Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Γιατί ο Θεός αφήνει να υπάρχει ο Σατανάς;Εβρ.β:5-9 Διότι δεν υπέταξεν εις αγγέλους την οικουμένην την μέλλουσαν, περί της οποίας λαλούμεν. Εμαρτύρησε δε τις εν τινί μέρει, λέγων· Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμήσαι αυτόν, Η ο υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησαι αυτόν; Έκαμες αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου· Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού. Διότι υποτάξας εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκεν ουδέν ανυπότακτον εις αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπομεν έτι τα πάντα υποτεταγμένα εις αυτόν· τον δε ολίγον τι παρά τους αγγέλους ηλαττωμένον Ιησούν βλέπομεν διά το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένον, διά να γευθή θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου διά της χάριτος του Θεού.

Γιατί υπάρχει ο Σατανάς;


Γιατί έχει οποιαδήποτε δύναμη;

Αν ο Χριστός πέθανε για να φέρει τα πάντα υπό την εξουσία Του, γιατί ο Σατανάς εξακολουθεί να έχει την ελευθερία να σπέρνει τέτοιο όλεθρο πάνω στη γη;

1. ενώ ο Χριστός νίκησε το θάνατο και την αμαρτία, δεν θα δούμε την πληρότητα της νίκης Του μέχρι τη δεύτερη έλευσή Του (Εβρ.β:5-9).

Ιωάν.ις:33 Ταύτα ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον.

2. Όταν ο άνθρωπος έφερε το κακό στον τέλειο κόσμο του Θεού, ο Θεός προμήθευσε οδό σωτηρίας. Το έργο του Σατανά είναι αναγκαίο για τη λύτρωση του ανθρώπινου γένους, αλλιώς ο Θεός δεν θα το επέτρεπε (Γέν.γ). (1)

3. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον Σατανά για να δοκιμάσει και να δυναμώσει τα παιδιά του (Ιώβ). (2)

Ρωμ.η:28 Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού·

4. Ο Θεός χρησιμοποιεί το κακό αλλά δεν το προκαλεί (Γέν.ν:20, Ιάκ.α:13, Α’ Ιωάν.α:5).

5. Μία μέρα, η δύναμη του Σατανά θα τερματιστεί μόνιμα και βίαια (Αποκ.κ:10).

6. Υπάρχει κάποιο μυστήριο σχετικά με αυτά τα πράγματα, αλλά μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό (Α’ Κορ.ιγ:12).

(1) Ο Σατανάς, ένας εκπεσών άγγελος, χρησιμοποιήθηκε από τον Θεό για να δοκιμάσει τον Αδάμ και την Εύα - που ήταν αθώοι, αλλά δεν είχαν δοκιμαστεί. Όταν δοκιμάστηκαν, αμάρτησαν, οπότε χρειαζόταν σωτήρα. Έτσι ξεκίνησε η διαδικασία εξιλέωσης του Θεού. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως αυτή τη διαδικασία των δοκιμασιών και της λύτρωσης, αλλά μπορούμε να εμπιστευτούμε την σοφία και τη γνώση του Θεού.

(2) Στην Αγία Γραφή, υπάρχει ένα περιστατικό που πιστώνεται τόσο στον Θεό, όσο και στον Σατανά που διευκρινίζει το σημείο αυτό, ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τον Σατανά για τους σκοπούς Του. 

Διαβάστε σχετικά με αυτή την κατάσταση εδώ: https://epistoligr.blogspot.gr/2017/04/blog-post_86.html#axzz4erEf1uqZ