Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Η ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ
Α. ΣΤΗΝ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΓΙΝΕ ΣΑΡΚΑ

Ιωάν.α:14 “Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν”

Η ερμηνεία της λέξης “ενσαρκώνω”, στο λεξικό, αποδίδεται σαν το ότι “προσδίδω σε κάτι σάρκινη υπόσταση”. Στην ενσάρκωση ο λόγος έγινε σάρκα (Ιωάν.α:14 ) και ”ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί” (Α’ Τιμ.γ:16). Αυτή είναι η σωστή Βιβλική ορολογία. Ο Θεός δεν μπορούσε να γεννηθεί από τη Μαρία, αλλά φανέρωσε τον Εαυτό Του στη σάρκα που γεννήθηκε από την Μαρία. Το σώμα αυτό που γεννήθηκε ήταν ο ενσαρκωμένος λόγος. Αυτό όμως δεν αποδεικνύει δύο πρόσωπα, γιατί ο λόγος ήταν ο Θεός.


Β. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ

Μιχαίας ε:2 “Και σύ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ διά να είναι ηγούμενος εν τω Ισραήλ”.

Η Βηθλεέμ είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις της Παλαιστίνης, και όσο οι Εθνικοί την είχαν υπό τον έλεγχό τους, ονομάζονταν Εφραθά. Η Βηθλεέμ και Εφραθά συνδέονται άμεσα με τη γέννηση του Ιησού. Αυτό δείχνει ότι τόσο οι Ιουδαίοι όσο και οι Εθνικοί καλέστηκαν μαζί στο σχέδιο της απολύτρωσης.

Η Βηθλεέμ απέχει 10 περίπου χλμ. από την Ιερουσαλήμ. Για πολλά χρόνια ήταν κάτω από την κυριαρχία των Αράβων στο Βασίλειο της Ιορδανίας. Από τον Πόλεμο των 6 Ημερών έχει καταληφθεί και κυβερνιέται από το Ισραήλ.

Η Βηθλεέμ ήταν η πόλη του Δαβίδ, και η ιστορία της Ρούθ έλαβε χώρα εκεί. Ήταν η γενέτειρα του Βενιαμίν και εκεί πέθανε η Ραχήλ.

Γ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Γαλ.δ:4 “Οτε δε ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον.”

Ρωμ.ε:6 “...έτι κατά καιρόν υπέρ ασεβών απέθανε”

Ματθ.α:17 “Πάσαι ουν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαβίδ γενεαί δεκατέσσαρες ....... γενεαί δεκατέσσαρες”.

Η πρώτη έλευση του Κυρίου μας ήταν ακριβώς στο χρόνο που ο Θεός είχε προγραμματίσει. Ο Θεός ποτέ δεν αργεί. Όταν το πλήρωμα του χρόνου έφθασε, ο Ιησούς γεννήθηκε. Αυτό μας λέει, ότι και η Δεύτερη έλευσή Του θα είναι επίσης στον ακριβή χρόνο.

Η δέκατη τέταρτη γενιά του τρίτου κύκλου είναι σημαντική. Δείχνει ότι ο Θεός έχει εργαστεί το σχέδιό Του με κάθε λεπτομέρεια, και ότι αυτό το σχέδιο θα εκτελεστεί και θα εκπληρωθεί ολοκληρωμένο και στην εντέλειά του.

Δ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΣΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ

Λουκ.ιθ:10 “ήλθεν γαρ ο Υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός”.

Ιωάν.ι:10 “εγώ ήλθον ίνα ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν”

Α’ Τιμ.α:15 “πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι”.

Αποκ.ιγ:8 “... εν τω βιβλίω της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου”.

Ο σκοπός της γέννησης ήταν η εξασφάλιση του θυσιαζόμενου αρνίου για την εξιλέωση. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε με σκοπό να πεθάνει στο Γολγοθά. Τα λόγια του Αβραάμ προς τον Ισαάκ εκπληρώνονται εδώ, “Ο Θεός, τέκνον μου, θέλει προβλέψει εις εαυτόν το πρόβατον διά την ολοκαύτωσιν” (Γεν.κβ:8). Μόνο έτσι θα μπορούσε να ήταν δυνατή η εξασφάλιση του αναμάρτητου αρνίου για τη θυσία.

Μερικές φορές το εδάφιο Αποκ.ιγ:8 παραποιείται. Ο Ιησούς είναι το αρνίο το εσφαγμένο από καταβολής κόσμου. Ο Ιησούς ήταν προεγνωσμένος πριν τα θεμέλια του κόσμου μπουν, αλλά εσφαγμένος από καταβολής κόσμου.

Ε. Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΘΕΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΙΗΣΟΥ

Β’ Κορ.ε:19 “ως ότι ο Θεός ήν εν Χριστώ κόσμον καταλλάσσων εμαυτώ, μη λογιζόμενος αυτοίς τα παραπτώματα αυτών και θέμενος εν ημίν τον λόγον της καταλλαγής”.

ΣΤ. ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

Κολ.β:9ότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της Θεότητος σωματικώς”.
Στην πραγματικότητα δεν χρειαζόμαστε άλλο εδάφιο εκτός από το Κολ.β:9 που αδιαμφισβήτητα αποδεικνύει την αλήθεια για την Μονότητα. Ο καθένας που συζητά τη θεωρία της Αγίας Τριάδας, πρέπει να βγάλει πρώτα το εδάφιο αυτό από τη Βίβλο του.

Ας εξετάσουμε λοιπόν αυτή τη παραπομπή κάνοντας στον εαυτό μας μερικές ερωτήσεις:

1.  Βρίσκεται ο Ιησούς μέσα στη Θεότητα ή η Θεότητα μέσα στον Ιησού; Αυτοί που πιστεύουν στο δόγμα της Αγίας Τριάδας υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς είναι μέσα στη Θεότητα. Η Βίβλος λέει ότι η Θεότητα είναι μέσα στον Ιησού.

2.  Υπάρχουν τρία πληρώματα της Θεότητας; Ασφαλώς όχι. Υπάρχει μόνο ένα πλήρωμα της Θεότητας που κατοικεί στον άνθρωπο Ιησού Χριστό.

3.  Υπάρχει μόνο ένα μέρος του πληρώματος της Θεότητας στον Ιησού; Η Βίβλος λέει όλο το πλήρωμα, και όχι μόνο ένα μέρος του πληρώματος.

4.  Τι μας λέει αυτό το εδάφιο; Μας λέει ότι όλες οι λειτουργίες και οι φανερώσεις του Θεού, οι ιδιότητες Του και η ουσία της ύπαρξής Του, είναι μέσα στον Ιησού Χριστό. Μας λέει ότι, το μόνο μέρος που μπορούμε να βρούμε τον Πατέρα είναι μέσα στον Ιησού Χριστό. Παρόμοια, το μόνο μέρος στο οποίο μπορούμε να βρούμε τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Ιησού Χριστό.