Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΑ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ ΟΤΑΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΡΘΕΙ

Ματθ.ις:18 “...και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ’ αυτής.”

Α’ Κορ.ιε:51 “Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή.”

Α’ Θεσ.δ:17 “Επειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα.”

Υπάρχουν δύο κύριες αλήθειες που αποδεικνύουν ότι όταν ο Ιησούς επιστρέψει, η Εκκλησία θα είναι ακόμη εδώ προσμένοντας τον ερχομό του Κυρίου της.


Η πρώτη είναι ότι δεν υπάρχει καμιά δύναμη που να μπορεί να υπερνικήσει την Εκκλησία. Χιλιάδες έχουν μαρτυρήσει, αλλά η Εκκλησία συνεχώς αυξάνεται. Κανένας διωγμός, όσο σφοδρός κι αν είναι και καμιά εναντίωση δεν μπορεί να την καταστρέψει. Η ίδια η κόλαση δεν μπορεί να ισχύσει εναντίον της. Η Εκκλησία είναι ακατάλυτη. Η φωτιά δεν μπορεί να την κάψει, οι πλημμύρες δεν μπορούν να την πνίξουν, οι τρικυμίες και οι θύελλες δεν μπορούν να την μετακινήσουν. Ο Ιησούς την έχτισε πάνω στον βράχο και θα υπερνικήσει όλες τις δυνάμεις της κόλασης που έρχονται εναντίον της.

Η δεύτερη είναι ότι οι Γραφές διδάσκουν καθαρά ότι η Αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει στην πρώτη ανάσταση κι αυτά θα συμβούν όταν έρθει ο Ιησούς. Οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι, έπειτα εμείς “οι ζώντες όσοι απομένουμε”. Οταν ο Ιησούς επιστρέψει θα υπάρχει μια Εκκλησία στη γη που θα αρπαχτεί χωρίς να γευτεί θάνατο.

Β. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΕΚΦΥΓΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ

Λουκ.κα:28 “Οταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνωνται, ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφαλάς σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας.”

Λουκ.κα:36 “Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι.”

Αποκ.γ:10 “Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.”

Όταν τα σημεία των καιρών αρχίσουν να εκπληρώνονται και πλησιάσει ο ερχομός του Κυρίου, προτρεπόμαστε να σηκώσουμε τα κεφάλια μας και να κοιτάξουμε ψηλά (όχι κάτω ή γύρω μας) γιατί η απολύτρωσή μας είναι κοντά. Ο ερχομός του Κυρίου είναι η απολύτρωσή μας, όχι η θλίψη. Στην Εκκλησία δεν δόθηκε ποτέ εντολή να περιμένει τη θλίψη, αλλά τον ερχομό του Ιησού.

Στις δύο αυτές Γραφές, στο Λουκ.κα:36 και Αποκ.γ:10, υπάρχει ρητή υπόσχεση ότι η Εκκλησία θα εκφύγει την μεγάλη θλίψη. Αυτές οι υποσχέσεις δε θα είχαν κανένα νόημα αν η Εκκλησία έπρεπε να περάσει μέσα απ’ τη μεγάλη θλίψη.

Η μεγάλη θλίψη είναι βασικά το χρονικό αυτό διάστημα κατά το οποίο ο Θεός ασχολείται με το λαό Ισραήλ και πριν να γίνει αυτό, η περίοδος της Εκκλησίας πρέπει να τελειώσει. Αυτό, φυσικά, συμβαίνει όταν ο Ιησούς επιστρέφει και παίρνει την Εκκλησία απ’ αυτό τον κόσμο.

Η Εκκλησία έχει την ένδοξη ελπίδα της αρπαγής. Σε καμία περίπτωση ο ερχομός της μεγάλης θλίψης δεν μπορεί να θεωρηθεί ελπίδα ενώ, απ’ την άλλη μεριά, περιμένουμε την επιστροφή του Κυρίου μας με αγαλλίαση και λαχτάρα.

Υπάρχουν δύο βασικές αντιρρήσεις σ’ αυτή τη διδασκαλία με τις οποίες θα ασχοληθούμε με συντομία παρακάτω:
   
1. Ματθαίος κδ:29-31

Η λέξη εκλεκτοί σημαίνει “οι διαλεγμένοι” και μπορεί να αναφέρεται στην Εκκλησία ή στο έθνος του Ισραήλ. Σ’ αυτή την Γραφή αναφέρεται στο Ισραήλ. Οι άγγελοι δεν έχουν καμία σχέση με την Αρπαγή της Εκκλησίας γιατί είναι το Αγιο Πνεύμα το οποίο κρατάει σε εγρήγορση τους αγίους. Αυτές οι Γραφές αναφέρονται στη σύναξη του Ισραήλ (Ησ.κζ:13).

