Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Η θεραπεία είναι δοσμένη


Σήμερα, θα ασχοληθούμε μάλλον με το μέρος του ανθρώπου στην απόκτηση θεραπείας απ’ το Θεό, την οποία Αυτός έχει ήδη προμηθεύσει. Η θεραπεία του σώματος έχει προμηθευτεί στην εξιλέωση.

Το μέρος του λόγου του Θεού που δημιουργεί πίστη για θεραπεία, είναι αυτό που μας διδάσκει ότι η θεραπεία έχει αγοραστεί, έχει πληρωθεί το αντίτιμο κι ανήκει σ’ αυτούς που θα τη δεχτούν, όπως δεχόμαστε τη σωτηρία των ψυχών μας.


Είναι σχεδόν αδύνατον για τους ανθρώπους να ζητήσουν με θάρρος κάτι απ’ το Θεό, αν δεν είναι σίγουροι ότι ο Θεός θέλει να τους το δώσει.

Όπως ο Θεός έχει προμηθεύσει την σωτηρία, κατά τον ίδιο τρόπο έχει προμηθεύσει και την θεραπεία.

Όπως υπάρχουν προϋποθέσεις για την σωτηρία, αντίστοιχα υπάρχουν προϋποθέσεις για την θεραπεία.

Α. ΠΡΟΣΕΥΧΗ                                

Ιακ.ε:13 Κακοπαθεί τις μεταξύ σας; ας προσεύχηται· ευθυμεί τις; ας ψάλλη.

Αν θέλουμε θεραπεία, πρέπει να το ζητήσουμε.

Ματθ.ζ:7 Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή.

Β. ΚΛΗΣΗ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ

Ιακ.ε:14 Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ' αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου.

Εννοεί ακριβώς αυτό που λέει! Δεν εννοεί να πας κάπου αλλού που έχεις ακούσει ότι γίνονται θεραπείες ή σε κάποιον περιοδεύοντα θεραπευτή, αλλά ούτε σε κάποιον κήρυκα του ευαγγελίου της ευημερίας. Ούτε χρειάζεται να καλέσουμε κάποιον «τέτοιον»!!

Θα πει κάποιος, μα γνωστός μου το έκανε και έγινε καλά!

Και οι Ισραηλίτες κάποτε δεν αρκέστηκαν στον τρόπο διακυβέρνησης που τους είχε δώσει ο Θεός, αλλά ήθελαν βασιλιά όπως όλα τα ειδωλολατρικά έθνη γύρω τους «κατάστησον λοιπόν εις ημάς βασιλέα διά να κρίνη ημάς, καθώς έχουσι πάντα τα έθνη» (Α’ Σαμ.η:5).

Αυτή η στάση δεν άρεσε στον Σαμουήλ, αλλά ούτε στον Θεό:

Α’ Σαμ.η:7 Και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, Άκουσον της φωνής του λαού, κατά πάντα όσα λέγουσι προς σέ· διότι δεν απέβαλον σε, αλλ' εμέ απέβαλον από του να βασιλεύω επ' αυτούς·

Ο Θεός θέλει να αρκούμαστε σ’ αυτά που έχει πει!

Πρεσβύτεροι, είναι αυτοί που κυβερνούν την συνάθροιση που πηγαίνεις.

Ο Θεός θα τμήσει την προσευχή του ποιμένα, επειδή αυτή είναι η εντολή που έχει δώσει.

Ας προσέξουμε την εντολή προς τον άρρωστο: να προσκαλέσει ΑΥΤΟΣ τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. Ο άρρωστος έχει την ευθύνη να καλέσει τον ποιμένα (όχι, θα το μάθει και είναι υποχρεωμένος να έρθει!).

Γ. ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΜΑΡΤΙΩΝ

Η Αγία Γραφή φανερώνει μια στενή σχέση ανάμεσα στην αρρώστια και την αμαρτία. Αν και ο άνθρωπος είναι άξιος να υποφέρει ασθένειες, η ουσιαστική κατηγορία ανήκει στον Αδάμ εξαιτίας της παρακοής του μέσα στον κήπο της Εδέμ.

Ρωμ.ε:12 Διά τούτο καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον και διά της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον·

Ιακ.ε:16 Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε· πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη.

