Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Γιατί εμείς υποφέρουμε για τις αμαρτίες του Αδάμ;Ιερ.θ:24 ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιών έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γής· επειδή εις ταύτα ευαρεστούμαι, λέγει Κύριος.

Ο Θεός είναι δίκαιος, ο Αδάμ ήταν το κεφάλι μας.

Έχεις ποτέ αναρωτηθεί γιατί ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή τιμωρήθηκε για την αμαρτία του Αδάμ; Υποφέρουμε για κάτι που δεν κάναμε.


Αυτό έγινε, επειδή ο Αδάμ ήταν ο «αντιπρόσωπός» μας (Ρωμ.ε:12-15).

Όταν ο Θεός δοκίμασε τον Αδάμ, δοκίμαζε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος (Ρωμ.ε:12).

Παρά το γεγονός ότι η Βίβλος δεν το λέει συγκεκριμένα αυτό, πιστεύω ότι θα είχαμε κάνει ακριβώς ό, τι έκανε Αδάμ αν ήμασταν στη θέση του.

Οφείλω να ομολογήσω, ότι είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πλήρως αυτή την έννοια, αλλά μπορούμε να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη του Θεού.

Ιερ.θ:24 εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιών έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γής· επειδή εις ταύτα ευαρεστούμαι, λέγει Κύριος.

Μόνο μια φορά ο Θεός τιμώρησε έναν αθώο άνθρωπο:

Ο Ιησούς ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν Ησ.νγ:5

Και τα καλά νέα:

«καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χοϊκού, θέλομεν φορέσει και την εικόνα του επουρανίου» Α’ Κορ.ιε:45-49