Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Μουσικά όργανα και εκκλησία

Τα μουσικά όργανα είναι σίγουρο πως χρησιμοποιούνται στη λατρεία του Θεού, όπως αυτή περιγράφεται στις Εβραϊκές Γραφές (1 Χρον. 15:16, 16:42. 23:5, 2 Χρον. 7:6, 23:13, 29:26-27, 30:21, 34:12, Νεεμ. 12:36, Ψαλμ. 4:1, 6:1, 54:1, 55:1, 61:1, 67:1, 76:1, Ησαΐας 38:20, Αμώς 6:5 Αββακ. 3:19).
Το γεγονός ότι η Καινή Διαθήκη δεν καταδικάζει πουθενά τα μουσικά όργανα (σε αντίθεση με την περιτομή, τον θεσμό της ιεροσύνης κ.α.), δείχνει πως η πρακτική της Παλαιάς Διαθήκης στο θέμα αυτό δεν αποκλείεται να συνεχίστηκε και στη εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Η πρώιμη εκκλησία αποτελέστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από Εβραίους.
 Είναι πολύ πιθανό, αυτοί, να συνέχισαν να χρησιμοποιούν μουσικά όργανα στην εκκλησία, όπως έκαναν πριν (αφού κανείς δεν τους το απαγόρευσε).

Έτσι λοιπόν, από την στιγμή που δεν υπάρχει καμία ρητή αναφορά της Καινής Διαθήκης, κατά των οργάνων, γίνεται σαφές ότι η εκκλησία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μουσικά όργανα στη λατρεία της. Εντούτοις, υπάρχει μια σαφής αναφορά της Καινής Διαθήκης στα μουσικά όργανα. Στο Εφεσ. 5:19, ΜΠΚ διαβάζουμε, «Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές, να ψάλλετε με την καρδιά σας στον Κύριο.» (στο κείμενο έχει «ψάλλοντες ν τ καρδί μν τ Κυρί»). Τα λεξικά της Αρχαίας Ελληνικής για την σημασία του ρήματος ψάλλω αναφέρουν:  τραγουδώ με συνοδεία έγχορδου μουσικού οργάνου.

Αυτό που γίνεται σαφές σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι ότι, η Αγία Γραφή ούτε απαγορεύει αλλά ούτε και διατάζει τη χρήση των μουσικών οργάνων στην εκκλησία. Επομένως, η εκκλησία με βάση την Αγία Γραφή, εφόσον αυτό την οικοδομεί (1 Κορινθ. 14:26), είναι ελεύθερη να τα χρησιμοποιήσει. 

                                               (πηγή ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ)