Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΠΙΣΤΗΑ.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Ιάκ.β:20Θέλεις όμως να γνωρίσης, ω άνθρωπε μάταιε, ότι η πίστις χωρίς των έργων είναι νεκρά;”

Ρωμ.ι:9  “...Και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή.”

Εβρ.ια:1 “Είναι δε η πίστις, ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων.”


Τί είναι η σώζουσα πίστη; Είναι μια πίστη μέσα απ’ την καρδιά. Πίστη σημαίνει πεποίθηση κι εμπιστοσύνη. Είναι η συναίνεση του νου κι η συγκατάθεση της θέλησης. Η διανοητική πίστη δεν είναι αρκετή (Ιάκ.β:19, Πρ.η:13-21).Κάποιος μπορεί να συμφωνήσει διανοητικά με το Ευαγγέλιο, χωρίς όμως να παραχωρήσει τη ζωή του σ’ αυτό. Η πίστη μέσα απ’ την καρδιά είναι απαραίτητη (Ρωμ.ι:9). Διανοητική πίστη σημαίνει αναγνώριση ότι τα γεγονότα του Ευαγγελίου είναι αληθινά, ενώ πίστη μέσα απ’ την καρδιά σημαίνει την πρόθυμη αφιέρωση της ζωής μας στις υποχρεώσεις τις οποίες τα γεγονότα αυτά συνεπάγονται. Η πίστη σαν εμπιστοσύνη εμπεριέχει και το συναισθηματικό στοιχείο, έτσι η πίστη που σώζει είναι μια ενέργεια ολόκληρης της προσωπικότητας και περιλαμβάνει το νου, τα συναισθήματα και τη θέληση.

Η πίστη που σώζει είναι μία ζωντανή, ενεργητική πίστη. Δεν είναι μία διανοητική συμφωνία μόνο, αλλά μια πίστη που οδηγεί σε υπακοή. Χωρίς τη μετάνοια ο  άνθρωπος είναι αδύνατο να κερδίσει τη σωτηρία της ψυχής του. Το ίδιο, χωρίς υπακοή είναι αδύνατο να πιστέψει.

Η πίστη, η μετάνοια, η υπακοή είναι απαραίτητες και αναγκαίες και δεν μπορούν να υπάρξουν οι δύο απ’ αυτές χωρίς να ακολουθήσει κι η τρίτη. Αυτή η αλήθεια εξηγεί  πολλά πράγματα τα οποία διαφορετικά δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά. Η ιστορία της μεταστροφής του δεσμοφύλακα στους Φιλίππους μας το δείχνει καθαρά.

Β.  ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

1.  Γνώση

Ψαλμ.θ:10 “Και θέλουσιν ελπίσει επί σε οι γνωρίζοντες το όνομά σου.”

Ρωμ.ι:17  “Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού.”

Η πίστη αναπαύεται πάνω στην καλύτερη μαρτυρία απ’ όλες, δηλαδή στο λόγο του Θεού.  Δεν είναι μία τυφλή ενέργεια της ψυχής, ούτε ένα άλμα στα τυφλά. Δεν μιλάμε εδώ για την περίπτωση να πιστέψει κανείς με την καρδιά ανεξάρτητα απ’ το νου του. Μπορεί να πιστέψει κανείς με το νου χωρίς να συμμετέχει η καρδιά του, αλλά δεν μπορεί να πιστέψει με την καρδιά του χωρίς να ακολουθήσει κι ο νους του.

2.  Συγκατάθεση

Μάρκ.ιβ:32 “Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς, Καλώς, Διδάσκαλε, αληθώς είπας, ότι είναι εις Θεός, και δεν είναι άλλος εκτός αυτού.”

Για να υπάρξει η πίστη που σώζει πρέπει η καρδιά να συγκατατεθεί στο λόγο του Θεού.

3. Οικειοποίηση

Ιωάν.α:12 “Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού.”

Εφεσ.β:8  “Διότι κατά χάριν είσθαι σεσωσμένοι διά της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον.”

Ένας άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό σαν Θεό αλλά να Τον απορρίπτει σαν Σωτήρα. Η πίστη είναι η συναίνεση της θέλησης με τη συγκατάθεση του νου. Πάντοτε περιέχει την έννοια της κίνησης με σκοπό την απόκτηση του επιθυμητού στόχου. Είναι η ψυχή που λαχταράει να αγκαλιάσει και να οικειοποιηθεί το Χριστό στον οποίον πιστεύει. Η πίστη συνδέει τη χάρη του Θεού με τον αμαρτωλό, είναι το χέρι που παίρνει ό,τι ο Θεός προσφέρει.

