Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

ΦΥΛΛΑΔΙΑ - Οι διδασκαλίες των αποστόλων

Ούτως είναι γεγραμμένον, και ούτως έπρεπε να πάθη ο Χριστός, και να αναστηθή εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινομένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σείς δε είσθε μάρτυρες τούτων. Και ιδού, εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ' υμάς σεις δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους. (Λουκ.κδ:46-49).
Αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθει το Αγιον Πνεύμα εφ' υμάς και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία, και έως εσχάτου της γής (Πράξ.α:8).
Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος (Πράξ.β:38).
Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν (Πράξ.δ:12).
Καθώς προείπομεν και τώρα πάλιν λέγω, εάν τις σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίον παρελάβετε, ας ήναι ανάθεμα (Γαλ.α:9).
Εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού (Εφεσ.β:20).
Καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος εις Μακεδονίαν, να προσμείνης εν Εφέσω, διά να παραγγείλης εις τινας να μη ετεροδιδασκαλώσι (Α' Τιμ.α:3).
Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, πρός έλεγχον, πρός επανόρθωσιν, πρός εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης (Β' Τιμ.γ:16).

                          Πρόλογος
Αυτές οι γραμμές γράφτηκαν και δημοσιεύονται με ειλικρινή προσευχή για να δυναμώσουν και να στερεώσουν τον πιστό, αλλά και να διαφωτίσουν τις χιλιάδες μπλεγμένες και συγχυσμένες ψυχές που ειλικρινά ζητάνε να βρουν μια άκρη μέσα στο λαβύρινθο των ανθρώπινων παραδόσεων. Να βρουν την αληθινή διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Με ειλικρίνεια προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να κάνει χάρη για να μπορέσει ο κάθε αναγνώστης να δεχτεί την αλήθεια όπως είναι εν Χριστώ Ιησού.
Εμείς σίγουρα δεν θέλουμε να χάσουμε τον ουρανό. Ας προσέξουμε τα λόγια του προφήτη:
"Ούτω λέγει Κύριος Στήτε επί τας οδούς, και ιδέτε, και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εις τας ψυχάς σας" (Ιερ.ς:16).

Η διδασκαλία των αποστόλων σχετικά με .....................

.....Την Αγία Γραφή
Η Βίβλος είναι ο Θεόπνευστος λόγος του Θεού, όπου μπορούμε να βρούμε την αληθινή ιστορία της δημιουργίας του ουρανού, της γης και του ανθρώπινου γένους. Ακόμα περιέχει σωστές προφητείες για τις μέρες που πρόκειται να έλθουν σχετικά με τον ουρανό, τη γη και τον προορισμό του ανθρώπου. Επιπλέον, δεν υπάρχει σωτηρία έξω απ' ότι είναι γραμμένο μέσα στις σελίδες της!

.....Το Θεό
Υπάρχει μόνο ένας Θεός (Δευτ.ς:4). Αυτός είναι ο Δημιουργός του ουρανού, της γης και όλων των ζώντων. Έχει φανερώσει τον Εαυτό του στο ανθρώπινο γένος σαν ο Πατέρας (Δημιουργός), σαν Υιός (Σωτήρας) και σαν 'Αγιο Πνεύμα.

.....Τον Πατέρα
Ο Θεός είναι Πνεύμα (Ιωάν.δ:24). Είναι ο Αιώνιος, ο Δημιουργός των πάντων και ο Πατέρας της ανθρωπότητας που δημιούργησε. Αυτός είναι ο Πρώτος και ο Έσχατος και εκτός Αυτού δεν υπάρχει άλλος Θεός (Ησαΐας μδ:6).
Πρό Αυτού άλλος Θεός δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει μετά απ' Αυτόν (Ησαΐας μγ:10).

.....Τον Υιό
Ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού ως προς την ανθρώπινη φύση Του (Ρωμ.α:3) αλλά και ο Ίδιος ο Θεός ως προς τη θεϊκή Του φύση (Ματθ.α:23). Ο Ιησούς είναι ο Χριστός (Ματθ.ις:16). είναι ο Θεός μεθ' ημών (Ματθ.α:23), είναι ο λόγος του Θεού που έγινε σάρκα (Ιωάν.α:1-14), είναι ο Θεός που φανερώθηκε εν σαρκί (Α'Τιμ.γ:16), είναι ο Ων, ο Ην και ο Ερχόμενος ο Παντοκράτωρ (Αποκ.α:8), είναι ο ισχυρός Θεός, ο αιώνιος Πατέρας, άρχοντας ειρήνης (Ησαΐας θ:6).
Ο ίδιος ο Ιησούς είπε για τον εαυτό του: "Οστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα" (Ιωάν. ιδ:7-11) και "Εγώ και ο Πατήρ έν είμεθα" (Ιωάν.ι:30).
Χρειαζόταν να χυθεί αίμα για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του κόσμου (Εβρ.θ:22), όμως ο Θεός, ο Πατέρας, είναι Πνεύμα και δεν έχει αίμα για να χύσει. Γι' αυτό γέννησε από τον Εαυτό του τον άνθρωπο Ιησού Χριστό - μέσω της παρθένου Μαρίας - μέσα στον οποίο κατοίκησε πλήρως για να μπορέσει να μας πλησιάσει και να μας σώσει. Γι' αυτό στον Ησαΐα μγ:11 λέγει "Εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει".