Καλυπτόμενη αμαρτία, εμποδίζει την θεραπεία.

Χρειάζεται εξέταση της καρδιάς και καθαρισμός από κρυφές αμαρτίες.

Ψαλ.ιθ:12 Τις συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα; καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων.

Μη εξομολογούμενη αμαρτία, εμποδίζει την πίστη και την ζωτική επικοινωνία με τον Θεό.

Η αμαρτία βάζει χώρισμα ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό, ώστε να «μην ακούει» ή να μην απαντά σε προσευχή:

Ησ.νθ:1-4 Ιδού, η χειρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώση, ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, ώστε να μη δύναται να ακούση· αλλ' αι ανομίαι σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ υμών και του Θεού υμών, και αι αμαρτίαι σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, διά να μη ακούη. Διότι αι χείρές σας είναι μεμολυσμέναι από αίματος και οι δάκτυλοί σας από ανομίας· τα χείλη σας ελάλησαν ψεύδη· η γλώσσα σας εμελέτησε κακίαν. Ουδείς εκζητεί την δικαιοσύνην ουδέ κρίνει εν αληθεία· θαρρούσιν επί την ματαιότητα και λαλούσι ψεύδη· συλλαμβάνουσι κακίαν και γεννώσιν ανομίαν.

Σήμερα, «κάποιοι», έχουν να πουν πολλά πάνω στο θέμα: οι ποιμένες δεν είναι από τον Θεό, γιατί προσεύχονται και δεν γίνεσαι καλά, προσεύχονται και δεν λαμβάνεις το Άγιο Πνεύμα, ενώ στην πρώτη εκκλησία…..

Και αναπαύονται στη διαπίστωσή τους αυτή, που κατά την γνώμη τους, τους δίνει το δικαίωμα να μην πηγαίνουν σε κάποια εκκλησία, απλά φιλολογούν από τον υπολογιστή τους.

Ο Σίμων, ο μάγος, που πίστεψε και βαπτίστηκε στο νερό, ήταν στην Σαμάρεια και έβλεπε τους αποστόλους να επιθέτουν χείρας και οι άνθρωποι να βαπτίζονται με Πνεύμα άγιο. Αυτός όμως δεν το είχε. Ήταν κι αυτός ανάμεσα σ’ αυτούς που είχαν δεχτεί τον λόγο του Θεού και είχαν βαπτιστεί στο νερό, στο όνομα του Ιησού. Γιατί;

«διότι η καρδία του δεν ήταν ευθεία ενώπιον του Θεού» (Πράξ.η:21).

Δ. ΑΛΕΙΜΑ ΜΕ ΛΑΔΙ

Ιακ.ε:14,15 Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ' αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου. Και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν· και αμαρτίας αν έπραξε, θέλουσι συγχωρηθή εις αυτόν.

Αυτό πρέπει να γίνεται από τους πρεσβυτέρους που προσεύχονται.

Το λάδι είναι σύμβολο του Αγίου Πνεύματος.

Γίνεται στο όνομα του Κυρίου, γιατί Αυτός είναι ο μόνος που θεραπεύει.

Ας προσέξουμε προσεκτικά τα εδάφια Ιακ.ε:14,15. Το γεγονός ότι περιλαμβάνει τη λέξη «αν» στο εδάφιο 15, είναι αυτό που κάνει όλη τη διαφορά. Δείχνει καθαρά εδώ ότι, ενώ προσωπικές αμαρτίες μπορεί να είναι η αφορμή της αρρώστιας, δεν είναι σε καμιά περίπτωση πάντοτε η αιτία. Κι ενώ είναι πιθανόν ηθικές αμαρτίες κάποιου να γίνουν αιτία σοβαρού κινδύνου σε μελλοντικές γενιές, είναι το ίδιο συνηθισμένο να βλέπουμε τους απογόνους ανέπαφους. Όπως είδαμε στο Ιωαν.θ:1-3, ο Θεός επιτρέπει κάποια πράγματα να συμβούν στη ζωή μας προκειμένου να πάρει δόξα.

Πράξ.γ:16 Και διά της εις το όνομα αυτού πίστεως τούτον, τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε, και η πίστις η δι' αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων υμών.

