Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Οι 10 εντολές του χριστιανικού γάμου!

   1. Άντρες και γυναίκες – Αγαπάτε τον Θεό περισσότερο από τον/την σύζυγό σας.
Ματθ.ι:37 Όστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού· και όστις αγαπά υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού·

   2. Γυναίκες – Υποτάσσεστε στους άντρες σας.
Εφεσ.ε:24 Αλλά καθώς η εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και αι γυναίκες ας υποτάσσωνται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα.


   3. Άντρες – Να είστε δίπλα στη γυναίκα σας  με τρόπο που χαρακτηρίζεται από λογική, σύνεση και ωριμότητα και να την τιμάται σαν βοηθό σας.
Α’ Πέτρ.γ:7 Οι άνδρες ομοίως, συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος ως εις σκεύος ασθενέστερον, και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, διά να μη εμποδίζωνται αι προσευχαί σας.

   4. Γυναίκες – να σέβεστε τον άντρα σας όπως οι άγιες γυναίκες έκαναν παλιά στους συζύγους τους.
Α’ Πέτρ.γ:1,5-6 Ομοίως αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας υμών, ίνα και εάν τινές απειθώσιν εις τον λόγον, κερδηθώσιν άνευ του λόγου διά της διαγωγής των γυναικών…… Διότι ούτω ποτέ και αι άγιαι γυναίκες αι ελπίζουσαι επί τον Θεόν εστόλιζον εαυτάς, υποτασσόμεναι εις τους άνδρας αυτών, καθώς η Σάρρα υπήκουσεν εις τον Αβραάμ, καλούσα αυτόν κύριον· της οποίας σεις εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσαι και μη φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν.

   5. Άντρες – Αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία.
Εφεσ.ε:25 Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκάς σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής,

   6. Γυναίκες – να είστε ελκυστικές προς τον σύζυγό σας με σεξουαλική αγάπη, και δώστε το σώμα σας ελεύθερα στο σύζυγό σας όποτε χρειάζεται σεξ.
Α’ Κορ.ζ:3-4 Ο ανήρ ας αποδίδη εις την γυναίκα την οφειλομένην εύνοιαν· ομοίως δε και η γυνή εις τον άνδρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτής σώμα, αλλ' ο ανήρ· ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλ' η γυνή.

   7. Άντρες – να απολαμβάνεται το σεξ στο σώμα της γυναίκας σας τακτικά, και δώστε στο σώμα σας ελεύθερα στη σύζυγό σας όποτε χρειάζεται σεξ.
Παρ.ε:19 Ας ήναι εις σε ως έλαφος ερασμία και δορκάς κεχαριτωμένη· ας σε ποτίζωσιν οι μαστοί αυτής εν παντί καιρώ· ευφραίνου πάντοτε εις την αγάπην αυτής.

    8. Άντρες & Γυναίκες – να κάνετε παιδιά
Γέν.α:28 και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός· και είπε προς αυτούς ο Θεός, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν…

   9. Γυναίκες – να γενάτε παιδιά και να διαχειρίζεστε το σπίτι σας για το σύζυγό σας.
Α’ Τιμ.ε:14 Θέλω λοιπόν αι νεώτεραι να υπανδρεύωνται, να τεκνοποιώσι, να κυβερνώσιν οίκον, να μη δίδωσι μηδεμίαν αφορμήν εις τον εναντίον να λοιδορή.

   10. Άντρες – να παρέχετε φαγητό, ρούχα και καταφύγιο στη γυναίκα και τα παιδιά σας.
Α’ Τιμ.ε:8 Αλλ' εάν τις δεν προνοή περί των εαυτού και μάλιστα των οικείων, ηρνήθη την πίστιν και είναι απίστου χειρότερος.

Μόνο αν θα ακολουθήσουμε αυτές τις εντολές του Θεού σχετικά με το γάμο, το διαζύγιο θα εξαφανιζόταν και θα είχαμε μια πιο ειρηνική και ευημερούσα κοινωνία.