Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Α. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ

Α’ Ιωάν.δ:8  «Όστις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη.»

Α’ Ιωάν.δ:16 «Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην, την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς, ο Θεός είναι αγάπη, και όστις μένει εν τη αγάπη, εν τω Θεώ μένει, και ο Θεός εν αυτώ.»

            Υπάρχουν κι άλλες Γραφές που δηλώνουν ότι:
·     ο Θεός είναι πνεύμα - Ιωάν.δ:24
·     ο Θεός είναι φως - Α’ Ιωάν.α:5

Αυτά τα εδάφια μιλούν για την βαθιά ουσία του είναι Του. Δεν είναι σωστό να πιστεύουμε ότι «πνεύμα» και «φως» είναι ιδιότητες του Θεού.


Για να κάνουμε πιο ζωντανή αυτή την εικόνα ας σκεφτούμε το νερό.  Το νερό συνίσταται από Η2 & Ο, είναι στερεό, αέριο αλλά και υγρό. Το ότι είναι υγρό είναι μια ιδιότητα του νερού, αλλά το Η2Ο δεν είναι.

Ο Θεός είναι πνεύμα και φως αλλά είναι επίσης και αγάπη.

Η αγάπη είναι μια από τις πιο θαυμαστές ιδιότητες του Θεού. Η αγάπη δεν μπορεί να ξεχωριστεί απ’ το Θεό.  Η βαθιά φύση της προσωπικότητας του Θεού είναι να αγαπά.  Αυτή η αγάπη του Θεού είναι τόσο άπειρη και αιώνια όσο άπειρος και αιώνιος είναι ο Ίδιος.  Η αγάπη του Θεού δεν δεσμεύεται όπως δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε ποιο είναι το σημείο που τελειώνει η αγάπη Του.

Β. ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ιωάν.γ:16 «Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο...ζωήν αιώνια».

Ο Θεός αγαπά όλο τον κόσμο.  Αυτό δεν εννοεί το φυσικό σύμπαν, αλλά την ανθρώπινη φυλή. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης στην αγάπη Του, δεν αγαπά μόνο τους Εβραίους, αλλά το ίδιο και τους εθνικούς.  Η αγάπη του Θεού φτάνει όλους τους ανθρώπους άσχετα με το χρώμα τους, την εθνικότητά τους, την κουλτούρα τους, τα έθιμά τους ή την θρησκεία τους.

Η μικρή λέξη «τόσο» είναι πολύ εκφραστική στο Ιωάν.γ:16. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πλήρως την έκταση και το βάθος της αγάπης που εκφράζεται από αυτό το μικρό επίρρημα.

Γ.  Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ

Ρωμ.ε:8 «Άλλ’ ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι, ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών.»

Α’ Τιμ.β:4 «Όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι, και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας.»

Ο Θεός δεν αγαπά την αμαρτία, αλλά αγαπά τον αμαρτωλό. Αυτή είναι η θαυμαστή αλήθεια που έφερε στην ύπαρξη το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού.  Αυτή είναι η αλήθεια που έφεξε στις καρδιές των αναρίθμητων αμαρτωλών και τους έφερε σε μετάνοια.

Η μεγαλύτερη δύναμη πάνω στη γη είναι η αγάπη. Η ανθρώπινη αγάπη μπορεί να κάνει περισσότερα από οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Όταν κατανοηθεί πόσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη του Θεού από του ανθρώπου, μπορούμε να εκτιμήσουμε τουλάχιστον ως ένα βαθμό, τη δύναμη της αγάπης του Θεού για τον χαμένο άνθρωπο.  Αν δεν ήταν αυτή, τότε δεν θα υπήρχε ο Γολγοθάς.

Δ. ΜΙΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ;

Παρ.ς:16-19 «Ταύτα τα εξ μισεί ο Θεός, επτά μάλιστα...και τον εμβάλοντα έριδας μεταξύ αδελφών.»

Ησ.α:14 «Τάς νεομηνίας σας και τάς διατεταγμένας εορτάς σας μισεί η ψυχή μου.»

Αυτό έχει αναφερθεί σε προηγούμενο μάθημα αλλά είναι απαραίτητο να επαναλάβουμε εδώ, καθώς ασχολούμαστε με την αγάπη του Θεού.

Η φύση της αγάπης απαιτεί μια έχθρα σε αυτό που καταστρέφει το αντικείμενο αυτής της αγάπης. Ο Θεός δεν θα αγαπάει τον αμαρτωλό εάν συγχρόνως δεν μισεί την αμαρτία.

Για να κάνουμε πιο ζωντανό αυτό το γεγονός, μπορούμε να σκεφτούμε τους γονείς που αγαπούν το παιδί τους. Εάν αγαπούν το παιδί, θα μισούν τότε τα ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να το καταστρέψει.

Μια αληθινή αγάπη για τον αμαρτωλό απαιτεί μια αληθινή έχθρα για την αμαρτία.

Ε. Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΨΙΣΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Α’ Ιωάν.δ:9-10  «Εν τούτω εφανερώθη η αγάπη το Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμον, δια να ζήσωμεν δι’ αυτού.  Εν τούτω είναι η αγάπη, ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ’ ότι αυτός ηγάπησεν ημάς, και απέστειλε τον Υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών».

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού από αυτή που αποκαλύφθηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Μεγαλύτερη αγάπη δεν έχει άνθρωπος απ’ αυτόν που θα βάλει τη ζωή του για τους φίλους του. Στο Γολγοθά, ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη ζωή Του για το απολωλός. Δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη αποκάλυψη της αγάπης του Θεού απ’ αυτή.

Η θυσία είναι το μέτρο της αγάπης του Θεού για τους αμαρτωλούς.

Το μήνυμα του Ευαγγελίου για το θάνατο, την ταφή και την ανάσταση του Ιησού επικεντρώνεται στην αγάπη του Θεού για τον χαμένο άνθρωπο. Το μήνυμα που μπορεί να αγγίξει το απολωλός και τον ετοιμοθάνατο αμαρτωλό όσο κανένα άλλο μήνυμα, είναι ακόμα αυτό, της αγάπης του Θεού, όπως εκφράστηκε στο Γολγοθά.

Ζ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εφεσ.ε:25  «...καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν, και παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής.»

Ο άνθρωπος είναι το ύψιστο αντικείμενο της αιώνιας αγάπης του Θεού. Η απολύτρωση σχεδιάστηκε για τον άνθρωπο γιατί κανένα άλλο από τα πλάσματά Του δεν είναι αντικείμενο τέτοιας αγάπης.

Ο διάβολος και οι άγγελοι επίσης αμάρτησαν και έπεσαν αλλά ποτέ ο Θεός δεν σχεδίασε λύτρωση γι’ αυτούς. Ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν πέθανε στο σταυρό του Γολγοθά για το διάβολο και τους αγγέλους του. Δεν υπάρχει σωτηρία γι’ αυτούς, αλλά αντίθετα υπάρχει ετοιμασμένη μια λίμνη πυρός.

Ο άνθρωπος λοιπόν ήταν το αντικείμενο της αγάπης του Θεού, και σχεδίασε τη σωτηρία του πριν την παράβαση των πρωτοπλάστων.

Η εκκλησία ήταν προορισμένη και προγνωρισμένη από την αρχή και ήταν το αιώνιο αντικείμενο της αγάπης του Θεού. Εξαιτίας αυτού, η εξιλέωση των αμαρτιών όλης της ανθρωπότητας επιτεύχθηκε στο σταυρό του Γολγοθά.