Το άλειμμα με λάδι δεν είναι απολύτως απαραίτητο για τη θεραπεία, στην πραγματικότητα, η πλειονότητα των Βιβλικών αφηγήσεων θεραπείας δεν το αναφέρουν. Όμως, όταν οι πρεσβύτεροι μαζεύονται για να προσευχηθούν για ένα άρρωστο πιστό, η χρήση ελαίου συνιστάται. Αυτό θυμίζει σε όλους ότι η θεραπεία δεν έρχεται από τους πρεσβύτερους, αλλά από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Το λάδι επίσης χρησιμεύει για να επικεντρωθεί η πίστη του πάσχοντα. Το άγγιγμα του λαδιού του θυμίζει την υπόσχεση του Θεού και του δίνει το δικαίωμα να πιστέψει στο άγγιγμα του Θεού.

Ε. ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΕΙΡΩΝ

Μάρκ.ις:18 όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι.

Και πάλι αυτό γίνεται από τους πρεσβυτέρους.

Επίθεση των χειρών σημαίνει μετάδοση δύναμης.

ΣΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (για αύξηση πίστης).

Ρωμ.ι:17 Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού.

Ο λόγος του Θεού αυξάνει την πίστη όσο τίποτα άλλο.

Πάρε την υπόσχεση του Θεού με πίστη. Η αμφιβολία μόνο σε απομακρύνει!

Ζ. ΠΙΣΤΗ ΘΕΟΥ

Μάρκ.ια:24 Διά τούτο σας λέγω, Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς.

Μάρκ.ια:21-23 Και ενθυμηθείς ο Πέτρος, λέγει προς αυτόν· Ραββί, ίδε, η συκή, την οποίαν κατηράσθης, εξηράνθη. Και αποκριθείς ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς· Έχετε πίστιν Θεού. Διότι αληθώς σας λέγω ότι όστις είπη προς το όρος τούτο, Σηκώθητε και ρίφθητι εις την θάλασσαν, και δεν διστάση εν τη καρδία αυτού, αλλά πιστεύση ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γείνει εις αυτόν ό,τι εάν είπη.

Μάρκ.θ:23,24 Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν· Το εάν δύνασαι να πιστεύσης, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδίου μετά δακρύων, έλεγε· Πιστεύω, Κύριε· βοήθει εις την απιστίαν μου.

Εβρ.ια:6 χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν· διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύη ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν.

Ο Κύριος Ιησούς, έχοντας οίκτο για τους αρρώστους, τους θεραπεύει καθώς αυτοί ενεργούν πάνω στο λόγο Του με πίστη. Η θεραπεία όπως φανερώνεται στο λόγο Του, είναι οδός ελευθερίας από την ασθένεια. Είναι ασφαλής, χωρίς πόνο, δωρεάν, αλλά προσφέρεται μόνο δια πίστεως.

Η. ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΟΣΩΝ ΣΕ ΕΒΛΑΨΑΝ

Μάρκ.ια:25 Και όταν ίστασθε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχητέ τι κατά τινός, διά να συγχωρήση εις εσάς και ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς τα αμαρτήματά σας.

Θ. ΣΥΛΟΓΙΣΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ

Ησ.νγ:4 Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη· ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον (Ματθ.η:17).

Είναι απαραίτητο να καταλάβεις πολύ καλά ότι η τιμή έχει πληρωθεί κι ότι εσύ μόνο έχεις να λάβεις.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή η θεραπεία είναι αποκλειστικά πνευματική, αλλά η σωτηρία του Θεού είναι για όλο το σώμα. Το Ματθ.η:16-17, εξηγεί ότι η φυσική θεραπεία είναι εκπλήρωση του Ης.νγ:5: «Και ότε έγεινεν εσπέρα, έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς, και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον και πάντας τους κακώς έχοντας εθεράπευσε, διά να πληρωθή το ρηθέν διά Ησαΐου του προφήτου, λέγοντος· Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν».

Ι. ΑΝΤΙΣΤΑΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ

Ιακ.δ:7 Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν. Αντιστάθητε εις τον διάβολον, και θέλει φύγει από σάς·

Θα προσπαθήσει να φέρει παλιά συμπτώματα για να αδυνατίσει την πίστη σου.