Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Ευλογητός Κύριος ο Θεός , διότι επεσκέφθη και έκαμε λύτρωσιν εις τον λαόν αυτού,
και ανήγειρεν εις ημάς κέρας σωτηρίας καθώς ελάλησε διά στόματος των αγίων, των απ' αιώνος προφητών αυτού, σωτηρίαν εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς, διά να εκπληρώση το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών και να ενθυμηθή την αγίαν διαθήκην αυτού, ότι θέλει δώσει εις ημάςνα ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύωμεν αυτόν αφόβως.