Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκάλυψη κβ:14 Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, διά να έχωσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι διά των πυλώνων εις την πόλιν.

Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού

Το κριτικό κείμενο λέει «μακάριοι οι πλύνοντες τας στολάς αυτών». Και πάλι θέλει να μας δείξει ότι εξαρτάται από τις αποφάσεις και εκλογές που θα κάνουμε στη ζωή μας, εάν θα ανήκουμε σ’ αυτή την αιώνια πόλη. Γι’ αυτό λέει να πλύνουμε τις στολές μας, και αυτό θα γίνει μόνον με το αίμα του Ιησού Χριστού, με το να πάρουμε την απόφαση να αποχωριστούμε τελείως από τον κόσμο, με το να πάρουμε τη ζωή Του, τη δύναμή Του, και την αγάπη Του μέσα μας, και με το να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, ζώντας κατά πάντα μια άγια ζωή.


Όσο αφορά στη φράση που αναφέρει το κριτικό κείμενο «Μακάριοι οι πλύνοντες τας στολάς αυτών», το κείμενο δίνει βαθμό βεβαιότητας μαρτυρίας «β», δηλαδή 80%, αρκετά υψηλός βαθμός βεβαιότητας, ότι αυτή η φράση είναι η σωστότερη. Την αναφέρουν ο κώδικας Αλεφ, ο Αλφα, και ορισμένοι εκκλησιαστικοί πατέρες, οι οποίοι αναφέρουν αυτό το εδάφιο. Όσον αφορά στη φράση «Μακάριοι οι πράτοντες τας εντολάς αυτού», αναφέρεται από ορισμένους εκκλησιαστικούς πατέρες, οι οποίοι έζησαν γύρω στο 200 μ.Χ.

Αποκάλυψη κβ: 15 Έξω δε είναι οι κύνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι στη νέα γη θα υπάρχει αμαρτία και μάγοι και ειδωλολάτρες και πόρνοι και φονείς, γιατί διαβάσαμε στη Β΄ Πετρ.γ:13 ότι προσμένουμε νέο ουρανό και νέα γη όπου θα κατοικεί δικαιοσύνη.

Όλοι αυτοί οι ασεβείς και οι αμαρτωλοί δεν θα πάνε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά θα αποχωριστούν αιώνια από την παρουσία Του. Εκείνο που θέλει να τονίσει εδώ ο λόγος του Θεού είναι ότι πρέπει συνεχώς να ζούμε μια άγια ζωή ώστε να μπούμε σ’ αυτή την πόλη, διαφορετικά δεν θα έχουμε αιώνια ζωή. Στο προηγούμενο εδάφιο (14) μας είπε ότι αυτοί που πράττουν τις εντολές του Θεού και έχουν πλύνει τις στολές τους με το αίμα του Αρνίου, θα έχουν εξουσία στο δένδρο της ζωής και θα εισέλθουν δια των πυλώνων στην πόλη. Αυτοί μόνο που έχουν κερδίσει την αιώνια ζωή θα μπουν στην πόλη. Και είδαμε στα προηγούμενα εδάφια ότι υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι, που κατοικούσαν μέσα σ’ αυτή την πόλη. Υπήρχαν και άλλοι που έφεραν τη δόξα και την τιμή σ’ αυτήν.

Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι βρίσκονται έξω από αυτή τη βασιλεία της αιώνιας ζωής ονομάζονται «κύνες». Οι κύνες θεωρούνταν ακάθαρτα ζώα στον Ισραήλ. Επομένως σύμφωνα με αυτό το χαρακτηρισμό, πρόκειται για ανθρώπους που είναι ακάθαρτοι στα μάτια του Θεού.

Επίσης ονομάζονται «μάγοι». Μάγοι είναι αυτοί που έχουν να κάνουν με τη χρήση ναρκωτικών. Πρόκειται γι’ αυτούς που ήταν αναμεμιγμένοι με την μαγεία, την ψευδοθρησκεία και με τη λατρεία των ειδώλων.

«Πόρνοι». Πρόκειται για γενικό όρο, που δεν εννοεί μόνο την πορνεία, αλλά κάθε είδους παράνομη πράξη σεξουαλικής διαστροφής, κάθε αμαρτία σεξουαλικής μορφής.

«και πάς ο αγαπών και πράττων το ψεύδος».

Η λέξη «αγαπών» στο κριτικό κείμενο είναι «φυλών», και έχει την έννοια «τρέφω μεγάλη στοργή για κάτι» ή «τοποθετώ σε πολύ μεγαλύτερη αξία από κάθε τι άλλο». Αυτοί οι άνθρωποι υπεραγαπούν το ψέμα για το πως τους κάνει να αισθάνονται και για την ευχαρίστηση που παίρνουν από αυτό.

