Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Το ανάγνωσμα της ανοησίας!

Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ - σύμφωνα
με την Ελληνική Αλφάβητο - έχει τον αριθμό 999, όπου:

Τ=300, Ρ=100, Ι-10, Α=1, Δ=4, Κ=20, 0=70,Σ=200.

(300+100+10+1+4+10+20+70+200=999)

Αντίχριστος (666) λοιπόν, είναι αυτός που:
  • Είναι αντίθετος με τονΤριαδικό Θεό (999)
  • Αρνείται τον Τριαδικό Θεό.