Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Ο Άνθρωπος σε αντιπαράθεση με την Αγία Γραφή


ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
1. Είναι αδύνατο να τα βγάλω πέρα…
«Τα αδύνατα παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ» – Λουκ.ιη:27
2. Νιώθω ήδη πολύ κουρασμένος…  
«Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει» – Ματθ.ια:28-30
3. Κανένας πια δεν με αγαπάει…
«Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα» – Ιωάν.ιγ:34
4. Δεν αντέχω άλλο στα βάρη…
«Αρκεί εις σε η χάρις μου· διότι η δύναμίς μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία» – Β’ Κορ.ιβ:9
5. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει γύρω μου…
«Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας, και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσίν σου·  εν πάσαις ταις οδοίς σου αυτόν γνώριζε, και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου» – Παρ.γ:5-6
6. Δεν έχω τα μέσα να αντεπεξέλθω…  
«Δυνατός είναι ο Θεός να περισσεύση πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκειαν να περισσεύητε εις παν έργον αγαθόν» – Β’ Κορ.θ:8
7. Όλα μου πηγαίνουν στραβά…
«Εξεύρομεν ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού» – Ρωμ.η:28
 8. Έχω κάνει κι εγώ λάθη ασυγχώρητα…
«Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας» – Α’ Ιωάν.α:9
9. Δεν ελπίζω να τα βγάλω πέρα…
«Ο Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρείαν σας κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη διά Ιησού Χριστού» – Φιλ.δ:19
10. Έχω φοβερές ανησυχίες…
«Πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών» – Α’ Πέτρ.ε:7
11. Δεν μπορώ να ζήσω με τόσο λίγα χρήματα…
«Ο τρόπος σας έστω αφιλάργυρος, αρκείσθε εις τα παρόντα, διότι αυτός είπε Δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει» – Εβρ.ιγ:5


Από "ΤΥΧΙΚΟΣ"