Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

Διάκονοι της Καινής Διαθήκης

Β’ Κορ.γ:5-9, 12,17 Ουχί διότι είμεθα ικανοί αφ' εαυτών να νοήσωμέν τι ως εξ ημών αυτών, αλλ' ικανότης ημών είναι εκ του Θεού, όστις και έκαμεν ημάς ικανούς να ήμεθα διάκονοι της καινής διαθήκης, ουχί του γράμματος, αλλά του πνεύματος· διότι το γράμμα θανατόνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Αλλ' εάν η διακονία του θανάτου η εν γράμμασιν εντετυπωμένη εις λίθους έγεινεν ένδοξος, ώστε οι υιοί Ισραήλ δεν ηδύναντο να ενατενίσωσιν εις το πρόσωπον του Μωϋσέως διά την δόξαν του προσώπου αυτού την μέλλουσαν να καταργηθή, πως η διακονία του Πνεύματος δεν θέλει είσθαι μάλλον ένδοξος; διότι αν η διακονία της κατακρίσεως ήναι δόξα, πολλώ μάλλον η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά την δόξαν….. (γ:12) Έχοντες λοιπόν τοιαύτην ελπίδα πολλήν παρρησίαν μεταχειριζόμεθα,….. (γ:17) Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα· και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία.


Τις παραπάνω αλήθειες, τις καταλαβαίνουμε όταν μιλάμε για τον Κύριο στους ανθρώπους!

Διάκονος = υπηρέτης.

ουχί του γράμματος: ο Μωσαϊκός νόμος, ήταν σκληρός.

Γαλ.γ:19 Διά τι λοιπόν εδόθη ο νόμος; Εξ αιτίας των παραβάσεων προσετέθη, εωσού έλθη το σπέρμα, προς το οποίον έγεινεν η επαγγελία, διαταχθείς δι' αγγέλων διά χειρός μεσίτου·

Ο νόμος είχε σκοπό να φανερώσει την αμαρτία, ήταν γεμάτος εντολές και απαγορεύσεις, ήταν παιδαγωγός.

Γέμιζε τον άνθρωπο με τη γνώση τι είναι αμαρτία, αλλά δν τον βοηθούσε να ξεφύγει από την αμαρτία (το ίδιο συμβαίνει πολλές φορές σήμερα).

Ρωμ.ζ:7-24

Η αμαρτία που κατοικεί μέσα μας μας εμποδίζει να κάνουμε το θέλημα του Θεού.

Ρωμ.η:1-4 Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος διά της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί, διά να πληρωθή η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα·

Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από το νόμο της αμαρτίας. Μετά, προχωράμε με έργα πίστης που μας ελευθερώνουν.

Ιωάν.ιδ:23,24 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου δεν φυλάττει· και ο λόγος, τον οποίον ακούετε, δεν είναι ιδικός μου, αλλά του πέμψαντός με Πατρός.

Η τήρηση των εντολών τώρα πλέον δεν είναι θέμα νόμου, αλλά αποτέλεσμα της αγάπης που είναι δύναμη.

Περπατώ κατά τη σάρκα = μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθραι, έριδες, ζηλοτυπίαι, θυμοί, μάχαι, διχοστασίαι, αιρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοι, και τα όμοια τούτων (Γαλ.ε:19-21).

Περπατώ κατά το Πνεύμα = αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια (Γαλ.ε:23).

Όπου λείπει το Πνεύμα, μυρίζει θάνατος, γιατί έρχεται ο νόμος (πολλές φορές και ανθρώπινος) που θανατώνει.

Εφεσ.γ:14-19 Διά τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανοίς και επί γης ονομάζεται, διά να δώση εις εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, να κραταιωθήτε εν δυνάμει διά του Πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπον, διά να κατοικήση ο Χριστός διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών, ώστε να δυνηθήτε, ερριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβητε μετά πάντων των αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσητε την αγάπην του Χριστού την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, διά να πληρωθήτε με όλον το πλήρωμα του Θεού.

Νύμφη και Νυμφίος = σχέση αγάπης.

Κολ.α:26 το μυστήριον, (ο Χριστός εις εσάς, η ελπίς της δόξης) το οποίον ήτο αποκεκρυμμένον από των αιώνων και από των γενεών, τώρα δε εφανερώθη εις τους αγίους αυτού,

Εβρ.γ:1 Όθεν, αδελφοί άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών τον Ιησούν Χριστόν,

Διακονούμε τον λόγο του Θεού, αγωνιζόμενοι να φέρουμε τον άνθρωπο στον Χριστό:

Β’ Κορ.γ:3 και φανερόνεσθε ότι είσθε επιστολή Χριστού, γενομένη διά της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχί με μελάνην, αλλά με το Πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχί εις πλάκας λιθίνας, αλλ' εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας.

Όχι κρατώντας ένα βιβλίο γεμάτο νόμους, αλλά αφήνοντας το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα σε κάθε καρδιά.

