Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Άλλο ευαγγέλιοΚαι σεις λοιπόν μη γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ' ην ώραν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας πολλοί γινώσκουσι, και οι άγγελοι των ουρανών, και ο Πατήρ μου. Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν διά του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω - ο αναγινώσκων ας εννοή- ότι θέλει ελθεί καιρός επτά ετών. 

Και αφού κατ’ άλλους μεν παρέλθωσι χίλιαι διακόσιαι εξήκοντα ημέραι κατ΄άλλους δε και τα επτά έτη, τότε και μόνο τότε θέλει ελθεί ο Υιός του ανθρώπου!