Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Ματθαίος ς:19

Η φωτογραφία δείχνει το μεγαλύτερο χαρτονόμισμα που τυπώθηκε ποτέ 
στην Ελλάδα:100 δισεκατομμύρια δραχμές. 
Κυκλοφόρησε στις 3 Νοεμβρίου 1944, αλλά λόγω του υπερπληθωρισμού, 
η πραγματική του αξία ήταν αμελητέα ....