Αυτό σημαίνει ότι το έχουν αγκαλιάσει σαν καλό φίλο ή σύντροφο. Και το θεωρούν σωτηρία τους και χαρά τους και μόνον αυτό εμπιστεύονται.  Γι’ αυτούς το ψέμα είναι όλος ο κόσμος. Σκοπός τους είναι η απάτη και το ψέμα. Και λέει ότι όποιος αγαπά και πράττει το ψέμα και την απάτη, δεν θα έχει μέρος σ' αυτή την αιώνια βασιλεία. Στην Α’ Ιωάνν.β:15-17 ο Ιωάννης λέει: «Μη αγαπάτε τον κόσμον, μηδέ τα εν τω κόσμω διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός, και η αλαζονεία του βίου, δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ' είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού όστις πράττει το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα». Δεν πρέπει λοιπόν να αγαπάμε το φρόνημα του κόσμου, αλλά να εξέλθουμε από αυτό και να αποχωριστούμε. Όλος ο κόσμος εν τω πονηρώ κείται. Κι εμείς καλούμαστε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μόλυσμα σαρκός και πνεύματος και να ζήσουμε άγια για τον Κύριο.

Ο περισσότερος κόσμος σήμερα είναι αναμιγμένος με το ψέμα και την απάτη. Ακόμη και αυτοί που θεωρούνται ηθικοί και τίμιοι. Κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εφ’ όσον δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν Τον εμπιστεύονται στη ζωή τους, αγαπούν και πράττουν το ψεύδος.

Αποκάλυψη κβ:16 Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός'.

«Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου».

Αποκ.α:1 Εδώ μας είχε πει πάλι ότι αυτή την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού τη φανέρωσε ο Θεός στον Ιωάννη αποστέλλοντας τον άγγελο Του. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι λέει «και εφανέρωσεν αυτά αποστείλας δια του αγγέλου αυτού εις τον δούλον αυτού Ιωάννην». Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς έστειλε αυτό τον άγγελο. Και πάλι εδώ βλέπουμε τον Ιησού σαν τον Θεό να δίνει αυτή την αποκάλυψη στον Ιωάννη.

«Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαυίδ».

Ο Ιησούς σαν άνθρωπος είναι το γένος του Δαυίδ. Σαν ο Θεός είναι η ρίζα του Δαυίδ.

Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Ιησούς δίνει αυτή την αποκάλυψη, και μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν άγγελο για να δείξει αυτά τα πράγματα στους δούλους Του. Είναι ο μόνος, που τη δίνει, και γι’ αυτό μιλάει ελεύθερα, γιατί τα πάντα προέρχονται και εξαρτώνται από αυτόν.

Αποκάλυψη κβ:17 Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής.

«Και το Πνεύμα και η Νύμφη λέγουσιν, ελθέ».

Μπορούμε να πούμε ότι το Πνεύμα μέσω της Νύμφης λέει τώρα, ελθέ. Παρατηρούμε ότι το «ελθέ» είναι στον ενικό αριθμό. Αυτό δείχνει ότι πρόκειται για προσωπική πρόσκληση κάθε ανθρώπινης καρδιάς ατομικά. Ο Θεός ασχολείται με κάθε άνθρωπο ιδιαίτερα και καλεί άτομα.

Και η Νύμφη δια μέσου των αιώνων λέει, Ελθέ. Πάντα υπήρχε μαρτυρία για το όνομα του Ιησού Χριστού. Πάντα υπήρχαν εργάτες του Θεού που καλούσαν τις ψυχές των ανθρώπων σε μετάνοια. Και σήμερα η Νύμφη επαναλαμβάνει και λέει, ελθέ. Και αυτή η πρόκληση σωτηρίας προς τους αμαρτωλούς θα αυξάνεται και θα εντείνεται καθώς θα πλησιάζουμε στην ημέρα που ο Κύριος θα έρθει να πάρει την εκκλησία Του.

«και όστις ακούη ας είπη. Ελθέ».

Αυτό σημαίνει ότι όποιος ακούει με πνευματικά αυτιά. Όποιος ακούει και παίρνει αυτή την αποκάλυψη μέσα στην καρδιά του. Αυτός θα διακηρύξει τη σωτηρία του Χριστού και θα καλέσει και άλλους να ετοιμαστούν. Θα τους βοηθήσει να ετοιμαστούν εφ’ όσον αυτή η αποκάλυψη είχε επίδραση μέσα στην καρδιά του, και θα μεταφέρει αυτή την αποκάλυψη, ώστε και αυτοί με την σειρά τους να καλέσουν άλλους.

