Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Υπάρχουν πολλές δικαιολογίες για όποιους δεν θέλουν να πάνε στην εκκλησία..

Προφανώς αυτή η ομάδα δεν μπορούσε να βρει ΚΑΜΙΑ δικαιολογία !