Γ.  Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Η πίστη έχει δύο πηγές:
1.  Θεία

Ρωμ.ιβ:3  “...Ώστε να σωφρονή, κατά το μέτρον της πίστεως το οποίον ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον.”

Γαλ.ε:22  “Ο δε καρπός του πνεύματος είναι ...πίστις.”

Α’ Κορ.ιβ:9 “Εις άλλον δε πίστις, διά του αυτού πνεύματος.”

Εβρ.ιβ:2 “Αποβλέποντες εις τον Ιησούν τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως.”

Η πίστη είναι ένα δώρο της χάρης του Θεού. Ο Θεός επιθυμεί να εργαστεί πίστη σ’ όλους τους ανθρώπους κι αυτό θα μπορούσε να γίνει αν αυτοί δεν αντιστέκονταν στο Άγιο Πνεύμα.  Είμαστε υπεύθυνοι όχι τόσο για την έλλειψη πίστης όσο για την αντίσταση στο Πνεύμα που θέλει να εργαστεί πίστη μέσα στις καρδιές μας.

2.  Ανθρώπινη

Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να έχει πίστη; Θα εξετάσουμε τρία πράγματα τα οποία  ο άνθρωπος μπορεί να κάνει για να αποκτήσει αυτή την πίστη που σώζει:

α.  Να ακούει το λόγο του Θεού:  Μελετώντας το λόγο του Θεού, παρακολουθώντας Βιβλικές μελέτες και ακούγοντας το κήρυγμα του λόγου ο άνθρωπος παίρνει πίστη. Αναφορές: Πρ.δ:4, Ρωμ.ι:17, Γαλ.γ:5.

β. Η πίστη έρχεται με την προσευχή: Οι μαθητές προσευχήθηκαν για πίστη και ο Κύριος είπε ότι είχε προσευχηθεί ώστε οι μαθητές Του να έχουν πίστη. Πολλές φορές η πίστη μπορεί να έρθει σαν άμεση απάντηση προσευχής. Αναφορές: Λουκ.ιζ:5, Λουκ.κβ:32, Μαρκ.θ:24.

γ. Η πίστη αυξάνεται όταν την βάζουμε σε ενέργεια: Η πίστη θα αυξηθεί και θα δυναμώσει αν την βάλουμε σε ενέργεια. Πρέπει να εξασκούμε το μέτρο της πίστης που έχουμε αν επιθυμούμε να αποκτήσουμε παραπάνω.
Αναφορές: Ματθ.κε:29, Α’ Πετρ.α:7.


Δ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Η σωτηρία με όλες τις πλευρές και φάσεις της είναι αποτέλεσμα της πίστης. Η ολοκληρωτική σωτηρία μας με τους καρπούς της εξαρτάται απ’ την πίστη.

Ε. Η ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ

Γεγονός, πίστη, συναίσθημα - αυτή είναι η σειρά του Θεού. Ο Σατανάς θα προσπαθήσει να ανατρέψει αυτή τη σειρά και να φέρει το συναίσθημα πριν απ’ την πίστη. Όλα πηγαίνουν καλά όσο διατηρείται η σωστή σειρά. Τρέφε την πίστη με γεγονότα, όχι με συναισθήματα. Ο κύριος σκοπός του ατμού δεν είναι για να κάνει το τρένο να σφυρίζει αλλά για να κινεί τις ρόδες. Αν δεν υπάρχει αρκετός ατμός, με το σφύριγμα μόνο, δε γίνεται τίποτα. Χρειαζόμαστε περισσότερο νερό και φωτιά. Το ίδιο συμβαίνει και με την πίστη.

Ζ. ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Είναι χρήσιμο να δούμε τα βήματα που κάποιος άνθρωπος πρέπει να κάνει προκειμένου να λάβει την πλήρη σωτηρία της Καινής Διαθήκης. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω και κανένα βήμα δεν πρέπει να παραληφθεί θεληματικά ή σκόπιμα. Διάβασε από το τέλος προς την αρχή:

              8.  Ανάσταση και Αρπαγή.
            7.  Να ζεις μια άγια ζωή, αγιασμός.
          6.  Να λάβεις το Άγιο Πνεύμα.
        5.  Να βαπτιστείς στο όνομα του Ιησού.
      4.  Να μετανοήσεις απ’ την αμαρτία, ομολογία, αποκατάσταση.
    3.  Να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό, πίστη.
  2.  Να συναισθανθείς την αμαρτία και την ανάγκη σωτηρίας.
1. Ν’ ακούσεις το λόγο της Ζωής, το Ευαγγέλιο.