«Και όστις διψά, ας έλθη».

Όλοι οι άνθρωποι διψούν κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κανείς όμως δεν αντιλαμβάνεται για ποιο πράγμα διψούν πραγματικά. Όταν το αντιληφθούν και είναι ειλικρινείς με τους εαυτούς τους, θα καταλάβουν ότι είναι ο Θεός Εκείνος για τον οποίο διψούν, και τότε θα έλθουν με ειλικρινή μετάνοια και πίστη σ’ Αυτόν.

«Και όστις θέλει ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής».

Το ύδωρ της ζωής δίνεται δωρεάν. Απλώς πρέπει να απλώσουμε το χέρι και να το πάρουμε δια πίστεως. Και το παίρνουμε όταν με πλήρη πίστη και αφιέρωση παραδοθούμε στον Θεό. Μπορούμε να λάβουμε από τώρα το νερό της ζωής δωρεάν, και καθώς παίρνουμε από αυτό, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι να λαμβάνουμε αιωνίως και να πίνουμε από αυτό το νερό της ζωής. Από τώρα έχουμε αιώνια ζωή δια της πίστεως, και καθώς συνεχίζουμε να βαδίζουμε δια πίστεως, θα φτάσουμε εκεί, στη Βασιλεία του Θεού.

Αποκάλυψη κβ:18,19 Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· Εάν τις επιθέση εις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσει εις αυτόν τας πληγάς τας γεγραμμένας εν τω βιβλίω τούτω· και εάν τις αφαιρέση από των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της αγίας και των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω.

«και εάν τις αφαιρέση από των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της αγίας και των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω».

Πρόκειται για τρομερή κρίση. «Μην προσθέσεις και μην αφαιρέσεις από αυτό το βιβλίο της προφητείας». Αυτό οπωσδήποτε ήταν μια μεγάλη προειδοποίηση και ένα τρομερό εμπόδιο σε όλους αυτούς οι οποίοι θα ήθελαν να έλθουν αργότερα και να πουν, «να, η πρόσθετη αποκάλυψη του Ιωάννη», και έτσι να γράψουν ένα καινούριο απόκρυφο βιβλίο. Ο Θεός όμως λέει να μην προσθέσει ούτε να αφαιρέσει κανείς από αυτό το βιβλίο της προφητείας. Ήθελε αυτή η αποκάλυψη να μείνει καθαρή, ακριβής και πλήρης. Σ’ αυτή περιλαμβάνονται όσα ο Θεός ήθελε να υπάρχουν στην προφητεία, και όσα έχει ανάγκη ο λαός Του για να ζήσει μαζί Του και να φτάσει στην παρουσία Του.

Οι λόγοι της προφητείας του βιβλίου τούτου αναφέρονται κυρίως στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Όμως με μια ευρύτερη έννοια, μπορούμε να το πάρουμε ότι εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, γιατί ο Θεός γνώριζε ότι όλα τα βιβλία της Γραφής θα ήταν ένα, και θα αποτελούσαν το θεόπνευστο λόγο Του. Αυτός τα έγραψε. Και είναι σαν να έγραψε ένα μεγάλο βιβλίο και αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο όχι μόνο της Αποκάλυψης, αλλά ολόκληρης της Αγίας Γραφής. Ο προφητικός χαρακτήρας υπάρχει σε ολόκληρη τη Βίβλο.

Αποκάλυψη κβ:20 Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· Ναι, έρχομαι ταχέως. Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού.

Ο Ιησούς είναι Αυτός που μαρτυρεί αυτά τα πράγματα. Και είναι ο Ιησούς Αυτός που έρχεται. Και ο Ιωάννης απαντά, «Αμήν, ναι, έτσι ας γίνει, έλα Κύριε Ιησού».

Παρά τις πληγές και την οργή του θυμού του Θεού που θα εκχυθεί πάνω στη γη, πάνω στους απίστους και ασεβείς, ο Θεός θα έχει μια Νύμφη. Θα έχει ένα λαό άγιο για τον Εαυτό Του. Γι’ αυτό μας δημιούργησε και πρόκειται να δοξαστεί σ’ όλους τους αιώνες από τους αγίους Του. Ο Θεός πρόκειται να έχει ένα λαό που θα Τον λατρεύει και θα Τον αγαπά. Βλέποντας ο Ιωάννης όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία πρόκειται να λάβουν χώρα ταχέως, η μόνη αντίδραση του ήταν να πει «Αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού».

Αποκάλυψη κβ:21 Ή χάρις του κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μετά πάντων ημών, Αμήν».

Και κλείνει ο Ιωάννης γράφοντας προς όλους τους αγίους όλων των αιώνων. Αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο και για μας.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