Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

Δεν ξέρουμε να αγαπάμε
Φιλιπ.α:9-11 Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύση η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσαν νόησιν, διά να διακρίνητε τα διαφέροντα, ώστε να ήσθε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρεις καρπών δικαιοσύνης των διά του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού.

Έχουμε ανάγκη να μας διδάξει ο Θεός πως να αγαπάμε!


Χωρίς τη βοήθεια του Θεού, δεν ξέρουμε πως να αγαπήσουμε, και δεν μιλάω μόνο για την ρομαντική αγάπη. Μιλάω για αγάπη προς φίλους, παιδιά, γονείς, αδέλφια και τον ίδιο τον Θεό.

Στα παραπάνω εδάφια ο Παύλος προσεύχεται ώστε οι Φιλιππήσιοι να αποκτήσουν γνώση και διορατικότητα για να ζουν σωστά και να αγαπούν σωστά.

Η γνήσια αγάπη δεν είναι αυτόματη - σημαίνει να σκέφτεσαι τους άλλους, να δουλεύεις μέσα από προβλήματα ακόμα και όταν τα πράγματα γίνονται μπελαλίδικα, να βλέπεις τα πράγματα από την σκοπιά των άλλων, να παραχωρείσαι και να γίνεσαι ενεργητικός. Για να έχουμε αυτόν τον τύπο της αγάπης, χρειαζόμαστε γνώση και διορατικότητα που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει.

Η επιστολή προς Φιλιππησίους μας λέει επανειλημμένα να ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ - σήμερα ας χαρούμε που ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει να ζήσουμε και να αγαπάμε σωστά. Και ας Του ζητήσουμε να μας βοηθήσει σε συγκεκριμένες σχέσεις που χρειάζονται βελτίωση.