Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

πτωματολαγνεία και νέα εποχή

Τα πιο πάνω γράφει για την αποστασία από τον Θεό, την πτωματολαγνεία και το μυστήριο της ανομίας που ήδη διενεργείται στις μέρες μας , ο πρεσβύτερος Ιωάννης Φωτόπουλος. Πολύ καλά μέχρις εδώ. Με την "δική" μας καμπούρα όμως τι γίνεται ; Πως συμβιβάζονται τα πιο πάνω με τα πιο κάτω ;

(Tα πιο κάτω είναι από "ορθόδοξο" αντιβιβλικό εγκόλπιο) :