Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Άκαρπα δέντρα

Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν αλλ' εν τω νόμω του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα. Και θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρύακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν τω καιρώ αυτού, και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται και πάντα, όσα αν πράττη, θέλουσιν ευοδωθή. Δεν θέλουσιν είσθαι ούτως οι ασεβείς αλλ' ως το λεπτόν άχυρον, το οποίον εκρίπτει ο άνεμος. Διά τούτο δεν θέλουσιν εγερθή οι ασεβείς εν τη κρίσει, ουδέ οι αμαρτωλοί εν τη συνάξει των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων η δε οδός των ασεβών θέλει απολεσθή.. (Ψαλμ.α:1-6 ).


Κάθε γενιά πάνω σ’ αυτή τη γη, είχε το μερίδιό της σε ασεβείς και φοβούμενους το Θεό ανθρώπους.

Ακριβώς όπως ήταν την εποχή του βασιλιά Δαβίδ, το ίδιο είναι και σήμερα. Όμως, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, δεν θα είναι έτσι για πάντα. Ποιοι είναι δίκαιοι και ποιοι είναι ασεβείς; Τι λέει ο Δαβίδ; Δίκαιοι είναι εκείνοι που αποχωρίζονται από τους χλευαστές και δεν λαμβάνουν υπόψη τις συμβουλές τους.

Όλος ο κόσμος το κάνει, λέει ο χλευαστής, όλοι λένε ψέματα, όλοι κλέβουν, όλοι κάνουν κομπίνες, όλοι ορκίζονται και δεν κρατάνε τον όρκο τους κτλ.

Πρέπει κάτι να κάνεις ΕΣΥ, κι ο Θεός θα σε βοηθήσει, πράγμα που σημαίνει με άλλα λόγια: δεν μπορείς να περιμένεις βοήθεια από το Θεό, αλλά μάλλον θα πρέπει να εξαρτάσαι από τον εαυτό σου.

Αυτός ο χαμερπής τρόπος ομιλίας είναι προϊόν του πνεύματος που κυβερνά τον κόσμο. Υπάρχει περίπτωση να είναι αλήθεια ότι ο Θεός δεν ξέρει τι συμβαίνει; Αυτό είναι αστείο! Ο Θεός που κάθεται ακόμη στο θρόνο, που είναι Παντοδύναμος και Παντογνώστης, από τον οποίο απολύτως τίποτα δεν είναι κρυφό, στον οποίο και το σκοτάδι είναι φως, δεν θα επιτρέψει να Τον κοροϊδέψουν (Ψαλμ.ρλθ:11-12 και Γαλ.ς:7).

Η αμαρτία μπήκε στην ανθρωπότητα εξαιτίας της αμαρτίας του Αδάμ. Κάθε άνθρωπος κληρονομεί αυτή την αμαρτωλή φύση. Όμως, καθένας είναι ελεύθερος να διαλέξει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει, το δρόμο του Θεού ή το δικό του δρόμο. Εάν κάποιος ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, τότε ο Ιησούς Χριστός θα τον ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες του και από την εξουσία της αμαρτωλής φύσης του. «Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι» (Ιωάν.η:36). Ελευθερώνεσαι με την υπακοή στο Ευαγγέλιο. Όποιος δεν παίρνει τώρα σοβαρά υπόψη του, αυτό τον καιρό της χάρης και δεν αφήνει το Πνεύμα του Ιησού να τον βοηθήσει, θα έρθει σε κρίση (Αποκάλυψη κα:5-8).

«ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν» (Εβραίους θ:28).

Κάποιοι πλουτίζουν χρησιμοποιώντας το όνομα του Ιησού. Όσοι επωφελούνται, πιστεύουν ότι η ευσέβεια είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση (Α΄Τιμ.ς:5).

Αλλά εάν εμείς υπακούμε στο λόγο του Θεού και δεν μιμούμαστε τις πράξεις των ασεβών, ο Θεός το βλέπει αυτό και θα μας ευλογήσει, θα μας σώσει. Δοκιμάστε το! Ας είμαστε σαν ένα δέντρο, που είναι φυτεμένο δίπλα στο ποτάμι, κοντά στο Πνεύμα και το λόγο του Θεού! Το βλέπει!