.....Το Αγιο Πνεύμα
Το 'Αγιο Πνεύμα δεν είναι κάποιο τρίτο πρόσωπο μέσα στη θεότητα, αλλά μάλλον είναι το Πνεύμα του Θεού (του Δημιουργού), είναι το Πνεύμα που ανάστησε το Χριστό. Το 'Αγιο Πνεύμα έρχεται και κατοικεί στις καρδιές και στις ζωές αυτών που πιστεύουν και υπακούνε το Ευαγγέλιο σαν παρηγορητής, και φύλακας (Ιωάν.ιδ:16-26 & Ρωμ.η:9-11).

.....Την αμαρτία
Αμαρτία είναι η παράβαση του νόμου, ή των εντολών του Θεού (Α' Ιωάν.γ:4). Τα αποτελέσματα της αμαρτίας έχουν επηρεάσει όλο το ανθρώπινο γένος από Αδάμ μέχρι σήμερα (Ρωμ.γ:23). Ο μισθός της αμαρτίας είναι αιώνιος θάνατος (Ρωμ.ς:23 & Αποκ.κ:14) για όλους όσους αρνούνται να δεχτούν τη σωτηρία όπως δίδεται μέσα από το λόγο του Θεού.

.....Τη σωτηρία
Σωτηρία είναι η απελευθέρωση απ' όλες τις αμαρτίες και τις αδικίες δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Η εμπειρία της σωτηρίας σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη συνίσταται από μετάνοια ως προς την αμαρτία, βάπτισμα στο νερό στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού για την άφεση των αμαρτιών, και βάπτισμα στο Πνεύμα το 'Αγιο. Μετά, ο πιστός πρέπει να ζει μια άγια ζωή με φόβο Θεού (Πράξ.β:36-41).

.....Το βάπτισμα στο νερό
Το βάπτισμα στο νερό είναι ένα βασικό μέρος της σωτηρίας σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη και όχι απλά μια συμβολική τελετή. Είναι μέρος της εισόδου στη Βασιλεία του Θεού και ως εκ τούτου δεν είναι απλά ένα έργο για να γίνεις μέλος κάποιας συνάθροισης (Ιωάν. γ:5 Γαλ.γ:27).

.....Τον τρόπο του βαπτίσματος
Το βάπτισμα στο νερό πρέπει να γίνεται μόνο με καταβύθιση. Ο απόστολος Παύλος είπε: «Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού (του Χριστού) διά του βαπτίσματος....» (Ρωμ.ς:4) δες ακόμα και Κολ.β:12. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι μετά που ο Χριστός βαπτίστηκε, «ανέβηκε από του ύδατος» (Μάρκ.α:10). Ο Φίλιππος μαζί με τον ευνούχο «κατέβησαν εις το ύδωρ» (Πράξ.η:38-39).
Ο θάνατος, η ταφή και η ανάσταση του Χριστού, εφαρμόζονται στη δική μας ζωή μόνο όταν γευόμαστε τη σωτηρία κατά το πρότυπο της Καινής Διαθήκης: «Μετανοήσατε [θάνατος ως προς την αμαρτία] και ας βαπτισθή [ταφή] έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος [ανάσταση]» (Πράξ.β:38 & Ρωμ.ς:1-7, η:2). Το νηπιοβάπτισμα, το να ρίξεις λίγο νερό πάνω σε κάποιον δε στέκουν μέσα στο λόγο του Θεού, αλλά είναι απλά ανθρώπινες παραδόσεις.

