέλη της ζουν εδώ πάνω στη γη ή αν έχουν πεθάνει εν Κυρίω, αν ζούσαν στις μέρες των αποστόλων, στους σκοτεινούς αιώνες, τις μέρες της Μεταρρύθμισης ή σ’ αυτούς τους έσχατους καιρούς.
Είναι η μία και μοναδική αποστολική εκκλησία που περιμένει να αρπαχτεί όταν ο Ιησούς έρθει.
Είναι το αποστολικό ευαγγέλιο που βρίσκουμε να κηρύττεται σ’ όλο το βιβλίο των Πράξεων και το οποίο πρέπει ακόμα και σήμερα να κηρύττεται.