2. Α’ Κορινθίους ιε:52 και Αποκάλυψη ια:15

Η τελευταία σάλπιγγα στην Α’Κορ.ιε δεν είναι η σάλπιγγα στην Αποκ.ι:7 κι Αποκ.ια:15. Αναμφίβολα, ο Παύλος αναφερόταν στην Ιουδαϊκή παράδοση για να δώσει έμφαση στην ανάσταση. Η σάλπιγγα εδώ είναι για να σαλπίσει αυτή την ένδοξη νίκη, ενώ στην Αποκάλυψη πρόκειται για σάλπιγγα κρίσης. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και μία άλλη σάλπιγγα στο τέλος της μεγάλης θλίψης (Ματθ.κδ:31).

Γ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΝΥΜΦΙΟ ΤΗΣ

Εφεσ.ε:27 “Διά να παραστήση αυτήν εις εαυτόν ένδοξον εκκλησίαν, μη έχουσα κηλίδα, ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων.”

Εβρ.θ:28 “Θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν.”

Α’ Ιωάν.γ:3 “Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ’ αυτόν, καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός.”

Ο Ιησούς έδωσε εντολή στους μαθητές Του να είναι έτοιμοι (Ματθ.κδ:44). Η ετοιμότητα είναι η λέξη-κλειδί για την Εκκλησία.

Ο Ιησούς θα επιστρέψει να πάρει αυτούς που θα είναι έτοιμοι κι όχι αυτούς που θα ετοιμάζονται. Η ελπίδα της επιστροφής του Χριστού αγιάζει και καθαρίζει τον πιστό και τον βοηθάει να είναι έτοιμος. Η σωστή στάση της καρδιάς του άγιου της Καινής Διαθήκης είναι η εξής: ο Ιησούς μπορεί να έρθει τώρα, είμαι έτοιμος να φύγω τώρα. Μ’ αυτό τον τρόπο, η ελπίδα τον καθαρίζει.

Για να είναι κανείς έτοιμος, θα πρέπει να είναι μέλος της Εκκλησίας, δηλ. να έχει βαπτιστεί στ’ όνομα του Ιησού και να έχει λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος (Πραξ.ιε:14, Ρωμ.η:11, Ματθ.κε:1-13). Επίσης θα πρέπει να ζει μία άγια ζωή και να προσμένει την επιστροφή του Ιησού Χριστού (Εβρ.ιβ:14, Εβρ.θ:28).

Δ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ Θ’ ΑΡΠΑΧΤΕΙ ΜΟΛΙΣ ΕΡΘΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ

Α’ Κορ.ιε:51 “Πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή.”

Α’ Θεσ.δ:17 “Επειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις.”

Υπήρξαν δύο άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη οι οποίοι έφυγαν απ’ αυτόν τον κόσμο χωρίς να πεθάνουν: o Ενώχ κι ο Ηλίας αρπάχτηκαν. “Και περιεπάτησεν ο Ενώχ μετά του Θεού, και δεν ευρίσκετο πλέον, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός” (Γεν.ε:24). “Και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανόν” (Β’Βασ.β:11).

Αυτό που συνέβη στον Ενώχ και τον Ηλία θα συμβεί και στους άγιους που θα είναι ζωντανοί όταν ο Ιησούς έρθει. Οταν κάποιος αρπάζεται ή μετατίθεται, το φυσικό του σώμα αλλάζει εν ριπή οφθαλμού (Α’Κορ.ιε:52). Αυτό το φθαρτό θα ντυθεί αφθαρσία καi το θνητό να ντυθεί αθανασία και καθώς αυτό θα γίνεται, ο άγιος θ’ αρπάζεται μέσα στις νεφέλες της δόξας για να συναντήσει τον Κύριο στον αέρα. Δεν θα μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα θανάτου και φθοράς, αλλά το σώμα αμέσως θα δοξαστεί και θ’ αρπαχτεί.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας έχει ήδη περάσει στην αιωνιότητα μέσω του θανάτου και έχει κοιμηθεί “εν Χριστώ”. Οι ζωντανοί άγιοι δεν θα προλάβουν τους “κοιμηθέντας εν Αυτώ”.

Ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας” (Α’ Θεσ.δ:15).

Ο απόστολος Παύλος δηλώνει ότι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι και μετά οι ζωντανοί άγιοι θα αρπαχτούν κι όλοι (αυτοί που είναι ήδη νεκροί κι αυτοί που είναι ακόμα ζωντανοί) θα συναχτούν απ’ τον Κύριό μας στον αέρα.