.....Το όνομα στο οποίο πρέπει να βαπτιζόμαστε
Το όνομα στο οποίο πρέπει να βαπτιζόμαστε είναι κάτι πολύ σημαντικό, κι αυτό είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Η τελευταία εντολή του Ιησού στους μαθητές Του ήταν: «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Ματθ.κη:19). Θα πρέπει να προσέξουμε ότι ο Ιησούς είπε στο όνομα [ενικός] και όχι στα ονόματα.
Οι απόστολοι κατάλαβαν ότι αυτό το όνομα είναι Ιησούς, και γι' αυτό από τη μέρα που ιδρύθηκε η εκκλησία του Θεού - την ημέρα της Πεντηκοστής - μέχρι το τέλος της διακονίας τους βάπτιζαν όλα τα έθνη (Εβραίους-Πράξ.β:38, Σαμαρείτες-Πράξ.η:16, Εθνικούς-Πράξ.ιθ:5) στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στην πραγματικότητα το όνομα του Ιησού είναι αυτό που έχει δοθεί για να σωθούμε. «Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξ.δ:12).

.....Το βάπτισμα στο 'Αγιο Πνεύμα
Αυτό το πνευματικό βάπτισμα είναι απαραίτητο για να μπει κάποιος στη βασιλεία του Θεού (την εκκλησία του Θεού, τη νύμφη του Χριστού) και βεβαιώνεται με την ομιλία ξένων γλωσσών καθώς το Πνεύμα δίδει (Πράξ.β:4).
Ήταν προφητεμένο από τον Ιωήλ (β:28-29) και τον Ησαΐα (κη:11), ειπώθηκε από τον Ιωάννη το Βαπτιστή (Ματθ.γ:11) και το υποσχέθηκε ο ίδιος ο Ιησούς στους μαθητές Του (Ιωάν.ιδ:26 & ιε:26). Το Πνεύμα το 'Αγιο εκχύθηκε για πρώτη φορά τη μέρα της Πεντηκοστής στους Εβραίους (Πράξ.β:1-4) μετά στους Σαμαρείτες (Πράξ.η:17) και αργότερα στους Εθνικούς (Πράξ.ι:44-46 & ιθ:6). «Διότι πρός εσάς είναι η επαγγελία και πρός τα τέκνα σας, και πρός πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών» (Πράξ.β:39).

.....Τις ξένες γλώσσες
Το να μιλάς σε ξένες γλώσσες, σημαίνει να μιλάς υπερφυσικά σε μια άγνωστη γλώσσα, καθώς το Πνεύμα σου δίδει να λαλείς. Τις γλώσσες μπορούμε να τις χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες: (1) σαν το σημείο ότι έλαβες το Πνεύμα το 'Αγιο, (2) προσευχή σε άγνωστες γλώσσες, (3) το χάρισμα των γλωσσών μαζί με ερμηνεία.

.....Τον αγιασμό
Αφού σωθούμε από την αμαρτία με το αίμα του Ιησού Χριστού, μετά καλούμαστε να «υπάγομε, και εις το εξής να μην αμαρτάνομε» (Ιωάν.η:11).
Καλούμαστε να ζήσουμε «σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς εν τω παρόντι αιώνι» (Τίτος β:12) έχοντας υπόψη μας ότι χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει το Θεό (Εβρ.ιβ:14).
Πρέπει να παραστήσουμε τους εαυτούς μας άγιους μπροστά στο Θεό (Ρωμ.ιβ:1), να καθαριστούμε από κάθε μόλυσμα σαρκός και πνεύματος (Β' Κορ.ζ:1), και να αποχωριστούμε από κάθε κοσμικότητα (Ιάκ.δ:4).
Κανείς δε μπορεί να ζήσει μια άγια ζωή με δική του δύναμη, παρά μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. «Αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Αγιον Πνεύμα εφ' υμάς» (Πράξ.α:8).

.....Τη θεία θεραπεία
Ο Θεός έχει φανερώσει τον Εαυτό του ανά τους αιώνες μέσα από θαυμαστές θεραπείες και έχει φροντίσει ιδιαίτερα για την περίοδο της χάρης να θεραπεύει όλους όσους έρχονται σ' Αυτόν με πίστη και υπακοή. Η θεία θεραπεία αγοράστηκε για μας με το αίμα του Ιησού Χριστού, και ιδιαίτερα με τις πληγές Του (Ησαΐας νγ:5 Ματθ.η:16-17 Α' Πέτρ.β:24).
Ο Ιησούς όπου κι αν πήγαινε θεράπευε τους αρρώστους (Ματθ.δ:23-24), και διέταξε τους μαθητές Του να κάνουν το ίδιο (Ματθ.ι:8). Αυτός είπε γι' αυτούς που θα πιστεύουν στο Ευαγγέλιο ότι: «Επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι» (Μάρκ.ις:18). Θεραπείες και θαύματα ακολουθούσαν τους μαθητές όπου κήρυτταν το ευαγγέλιο.
Δεν υπάρχει αρρώστια ή ασθένεια που να είναι δύσκολη για το Θεό. Ο καθένας από μας, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας μπορούν να θεραπευτούν με τη δύναμη του Θεού.
«Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ' αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου. Και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν. Και αμαρτίας αν έπραξε, θέλουσι συγχωρηθή εις αυτόν. Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας, και εύχεσθε υπέρ αλλήλων διά να ιατρευθήτε» (Ιάκ.ε:14-16).

