Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Καρδιά καθαρή

Ξέρουμε ότι «εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού», αλλά σήμερα θα δούμε άλλη μία παράμετρο:

Ματθ.ε:8 Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν.

Ματθ.ιε:18 Τα δε εξερχόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχονται, και εκείνα μολύνουσι τον άνθρωπον.

Ψαλμ.κδ:3,4 Τις θέλει αναβή εις το όρος του Κυρίου; και τις θέλει σταθή εν τω τόπω τω αγίω αυτού; Ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός την καρδίαν· όστις δεν έδωκεν εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν ώμοσε μετά δολιότητος.


Ψαλμ.ιε:1-5 Κύριε, τις θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου; τις θέλει κατοικήσει εν τω όρει τω αγίω σου; Ο περιπατών εν ακεραιότητι και εργαζόμενος δικαιοσύνην, και λαλών αλήθειαν εν τη καρδία αυτού· Ο μη καταλαλών διά της γλώσσης αυτού, μηδέ πράττων κακόν εις τον φίλον αυτού, μηδέ δεχόμενος ονειδισμόν κατά του πλησίον αυτού. Εις τους οφθαλμούς αυτού καταφρονείται ο αχρείος· τιμά δε τους φοβουμένους τον Κύριον· ομνύει εις τον πλησίον αυτού και δεν αθετεί· δεν δίδει το αργύριον αυτού επί τόκω, ουδέ λαμβάνει δώρα κατά του αθώου. Ο πράττων ταύτα δεν θέλει σαλευθή εις τον αιώνα.

Κ α ρ δ ι ά: η εσωτερική προσωπικότητα του ανθρώπου. Εκεί που έχει την έδρα της η βούληση. Εκεί που γεννιούνται και εκπορεύονται τα συναισθήματα.

Καθαρότητα: απουσία ρυπαντών, όπως:

    · Μικροπολιτικές
    · Φόβος
    · Ανθρώπινοι υπολογισμοί
    · Υπερηφάνεια
    · Υποκρισία
    · Φθόνος
    · Ζήλια
    · Φιλαργυρία
    · Είδωλα
    · Ανησυχίες

Καθαρό, είναι το χρυσάφι που είναι ελεύθερο από ξένες προσμήξεις.

Καθαρότητα καρδιάς: ζωή σε πλήρη αρμονία με το θέλημα του Θεού.

Ψαλμ.μ:8 χαίρω, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου· και ο νόμος σου είναι εν τω μέσω της καρδίας μου.

Πως μπορεί να γίνει αυτό;

Πράξ.ιε:8,9 Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκεν εις αυτούς μαρτυρίαν, χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εις ημάς, και δεν έκαμεν ουδεμίαν διάκρισιν μεταξύ ημών και αυτών, καθαρίσας τας καρδίας αυτών διά της πίστεως.

Εφεσ.ε:26 διά να αγιάση αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου

Ιωάν.ιζ:17 Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια.

Η επαγγελία: θέλουσιν ιδεί τον Θεόν.

Αυτός που έχει καθαρή καρδιά, «βλέπει» κάθε μέρα τον Θεό. Βλέπει την αγάπη Του, τη σοφία Του, την πρόνοιά Του.

Εβρ.ια:27 Διά πίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μη φοβηθείς τον θυμόν του βασιλέως· διότι ως βλέπων τον αόρατον ενεκαρτέρησε (6η αίσθηση).

Ζήτα το (Ψαλ.να:10 Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου) και τότε θα βλέπεις – και οι άλλοι θα βλέπουν τον Κύριο!

Ψαλ.ρλθ:23 Δοκίμασόν με, Θεέ, και γνώρισον την καρδίαν μου· εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου·

Μάτια: Ψάχνουν και ερευνούν για φως, για κάποιο μήνυμα.

Γλώσσα: εκφράζει τον εσωτερικό κόσμο.

Λουκ.ς:45 Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθόν, και ο κακός άνθρωπος εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακόν· διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού Ματθ.ιβ:34).

Μήπως η αιτία της δυστυχίας μας είναι η λάθος κατεύθυνση που κοιτάζουμε;

Αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα μπερδευτούμε!

    · Ζητάμε πρότυπα που μετά από λίγο καιρό πέφτουν.
    · Μετράμε, συγκρίνουμε και απογοητευόμαστε.
    · Ψάχνουμε για αγάπη και ανακαλύπτουμε ότι δεν υπάρχει.
    · Ψάχνουμε για ιδανικά και βρίσκουμε ότι έχουν προδοθεί.
 · Αρχές ανύπαρκτες (εξάρσεις, ξεφουσκώματα, εκκλησιαστικές μεταθέσεις, απογοητεύσεις, οπαδός εδώ θιασώτης εκεί).

Αυτό έκανε ο Ασάφ: Ψαλμ.ογ:1-16 (μεγάλη παγίδα)

Ψαλ.ογ:13 Άρα, ματαίως εκαθάρισα την καρδίαν μου και ένιψα εν αθωότητι τας χείρας μου.

Άρα, καλύτερα να φύγω

Άρα δεν είναι και τόσο σπουδαίο ότι βρίσκομαι σε μια εκκλησία που πιστεύει ότι ο Θεός είναι είς!

Να φύγεις από το πλοίο;

Πράξ.κζ:31 ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχον και προς τους στρατιώτας· Εάν ούτοι δεν μείνωσιν εν τω πλοίω, σεις δεν δύνασθε να σωθήτε.

Αν δεν κρατάμε ψηλά τις αλήθειες που ο Κύριος μας φανερώνει – και είναι δύναμη – έρχεται η αποδυνάμωση και η χλιαρότητα.

Ο Ασάφ, μόλις μπήκε στο αγιαστήριο, κατάλαβε (ογ:17).

Κάποιοι αρνούνται τη δύναμη αυτής της επαγγελίας.

Σε κάποιους άλλους που δεν έχουν αυτή την αλήθεια, ο Θεός εργάζεται κάπως διαφορετικά, για να τους φέρει στην αλήθεια.

Εσύ όμως που την έχεις, δεν έχεις ανάγκη να ακούς τους άλλους.

Σ’ εσένα, ο Θεός έχει ανοίξει ένα ιδιαίτερο δρόμο με ανάλογη δύναμη. Αν δεν μείνεις σ’ αυτόν, θα μπερδευτείς. Ο Ασάφ έπρεπε να μείνει στο αγιαστήριο.

Διαβάζεις διάφορα βιβλία και σου αρέσουν. Σκέφτηκες ποτέ ότι αυτός που τα γράφει μπορεί να μην έχει το Πνεύμα το Άγιο κι έτσι σε οδηγεί σε λάθος τρόπο ζωής και σκέψης;

Αφού έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά, δεν χρειάζεται να γυρνάμε πάλι πίσω!

Αν κοιτάξουμε μέσα μας θα απογοητευτούμε.

Ο Παύλος όταν το έκανε: Ρωμ.ζ:24 Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου;

Το ίδιο ο Ασάφ.