Προσπαθούμε να βάλουμε το πνεύμα του Ιησού Χριστού μέσα σε κάθε άνθρωπο:

Ρωμ.η:9 Σεις όμως δεν είσθε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοική εν υμίν. Αλλ' εάν τις δεν έχη το Πνεύμα του Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού.

Β’ Κορ.ιβ:16 Έστω όμως, εγώ δεν σας κατεβάρυνα, αλλά πανούργος ων, σας επίασα με δόλον.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, υπάρχει και η διδασκαλία του λόγου του Θεού για κάθε θέμα.

Πως θα γνωρίσουμε τον Θεό;

Ματθ.ια:27 Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του Πατρός μου· και ουδείς γινώσκει τον Υιόν ει μη ο Πατήρ· ουδέ τον Πατέρα γινώσκει τις ειμή ο Υιός και εις όντινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψη αυτόν.

   · Δεν μας στέλνει στην Δημιουργία (δύναμη, σοφία)

   · Δεν μας στέλνει στον νόμο (δικαιοσύνη)

  · Δεν μας στέλνει στην πρόνοια (τα μυστήρια της κυβέρνησής Του)

Αν έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε ποιος είναι και τι είναι ο Θεός, πρέπει να κοιτάξουμε τον Ιησού, γιατί Αυτός αποκαλύπτει τον Πατέρα!

Κολ.β:9 διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς,

Β’ Κορ.δ:6 Διότι ο Θεός ο ειπών να λάμψη φως εκ του σκότους, είναι όστις έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού διά του προσώπου του Ιησού Χριστού.

Ιωάν.ιδ:8-11 Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος· Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τόσον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα· και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα; Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί; τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ' εμαυτού δεν λαλώ· αλλ' ο Πατήρ ο μένων εν εμοί αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετέ μοι ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί· ει δε μη, διά τα έργα αυτά πιστεύετέ μοι.

Ιωάν.ιζ:3 Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν.

Καθένας έχει ανάγκη να εξετάσει την πραγματική κατάσταση της καρδιάς του ως προς τον Ιησού Χριστό.

Αυτό είναι το μυστικό της όλης υπόθεσης.

Αν η καρδιά δεν είναι αληθινή μπροστά Του, τίποτα δεν μπορεί να πηγαίνει καλά (σπίτι, δουλειά, υποθέσεις διάφορες, εκκλησία).

Α’ Κορ.ις:22 Όστις δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας ήναι ανάθεμα. Μαράν αθά.

Ο Παύλος είχε αγωνιστεί ενάντια σε πολλές πλάνες, αλλά δεν απαγγέλει κατηγορία ενάντια σε οποιαδήποτε πλάνη, αλλά ενάντια σ’ αυτούς που δεν αγαπάνε τον Ιησού!

Η αγάπη προς τον Χριστό, είναι το καλύτερο σωσίβιο εναντίον κάθε πλάνης και κακού.

Η διαθήκη του Χωρήβ: στηριζόταν στην υποτιθέμενη ικανότητα του ανθρώπου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Απέτυχε.

Η διαθήκη του Αβραάμ: στηριζόταν στην ικανότητα του Θεού να εκπληρώσεις τις υποσχέσεις Του. Δεν μπορούσε να αποτύχει πουθενά!

Οι Εβραίοι, στηριζόμενοι στο νόμο, ήταν αδύνατο να σταθούν μπροστά στον Θεό.

Όμως:

Εβρ.ι:19-23 Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να εισέλθωμεν εις τα άγια διά του αίματος του Ιησού, διά νέας και ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς διά του καταπετάσματος, τουτέστι της σαρκός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγαν επί τον οίκον του Θεού, ας πλησιάζωμεν μετά αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών κεκαθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένοι το σώμα με ύδωρ καθαρόν· ας κρατώμεν την ομολογίαν της ελπίδος ασάλευτον· διότι πιστός ο υποσχεθείς·

Πώς ζούμε τώρα σαν χριστιανοί;

Γαλ.β:19 Διότι εγώ διά του νόμου απέθανον εις τον νόμον, διά να ζήσω εις τον Θεόν.

Το να λέει κάποιος ότι ελευθερώθηκε από το νόμο με διαφορετικό τρόπο από αυτός που διδάσκει η Γραφή (θάνατος ως προς το νόμο, ζωή εν Χριστώ), αυτό δεν είναι χριστιανισμός, αλλά ελευθερία προς ακολασία.

Γαλ.ε:13 Διότι σεις, αδελφοί, προσεκλήθητε εις ελευθερίαν· μόνον μη μεταχειρίζεσθε την ελευθερίαν εις αφορμήν της σαρκός, αλλά διά της αγάπης δουλεύετε αλλήλους.

Γαλ.ε:1 Εν τη ελευθερία λοιπόν, με την οποίαν ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί, και μη υποβληθήτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας.