Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Από αριθμητική, πως πάμε;

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ!!!

Γαλ.γ:20 ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστιν.

Δεν είμαι μαθηματικός, αλλά στο σχολείο έκανα αριθμητική, άλγεβρα και γεωμετρία καθώς και αρχαία ελληνικά. Κατά συνέπεια, έμαθα τα βασικά των μαθηματικών. 

Έμαθα ότι το 1 δεν είναι ίσο με το 3, έμαθα ότι το 1 ισούται με 1. Ακόμα έμαθα ότι το «εις» είναι απόλυτο αριθμητικό επίθετο. Τα αριθμητικά επίθετα διακρίνονται σε απόλυτα, τακτικά, χρονικά, πολλαπλασιαστικά και αναλογικά. Τα απόλυτα αριθμητικά δηλώνουν απλώς ένα ορισμένο πλήθος όντων: εἷς (Θεός), μία (ναῦς), ἕν (ὅπλον). Τώρα όμως συνειδητοποιώ ότι αυτό δεν είναι και τόσο βαθιά εδραιωμένο. Στην πραγματικότητα, είναι προφανές και στοιχειώδης λογική, αλλά περιέργως, στο πεδίο της θεολογίας, αυτό το σημείο θεωρείται συζητήσιμο.


Πολλές φορές η Αγία Γραφή αναφέρει ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός. Για παράδειγμα, στο Ησαΐας μγ:10-11 λέει, «Σεις είσθε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλός μου, τον οποίον εξέλεξα, διά να μάθητε και να πιστεύσητε εις εμέ και να εννοήσητε ότι εγώ αυτός είμαι· προ εμού άλλος Θεός δεν υπήρξεν ουδέ θέλει υπάρχει μετ' εμέ. Εγώ, εγώ είμαι ο Κύριος· και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει».

Στη συνέχεια, διαβάστε Ησαΐας μδ:8 όπου απερίφραστα δηλώνεται: «εκτός εμού υπάρχει Θεός; βεβαίως δεν υπάρχει βράχος· δεν γνωρίζω ουδένα». Ο Πατέρας Θεός δεν γνωρίζει θεό υιό και θεό πνεύμα άγιο.

Στο Ησαΐας μδ:24 λέει ότι ο Θεός είναι «ο ποιήσας τα πάντα· ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γην απ' εαυτού».

Και πάλι, διαβάστε στο Ησαΐας με:5, ο λόγος του Θεού λέει, «Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος· δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός».

Ησαΐας με:6 «... ότι εκτός εμού δεν υπάρχει ουδείς· εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος·».

Δέστε το Ησαΐας με:21 «... δεν υπάρχει εκτός εμού άλλος Θεός· Θεός δίκαιος και Σωτήρ· δεν υπάρχει εκτός εμού». Το εδάφιο 22 του ίδιου κεφαλαίου λέει «εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος».

Ξανά, διαβάστε Ησαΐας μς:9 «... εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος· εγώ είμαι ο Θεός και ουδείς όμοιός μου».

Πολλές φορές στην Αγία Γραφή αποκαλείται ο Άγιος, αλλά ποτέ αγία τριάδα.

Ποια γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο Θεός για να εξηγήσει στους ανθρώπους ότι Αυτός είναι ένας; Τι ισχυρότερες λέξεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν αυτή την αλήθεια; Εάν αυτές οι λέξεις είναι ανεπαρκείς, τότε δεν ξέρω άλλες που θα μπορούσαν να το κάνουν πιο σαφές. Σε αυτά τα εδάφια ο Θεός αποκαλείται ο Άγιος. Ο Ίδιος είπε ότι δεν υπάρχει κανένας εκτός από Αυτόν, ότι Αυτός είναι μόνος, ότι είναι ο ίδιος, ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος, δεν υπάρχει Θεός δίπλα Του, σαν Αυτόν, ότι δεν υπάρχει Θεός που υπήρξε πριν από Αυτόν, και ότι κανένας δεν θα υπάρξει μετά από Αυτόν. Είναι φανερό ότι αυτό που θέλει να καταλάβουμε είναι ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός.

Οι Εβραίοι που έγραψαν την Βίβλο πίστευαν πάντα μόνο σε ένα Θεό. Η θεμελιακή διακήρυξη πίστης στην Παλαιά Διαθήκη ήταν, (Δευτ.ς:4) «Άκουε, Ισραήλ· Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος».