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε μία απ’ τις φράσεις-κλειδιά σ’ αυτό το εδάφιο: “εν Χριστώ”. Μόνο αυτοί που είναι “εν Χριστώ” θα αναστηθούν και θα αρπαχτούν σ’ αυτό το δοξασμένο γεγονός. Το Αγιο Πνεύμα μας δίνει τη θέση μας “εν Χριστώ” (Α’ Κορ.ιβ:13).

Ε. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ

Αποκ.ιθ:9 “Μακάριοι είναι οι κεκλημένοι εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου.”

Ματθ.κε:10 “Και αι έτοιμοι εισήλθον μετ’αυτού εις τους γάμους, και εκλείσθη η θύρα.”

Πολλές Γραφές διδάσκουν καθαρά ότι η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού (Εφεσ.ε:32). Πότε ο Ιησούς θα παραστήσει εις Εαυτόν μία ένδοξη Εκκλησία; Υπάρχει μόνο μία απάντηση σ’ αυτό: στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου.

Το γαμήλιο δείπνο του Αρνίου θα είναι το πιο ένδοξο γεγονός σ’ όλη την αιωνιότητα. Η νύμφη θα έχει ετοιμάσει τον εαυτό της (Αποκ.θ:7) και θα είναι ενδεδυμένη φίνο λινό, καθαρό και λευκό. Θα είναι μία ώρα μεγάλη αγαλλίασης. “Ας χαίρωμεν και αγαλλώμεθα, και ας δώσωμεν την δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου” (Αποκ.ιθ:7).

Ο Ιησούς είπε, “Μακάριοι είναι εκείνοι που θα έχουν κληθεί στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου.” Γι’ αυτό το ένδοξο γεγονός η Εκκλησία ετοιμάζει τον εαυτό της και περιμένει γεμάτη χαρά.

Ζ. Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Αποκ.κα:2 “Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην διά τον άνδρα αυτής.”

Ιωάν.ιδ:2-3 “...Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι, και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να ήσθε και σεις όπου είμαι εγώ.”

Ο Ιησούς ετοιμάζει μία αιώνια κατοικία για την Εκκλησία. Ξέροντας πόσο πολύ αγαπάει την Εκκλησία κι ότι είναι ο Παντοδύναμος Δημιουργός που έπλασε τις ομορφιές του σύμπαντος, μπορεί κανείς να φανταστεί, έστω κι ελάχιστα, την ομορφιά της κατοικίας που ο Ιησούς ετοιμάζει για την αγαπημένη Του.

Μια περιγραφή αυτής της αιώνιας κατοικίας μας δίνεται στο 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Ονομάζεται Νέα Ιερουσαλήμ, η τετράγωνη πόλη. Η δόξα κι η ομορφιά αυτής της πόλης υπερβαίνουν οτιδήποτε έχουμε δει σ’ αυτό τον κόσμο.

Η. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΒΑΣΙΛΕΨΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ

Αποκ.κ:6 “Αλλά θέλουσιν είσθαι ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θέλουσι βασιλεύσει μετ’ αυτού χίλια έτη.”

Αποκ.κβ:5 “Και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων.”

Η Βίβλος μας μιλάει για τους άγιους που θα κυβερνήσουν, θα κρίνουν και θα βασιλέψουν. Οπωσδήποτε η Εκκλησία θα πάρει πολύ ενεργά μέρος στο βασίλειο του Χριστού. Στις Γραφικές αναφορές που δίνονται εδώ, η Εκκλησία αναφέρεται ότι συμβασιλεύει με το Χριστό. Αναμφίβολα, σαν η νύμφη του Χριστού, θα βασιλέψει στο πλευρό Του μέσα στο βασίλειό Του. Ωστόσο, αυτή η θέση εξουσίας και δόξας δεν θα καταργηθεί με το τέλος της Χιλιετούς Βασιλείας, αλλά η Εκκλησία θα συνεχίσει να βασιλεύει μέσα σ’ όλη την αιωνιότητα. Αλληλούια!!

Τί ένδοξο μέλλον είναι φυλαγμένο για την Εκκλησία!

Ας βεβαιωθούμε ότι ανήκουμε και εμείς σ’ αυτή τη μία αποστολική Εκκλησία μέσω της αναγέννησης με το νερό και το Πνεύμα κι ότι είμαστε έτοιμοι για τον ερχομό του Κυρίου μας.

Ναι, έρχου Κύριε Ιησού” (Αποκ.κβ:20).