Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Η ΔΙΠΛΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Α. ΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΞΙΛΕΩΣΗ

Ματθ.η:7 «Αυτός τάς ασθενείας ημών έλαβε, και τάς νόσους εβάστασεν».

Εξ.ιε:26  «Εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε».

1.  Τι είναι Θεία Θεραπεία

Θεία θεραπεία είναι η θεραπεία του σώματος, χωρίς κανένα φάρμακο. Είναι η δύναμη του Θεού που φανερώνεται σ’ ένα θαύμα θεραπείας. Είναι το Πνεύμα του Θεού που ζωοποιεί τα θνητά σώματά μας.

2.  Τι σημαίνει Διπλή Θεραπεία

Όταν ο Ιησούς πέθανε, βάσταξε όχι μόνο τις ανομίες μας, αλλά και τις αρρώστιες μας. Στην εξιλέωση εσωκλείεται σωτηρία για την ψυχή και θεραπεία για το σώμα.  Αυτό είναι γνωστό σαν διπλή θεραπεία, σωτηρία και θεραπεία.


Ένα όμορφο τύπο αυτού βλέπουμε στη Μερράν (Εξ.ιε:23-26). Το ξύλο που ρίχθηκε στα πικρά νερά είναι ένας τύπος της αμαρτίας. Με το γλύκισμα των νερών, δόθηκε και μια υπόσχεση θεραπείας και υγείας.

Β. ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ

Με σκοπό να μελετήσουμε το λόγο της αρρώστιας, θα τη χωρίσουμε σε δύο μέρη:

1.  Πρωταρχική αιτία:

Στην αρχή, ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα με τέλεια υγεία. Η αρρώστια και ο θάνατος ήταν άγνωστα και η υπακοή στις εντολές του Θεού βεβαίωνε τους πρωτόπλαστους γι’ αυτή την ευλογημένη κατάσταση. Σαν αποτέλεσμα της ανυπακοής, ο θάνατος ήρθε στο ανθρώπινο γένος και μαζί μ’ αυτόν, η αρρώστια. Εδώ βλέπουμε την αρχική αιτία της αρρώστιας.

Θα πρέπει να νουθετούμε κάποιον, που βλέπει με ένα απόλυτο μάτι, ότι εάν κάποιος είναι άρρωστος, η αιτία της αρρώστιας είναι η αμαρτία. Αυτό φυσικά είναι λάθος, ακόμα και για τους αγίους του Θεού που ενώ προχωρούν με όλο το φως που έχουν είναι συχνά άρρωστοι. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η αρρώστια και το να υποφέρει κανείς μπορεί να προέρχεται από λάθος τρόπο ενέργειας.

2.  Δευτερεύουσες Αιτίες


  • Η αρρώστια μερικές φορές έχει εξουσία πάνω σε ένα άτομο εξαιτίας της αμαρτίας. 

Στο Δευτερ.κη:58-61 αναφέρεται η αρρώστια που θα ερχόταν πάνω στον Ισραήλ εάν θα ήταν ανυπάκουοι στις εντολές του Θεού. «Εάν δεν προσέχεις να κάμνης πάντας τους λόγους του νόμου τούτου...θέλει επιφέρει επί σε πάσας τάς ωδύνας της Αιγύπτου...και πάσαν ασθένεια, και πάσαν πληγήν...εωσού εξολοθρευθής.» (Δευτ.κη:58-61).

  • Η αρρώστια προέρχεται από το Σατανά. 

Ένα παράδειγμα αυτού μπορούμε να δούμε στην εμπειρία του Ιώβ. Άλλο παράδειγμα είναι η γυναίκα που είχε ένα πνεύμα ασθένειας (αδυναμίας) 18 χρόνια.  

«Αύτη δε, ούσα θυγάτηρ του Αβραάμ, την οποίαν ο Σατανάς έδεσεν ιδού δεκαοκτώ έτη, δεν έπρεπε να λυθή από του δεσμού τούτου τη ημέρα του σαββάτου;» (Λουκ.ιγ:16).

  • Η αρρώστια επιτρέπεται έτσι ώστε τα έργα του Θεού να φανερώνονται. 

«Δια να φανερωθώσι τα έργα του Θεού εν αυτώ.» (Ιωάν.θ:3).


Γ.  ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Υπάρχουν πολλές Γραφές που αναμφισβήτητα διδάσκουν την αλήθεια της θείας θεραπείας. Μερικές από τις κυριότερες δίδονται εδώ:

1.   Εξοδ.ιε:26 «...Δεν θέλω φέρει επί σε ουδεμίαν εκ των νόσων, τάς οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων, διότι εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε».

2.   Το βιβλίο του Ιώβ - Εδώ έχουμε την πηγή της αρρώστιας και την πηγή της ενέργειας που φέρνει την θεραπεία.

3.   Ψαλμ.ργ:2-3 «Ευλόγει η ψυχή μου, τον Κύριον, και μη λησμονής πάσας τάς ευεργεσίας αυτού, τον συγχωρούντα πάσας  τάς ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας τάς αρρωστίας σου».

