Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Πίστη (3)


Και πώς μπορούμε εμείς να γίνουμε κανάλια του χαρίσματος της πίστης;

Όταν οι μαθητές απέτυχαν να ελευθερώσουν ένα αγόρι που καταδυναστευόταν από τον διάβολο ο Κύριος τους υπέδειξε ότι χρειαζόταν ιδιαίτερη πίστη γι’ αυτό μετά τους έδωσε την πηγή μιας τέτοιας πίστης.

Ματθ.ιζ:20 Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς· Διά την απιστίαν σας. Διότι αληθώς σας λέγω, Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, θέλετε ειπεί προς το όρος τούτο, Μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και θέλει μεταβή· και δεν θέλει είσθαι ουδέν αδύνατον εις εσάς.


Καθώς μένουμε στην παρουσία του Θεού κι επικοινωνούμε με το Πνεύμα το Άγιο γινόμαστε υποψήφιοι της «πίστης του Θεού».

Ας αρχίσουμε να οικοδομούμε τους εαυτούς μας στην αγιωτάτη πίστη μας προσευχόμενοι στην ατομική μας προσευχή με το Πνεύμα το Άγιο (σε γλώσσες). Ας προχωρήσουμε από πίστη σε πίστη ! ! !

Πώς εκδηλώνεται η πίστη.

Τώρα που ανακαλύψαμε τί είναι πίστη, πώς έρχεται και πώς να γίνουμε δυνατοί σ’ αυτή, πρέπει να βρούμε πώς γίνεται ορατή.

Ιάκ.β:20 θέλεις όμως να γνωρίσεις ω άνθρωπε μάταιε, ότι η πίστις χωρίς των έργων είναι νεκρά;

Γαλ.ε:6 ...πίστις δι' αγάπης ενεργουμένη

Αυτά τα εδάφια μας ξεκαθαρίζουν ότι η αληθινή Βιβλική πίστη θα φανερώσει τον εαυτό της στην πράξη παρακινούμενη από αγάπη. Η πίστη ενεργείται από αγάπη.

Αν πραγματικά πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός και είπε να συμπεριφερόμαστε στους άλλους όπως θέλουμε να συμπεριφέρονται εκείνοι σ’ εμάς τότε θα 'ενεργήσουμε' την πίστη μας κάνοντας καλό σ’ εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη, αντί ν’ αποφεύγουμε την παρέα τους και να κλείνουμε τ’ αυτιά μας στις κραυγές τους. Η αγάπη θα μας παρακινήσει να «βάλουμε σ’ ενέργεια» την πίστη μας γιατί η πίστη δουλεύει μέσα από την αγάπη.

Είναι η θεϊκή ευσπλαχνία του Χριστού μέσα μας που μας ικανώνει να γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο σαυτόν που μας χτύπησε στο ένα, να περπατήσουμε δύο μίλια μαζί μ’ αυτόν που μας αγγάρεψε για ένα, και να ανταποδίνουμε καλό αντί για κακό.

Αλλά προσέξτε ότι η πίστη σε ενέργεια φέρνει αποτελέσματα. Αν υπάρχει πραγματικά πίστη στην καρδιά μας θα υπάρξει και μια κατάλληλη ανταπόκριση από ολόκληρη την ύπαρξή μας σε λόγο ή έργο. Η πίστη μπορεί να εκδηλωθεί με λόγο.

Εάν ομολογήσεις δια του στόματος σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσεις εν τη καρδία σου ότι ο θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθεί. (Ρωμ.ι:9)

Αυτό το κείμενο διευκρινίζει το σημείο που μελετάμε: πίστη μέσα στην καρδιά, ομολογία με το στόμα.

Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως, κατά το γεγραμμένον, επίστευσα, δι’ ό ελάλησα και ημείς πιστεύομεν δι’ ό και λαλούμεν. (Β' Κορ.δ:13)

Αλλά η πίστη συμφωνά με τον Ιάκωβο μπορεί να γνωρισθεί απ’ την πράξη, απ’ τα έργα. Αν πιστεύουμε στο Μάρκ.ις:17 θα βάζουμε τα χέρια μας πάνω στους αρρώστους και θα περιμένουμε να γίνουν καλά. Αν πιστεύουμε την αλήθεια του Μάρκ.ις:16 θα πάμε σ’ όλο τον κόσμο και θα κηρύξουμε. Αλλά ας θυμόμαστε πάντα αυτό: 

- Τα αποτελέσματα των λόγων και των πράξεων έρχονται δια της πίστεως, ποτέ δεν έρχονται απ’ τα ίδια τα λόγια και τις πράξεις!!! 

Η πίστη έρχεται απ’ τον Θεό σαν καρπός ή χάρισμα του Πνεύματος έρχεται δια της «ακοής» πνευματικά, οικοδομούμαστε σ’ αυτήν με την προσευχή, με το Πνεύμα το Άγιο (σε γλώσσες) και εκδηλώνεται, με λόγια και έργα παρακινούμενη από την αγάπη του Θεού.