Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Ο Θεός αλλάζει γνώμη;
Η Γραφή λέει ότι ο Θεός δεν αλλάζει γνώμη και λέει επίσης ότι αλλάζει γνώμη.

Ο Θεός δεν αλλάζει γνώμη:

Μαλ.γ:6 Διότι εγώ είμαι ο Κύριος· δεν αλλοιούμαι· διά τούτο σεις, οι υιοί του Ιακώβ, δεν απωλέσθητε.

Ιακ.α:17 Πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλοίωσις ή σκιά μεταβολής.


Αριθ.κγ:19 ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευσθή, ούτε υιός ανθρώπου να μεταμεληθή· αυτός είπε και δεν θέλει εκτελέσει; ή ελάλησε και δεν θέλει εμμείνει;

Ο Θεός ξέρει τι θα συμβεί πριν συμβεί. Βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Δεν έχει λόγο να αλλάξει γνώμη. (1)

Ωστόσο, αρκετές γραφές φαίνεται να αντικρούουν αυτή την αλήθεια. Για παράδειγμα, ο Θεός είπε ότι θα κατέστρεφε την Νινευή, αλλά φαίνεται ότι «μετεμελήθη ο Θεός» (Ιωνάς γ:10). (2)

Εδώ είναι το κλειδί: οι περισσότερες προειδοποιήσεις και υποσχέσεις είναι υπό όρους.

Ο Θεός δεν άλλαξε την υπόσχεσή Του να καταστρέψει την αμετανόητη Νινευή. Σίγουρα θα το είχε κάνει.

Αλλά οι Νινευίτες μετανόησαν και η προειδοποίηση δεν ίσχυε πλέον. Έγιναν αποδέκτες της αμετάβλητης υπόσχεσης του Θεού να συγχωρέσει και να δείξει έλεος σε όσους στρέφονται προς Αυτόν (Ιερ.ιη:7-10).

Με τον ίδιο τρόπο, ο Θεός προειδοποιεί κάθε άνθρωπο ότι θα πάει στην κόλαση επειδή όλοι έχουμε αμαρτήσει και «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμ.γ:23, Ρωμ.ς:23).

Αλλά όταν μετανοούμε και στρεφόμαστε στον Χριστό, αυτή η προειδοποίηση δεν ισχύει πλέον (Ιωάν.γ:16).

Ο Θεός δεν αλλάζει γνώμη. Η οργή Του εναντίον των κακών μένει σταθερή (Ιωάν.γ:36). Αλλά και το έλεός Του προς τον πιστό, επίσης μένει σταθερό.

Εξαρτάται!
---------------

(1) Τι γίνεται με τους νόμους και τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης που δεν ισχύουν πλέον;

Κι αυτοί, δεν έχουν να κάνουν με τον Θεό που αλλάζει γνώμη. Κάποιοι από αυτούς τους νόμους δόθηκαν για το έθνος του Ισραήλ για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην ιστορία. Και κάποιοι από αυτούς τους νόμους εκπληρώθηκαν στον Χριστό.

Επιπλέον, ο Θεός «επέτρεπε» κάποια πράγματα κάτω από την Παλαιά Διαθήκη που δεν ήταν μέρος του τέλειου σχεδίου Του, αλλά δεν άλλαξε γνώμη για το τι είναι καλύτερο για τον άνθρωπο.

(2) Ξέρεις γιατί ο Ιωνάς προσπάθησε να το σκάσει;

Ιων.δ:2 Και προσηυχήθη προς τον Κύριον και είπεν, Ω Κύριε, δεν ήτο ούτος ο λόγος μου, ενώ έτι ήμην εν τη πατρίδι μου; διά τούτο προέλαβον να φύγω εις Θαρσείς· διότι εγνώριζον ότι συ είσαι Θεός ελεήμων και οικτίρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών διά το κακόν.