Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

Βλέπει μόνο τον Ιησού;
«Όταν ο Θεός μας κοιτάζει, βλέπει μόνο τον Ιησού, όχι τις αμαρτίες μας!» Πρέπει να σταματήσουμε τη χρήση αυτής της παραπειστικής φράσης γιατί είναι μόνο η μισή αλήθεια.

Αγαπητοί χριστιανοί, έχουμε μια τρομερή συνήθεια δημιουργίας πιασάρικων δηλώσεων που μας βολεύουν, αλλά δεν είναι Βιβλικές.

Για παράδειγμα: όταν ο Θεός με κοιτάζει, βλέπει μόνο τον Ιησού. Δεν βλέπει ούτε μια αμαρτία.


Αυτή η δήλωση είναι αληθινή μόνο με την νομική της έννοια. Όταν μπούμε στην αιωνιότητα, ο Θεός θα δει την δικαιοσύνη του Χριστού που μας καλύπτει:

Α’ Ιωάν.γ:2 Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι.

Ρωμ.η:1 Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα.

Αλλά αυτή η «νομική θέση» δεν κρύβει τις αμαρτίες μας από τον Θεό. Αυτός πάντα ήταν και πάντα θα είναι παντογνώστης.

Βλέπει τις αμαρτίες μας και περιμένει από εμάς να μετανοήσουμε και να τακτοποιηθούμε γιατί αυτό θα μας ολοκληρώσει, και θα μας φέρει ειρήνη και χαρά:

Φιλ.γ:12,13 Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγεινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, διά το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμαυτόν ότι έλαβον αυτό· αλλ' εν πράττω· τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος

Ρωμ.η

Ρωμ.ιβ:1,2 Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.

Η Βίβλος μας δόθηκε γιατί είναι «ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν» των αμαρτιών που ο Θεός βλέπει σ’ εμάς (Β’ Τιμ.γ:16-17).

Ο Ιησούς λέει, «Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω· γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον» (Αποκ.γ:19).