4.   Ησ.νγ:4-5 «Αυτός τω όντι τάς ασθενείας ημών εβάστασε, και τάς θλίψεις ημών επεφορτίσθη...και δια των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν».

5.   Ματθ.η:17 «...Αυτός τάς ασθενείας ημών έλαβε, και τάς νόσους εβάστασεν».

6. Μαρκ.ις:17-18 «Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα...επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τάς χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι».

7.   Ιάκ.ε:14-15 «Ασθενεί τις μεταξύ σας;...και η μετά πίστεως ευχή θέλει εγείρει αυτόν».

Δ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΑΝΤΑ Ο ΙΔΙΟΣ

Εβρ.ιγ:8 «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθες, σήμερον και εις τους αιώνας.»

Το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός μένει αναλλοίωτος είναι μία από τις μεγαλύτερες αποδείξεις που χρειαζόμαστε για να πούμε ότι ο Ιησούς θεραπεύει σήμερα. Κατά τη διάρκεια της διακονίας Του πάνω στη γη ο Ιησούς θεράπευσε όλους που έφερναν σ’ Αυτόν (Ματθ.η:16). Εάν βάσταξε τις πληγές μας στο ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, σίγουρα θα κάνει το ίδιο και για τα παιδιά Του σήμερα όπως έκανε όταν ήταν εδώ στη γη. Το εδάφιο στους Εβρ.ιγ:8 είναι αρκετό σαν απόδειξη για τον καθένα μας να Τον δεχτούμε σαν τον Μέγα Θεραπευτή.

Ε. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΝΤΑΙ

Υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις που εγείρονται ενάντια στην αλήθεια της θείας θεραπείας, που όμως όλες μπορούν να αντικρουστούν μελετώντας και δίδοντας την κατάλληλη εξήγηση.  Θα ασχοληθούμε με το να μελετήσουμε μόνο μερικές από αυτές τις αντιρρήσεις.
  • Η εποχή των θαυμάτων έχει περάσει. Λέγεται, ότι ο Ιησούς χρησιμοποιούσε τα θαύματα για να ιδρύσει την εκκλησία, κι ότι τα θαύματα δεν χρειάζονται σήμερα. 
Αυτή η δήλωση απέχει πολύ από την αλήθεια. Εάν υπάρχει κάποια εποχή όπου ο κόσμος έχει ανάγκη το ευαγγέλιο και τα σημεία που το ακολουθούν, αυτή η εποχή είναι η σημερινή. Σήμερα βρισκόμαστε στην ίδια εκκλησιαστική οικονομία με την πρώτη εκκλησία. Υπάρχει μόνο μία εκκλησία, είτε ήταν στην εποχή των αποστόλων είτε είναι σήμερα. Εάν ο Ιησούς είναι ο Ίδιος και λαβαίνουμε την αποστολική εμπειρία, τότε αναμφισβήτητα η εποχή των θαυμάτων δεν είναι ένα παρελθόν.

  • Η Ιατρική επιστήμη είναι το μέσο του Θεού σήμερα για τη θεραπεία. 
Δεν είναι ο σκοπός μας να πούμε κάτι ενάντια στην ικανότητα, γνώση ή δυνατότητα της ιατρικής επιστήμης να υπηρετεί τους αρρώστους. Είναι καθαρά αναγνωρίσιμο τι η ιατρική επιστήμη έχει επιτύχει σήμερα. Παρόλα αυτά, ο Θεός έχει ένα καλύτερο σχέδιο. Ο Δημιουργός ποτέ δεν κάνει λάθος στη διάγνωση μιας αρρώστιας. Είναι ικανός να πάρει τον καρκίνο χωρίς εγχείρηση. Γιατί να αρκούμαστε να βασιζόμαστε πάνω στον αδύναμο ώμο της σάρκας όταν το σχέδιο του θεού είναι να θεραπεύει εντελώς μέσα σε μια στιγμή;

  • Είναι αλαζονικό να προσευχόμαστε για θεραπεία.
Είναι αλήθεια ότι πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε κατά το θέλημα του Θεού και να είμαστε πρόθυμοι να παραδοθούμε σ’ αυτό. Ακόμα, πρέπει ν’ αναγνωρίσουμε ότι είναι στο θέλημα του Θεού να θεραπεύει. Όταν προσευχόμαστε για θεραπεία, προσευχόμαστε σύμφωνα με το θέλημά Του.

  • Πολλές ψευδοθρησκείες ασκούν τη θεραπεία.
Αυτό είναι αλήθεια. Όπου υπάρχει το γνήσιο, υπάρχει πάντα και το πλαστό, το ψεύτικο. Αλλά επειδή υπάρχει το πλαστό, ποτέ δεν πρέπει να αρνηθούμε το αληθινό. Καθώς το φίδι του Μωυσή έφαγε τα φίδια των Αιγυπτίων μάγων, τα θαύματα που ακολουθούν τη διακονία του αληθινού παιδιού του Θεού θα νικήσουν αυτά που είναι πλαστά, νόθα.