Παρά την αφθονία διδασκαλίας των Γραφών ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός, υπάρχουν πολλοί θεολόγοι που διδάσκουν ότι υπάρχει κάτι που ονομάζεται «Τριάδα». Τώρα, ο κλασικός ορισμός της Τριάδας είναι ότι υπάρχει ένας Θεός που έχει τρία πρόσωπα που είναι συν-αιώνια και ισότιμα.

Ξαναλέω, δεν είμαι μαθηματικός, αλλά βρίσκω τον ορισμό ακατανόητο και αντιφατικό. Εάν κάθε ένα από τα πρόσωπα της τριάδας είναι ένας αιώνιος Θεός, και αν κάθε ένα από αυτά είναι ίσο με τα άλλα, τότε φαίνεται ότι υπάρχουν τρεις θεοί, στην περίπτωση αυτή το 3 ισούται με 3. Η θεωρία της Τριάδας φαίνεται να διδάσκει ότι ο Θεός είναι μια επιτροπή, αλλά η Αγία Γραφή δεν διδάσκει κάτι τέτοιο. Μάλλον λέει ότι είναι μόνος, μόνος Του, ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος, ότι αυτός είναι ένας, ότι δεν υπάρχει κανένας δίπλα του, κλπ.

Μπορεί να είναι απλοϊκό, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι το 1 ισούται με 1, ότι ο ένας Θεός που είναι πανταχού παρών σαν Πνεύμα, ήταν ο Πατέρας στην δημιουργία, επισκίασε την παρθένο Μαρία με αποτέλεσμα να γεννηθεί ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, μέσα στον οποίο ο Πατέρας Θεός κατοίκησε πλήρως για να μπορέσει να περπατήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, για να μπορέσουν να Τον δουν και τα χέρια τους να Τον ψηλαφίσουν και ότι ο Πατέρας εξέχεε το πνεύμα Του, το Άγιο Πνεύμα, την ημέρα της Πεντηκοστής.

«Αν ο Ιησούς ονομάζεται Θεός και αν υπάρχει μόνο ένας Θεός, τότε ο Ιησούς πρέπει να είναι Αυτός, ο ένας Θεός».

Ο Ιησούς ήταν άνθρωπος, αλλά Αυτός που κατοικούσε μέσα Του ήταν ο Πατέρας (Ιωάννης ιδ:9-10). Ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν και ο Θεός. Σαν άνθρωπος ήταν ο γιος, όμως η θεότητά Του ήταν του Πατέρα (Ιωάννης ιδ:6-9, Ιωάννης η:19-27, Κολοσσαείς β:9).

Σαν άνθρωπος ήταν υποκείμενος σε αδυναμία, πείνα, δίψα, εξάντληση, πόνο, και πειρασμό. Είχε ακόμη ανάγκη να προσευχηθεί. Ο άνθρωπος προσεύχεται στην θεότητα. Παρόλα αυτά, είναι η ορατή εικόνα του αόρατου Θεού, και μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού θα δούμε ποτέ τη δόξα του Θεού. Διαβάστε παρακαλώ Β’ Κορινθίους δ:4-6 και Κολοσσαείς α:15.

Πολλές φορές μέσα στη Βίβλο, ο Ιησούς αποκαλείται ο Θεός.
Δείτε Τίτος β:13 και Ιωάννης κ:28. Αν ο Ιησούς ονομάζεται Θεός, και αν υπάρχει μόνο ένας Θεός, τότε ο Ιησούς πρέπει να είναι Αυτός ο ένας Θεός.

Ξέρω, ότι μερικοί θεολόγοι εκλαμβάνουν τη λέξη «εις» ή «ένας» να σημαίνει εταιρική μονάδα. Στην ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, υπάρχουν αριθμητικά επίθετα που λέγονται πολλαπλασιαστικά και φανερώνουν από πόσα απλά μέρη αποτελείται κάτι. Τέτοια είναι το διπλός, τριπλός κτλ. Αν ο Θεός ήταν τριαδικός, όπως θέλουν να πιστεύουν κάποιοι, δεν θα χρησιμοποιούσε για τον εαυτό Του τις λέξεις που βλέπουμε μέσα στο λόγο Του, αλλά θα έλεγε πολύ απλά, «Άκουε Ισραήλ Κύριος ο Θεός ημών Κύριος τριπλός εστίν»!

Αλλά ούτε μία φορά σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, είτε στα Ελληνικά ή στα Εβραϊκά δεν εφαρμόζεται τέτοια έννοια στο Θεό. Σαφώς, ο Θεός εννοούσε ΕΙΣ όταν είπε ΕΙΣ.