.....Την Αρπαγή
«Διότι τούτο σας λέγωμεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Α'Θες.δ:15-17).
«Ο είς παραλαμβάνεται, και ο άλλος αφίνεται» (Λουκ.ιζ:36).
Θα είμαστε έτοιμοι;
Τα σημεία του ερχομού του Κυρίου είναι παντού. Οι κακοί καιροί είναι ακριβώς μπροστά μας, οι άνθρωποι με μορφή ευσέβειας αρνούνται τη δύναμη του Θεού. Η κοινωνία και η πολιτική έχουν διαφθαρεί, οι καρδιές των ανθρώπων είναι γεμάτες υπερηφάνεια, βλασφημία, οι άνθρωποι είναι ανάγιοι, άσπλαχνοι, συκοφάντες, ακρατείς, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι (Β' Τιμ.γ:1-13). Όλα αυτά, μαζί με τα πλήθη που τρέχουν εδώ κι εκεί, την αύξηση της γνώσης (Δανιήλ ιβ:14), το διωγμό των Εβραίων και την επιστροφή τους στην Παλαιστίνη (Λουκ.κα:24), είναι καταπληκτικά σημεία ότι η επιστροφή του Ιησού διαγράφεται σύντομα.
Πόλεμοι, φήμες για πολέμους, λιμοί, σεισμοί, καταιγίδες, πλημμύρες, στενοχώρια των εθνών, απορία, οι καρδιές των ανθρώπων αποψυχούν για τα επερχόμενα δεινά, όλα αυτά δείχνουν και προειδοποιούν σοβαρά ότι ο Κύριος έρχεται (Ματθ.κδ:6 & Λουκ.κα:25-28).
«Ετοιμάσθητι να απαντήσης τον Θεό σου» (Αμώς δ:12).

.....Την Ανάσταση
«Και θέλουσι εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα, εις ανάστασιν κρίσεως» (Ιωάν.ε:29).
Δες ακόμα Ιωάννης ς:54 και Λουκάς ιδ:14.
Μιλώντας για την ανάσταση ο Ιησούς αναφέρθηκε σε ανάσταση ζωής και σε ανάσταση κρίσης.
Α' Κορ.ιε:12-35 Ο διάβολος δεν θέλει το Χριστό αναστημένο γιατί έτσι είμαστε με τις αμαρτίες μας και ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αντίθετα, η ανάσταση μας δικαιώνει.
Στο Δανιήλ ιβ:2 βλέπουμε ότι υπάρχει ανάσταση ζωής και ανάσταση καταισχύνης.
Αποκάλυψη κ:4,5 Οι ψυχές των πεπελεκισμένων που αναφέρει στο εδ.4 είναι οι δύο Μάρτυρες, η εκκλησία της Λαοδίκειας. Στο εδ.5 λέει ότι μέσα στη χιλιετηρίδα δε γίνεται καμία ανάσταση. Όσοι αναστηθούν μέχρι τότε, λογίζονται σαν «πρώτη ανάσταση» και είναι μακάριοι και άγιοι. Η πρώτη ανάσταση δεν είναι ΜΙΑ ανάσταση, ούτε είναι πρώτη χρονικά. Αναφέρεται στην ποιότητα, γιατί ανασταίνονται μόνο δίκαιοι.
Ιωάννης ε:28 Όσοι ανασταίνονται πριν τη χιλιετηρίδα είναι δίκαιοι ενώ μετά είναι δίκαιοι και άδικοι μαζί.
Α' Κορ.ιε:51 Η ανάσταση της Αρπαγής.

.....Την κρίση
«Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις» (Εβρ.θ:27). Γι' αυτό το λόγο θα υπάρξει ανάσταση για όλους. «Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά να ανταμειφθή έκαστος κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος, καθ'ά έπραξεν, είτε αγαθόν, είτε κακόν» (Β' Κορ.ε:10). Ο αιώνιος προορισμός κάθε ψυχής θα αποφασιστεί απ' το δίκαιο Θεό που γνωρίζει τα μυστικά της καρδιάς του καθένα.